Till senaste kommentaren

Det återstår endast ett oacceptabelt anbud i ett förenklat förfarande enligt LUF, vad kan vi göra?

Hej!

Vi har gjort en upphandling enligt LUF med ett förenklat förfarande enligt kap 19 och vi fick in två anbud. Den ena anbudsgivaren klarade inte prövningskraven för anbudsgivarna och hade dessutom missat att bifoga information i anbudet för att vi ska kunna värdera anbudet.

Det enda återstående anbudet är giltigt men anbudssumman är ca 50 % högre än vad den upphandlande enheten har budgeterat med för projektet innan upphandlingen påbörjades.

Vilka möjligheter har vi nu?
 1. Kan vi avbryta upphandlingen med hänsyn till att det enda giltiga anbudet i vår mening är oacceptabelt?
 2. Kan vi avbryta upphandlingen på grund av otillräcklig konkurrens?
 3. Om vi avbryter upphandlingen, kan vi då göra en direktupphandling eller måste vi annonsera upphandlingen igen?
 4. Kan vi övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering med den enda godkända anbudsgivaren, och i så fall vad får vi förhandla om?
Mvh
Anders

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Enligt 19 kap. 5 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är definitionen av förenklat förfarande ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Vid en sådan förhandling ska de grundläggande upphandlingsprinciperna följas. Eftersom upphandlingen är genomförd som ett förenklat förfarande kan ni alltså förhandla om till exempel pris utan att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling.
  1. En upphandling kan avbrytas om det finns sakliga skäl. Det finns ingen definition av vad som utgör sakliga skäl, utan det är något som får prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Ett vanligt skäl till att man avbryter en upphandling är att det föreligger bristande konkurrens, vilket brukar anses föreligga om man inte har fått in några giltiga anbud eller om man endast har fått in ett enda giltigt anbud.
  2. Se ovan.
  3. I vissa fall kan det vara möjligt att övergå från ett annonserat förfarande till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktivstyrd upphandling) eller direktupphandling (icke direktivstyrd upphandling), se 6 kap. 5–12 §§ samt 19 kap. 7 § tredje stycket LUF. I ett förenklat förfarande är det således inte möjligt att gå över till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, utan då är det fråga om att övergå till en direktupphandling. Däremot uppställs samma kriterier för att man ska få gå över till en direktupphandling som ställs upp för att man ska få övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering i och med hänvisningen i 19 kap. 7 § LUF.
  4. Vid förhandling är det möjligt att förhandla om till exempel avtalsvillkor och priser. Förhandlingen får däremot inte avse minimikrav eller tilldelningskriterier. För mer information om förhandling, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.
  Till skillnad från vad som gäller enligt 6 kap. 6 och 16 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) finns ingen särskild regel i LUF som behandlar situationen där inkomna anbud är ogiltiga eller oacceptabla och vilka möjligheter som finns till förhandlat förfarande i en sådan situation. Däremot får en upphandlande enhet enligt 6 kap. 5 § LUF använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och att de ursprungliga villkoren inte har ändrats väsentligt. Vidare definieras olämpliga anbud i 6 kap. 6 § LUF som ”om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande enhetens krav enligt upphandlingsdokumenten”.

  Vad gäller begreppen olämpligt anbud, ogiltigt anbud och oacceptabelt anbud framgår det i förarbetena att gränserna mellan begreppen inte är helt tydlig och att det överlämnas till rättstillämpningen att närmare klarlägga hur grunderna ska tillämpas och hur de förhåller sig till varandra (prop. 2015/16:195 s. 500). I förarbetena beskrivs ogiltiga och oacceptabla anbud på följande sätt:

  Ogiltiga anbud
  I synnerhet anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga, vara ogiltiga. I författningskommentaren anges att uppräkningen inte är uttömmande.

  Oacceptabla anbud
  I synnerhet anbud som lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras, och anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds anses vara oacceptabla. I författningskommentaren anges att uppräkningen inte är uttömmande.

  Även om det inte är reglerat i LUF vad som gäller när anbud har inkommit som är ogiltiga eller olämpliga torde motsvarande möjligheter att kunna tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling gälla i LUF som i LOU då LUF generellt sett är en mer flexibel lagstiftning än LOU.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.