Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Direktupphandling på grund av synnerliga skäl, vilka måste kontaktas och hur beräknas värdet?

Hej!

När socialnämnden gör en direktupphandling på grund av synnerliga skäl, måste då kommunens upphandlingsavdelning kontaktas innan avtalet skrivs under?

Direktupphandlingarna avser placeringar, utanför ramavtalet, för barn och ungdomar men även för vuxna. Den totala kostnaden vid en direktupphandling ska inte överstiga 534 890 kr under ett räkenskapsår? Avser detta alla placeringar socialnämnden gjort under ett räkenskapsår? Det är inte beräknat per placering?

Hur beräknas ett räkenskapsår?

Kommentarer

 • Hej Ellinor!

  Uppdaterad: den 23 juli 2018 med ny laghänvisning, dock inte ny hänvisning till proposition.

  Kontakt med kommunens upphandlingsavdelning
  Huruvida enskilda avdelningar eller nämnder inom en kommun behöver kontakta kommunens upphandlingsavdelning är i huvudsak en fråga för förvaltningen i den enskilda kommunen. 

  En upphandlande myndighet ska dock besluta riktlinjer för användningen av direktupphandling varför det kan vara av betydelse att undersöka om det finns sådana för kommunen och socialnämnden (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU (2016:1145)). Det kan till exempel vara angeläget att i riktlinjerna klargöra i vilken omfattning direktupphandlingar får ske och vilken eller vilka befattningshavare hos den upphandlande myndigheten som får göra direktupphandlingar (jämför prop. 2009/120:180 s. 292). 

  Samtliga direktupphandlingar av samma slag inom en och samma upphandlande myndighet under räkenskapsåret ska läggas till grund för beräkningen av kontraktets värde, varför en upphandlande myndighet i regel måste ha kontroll över vilka upphandlingar som genomförs inom olika avdelningar (jämför prop. 2009/120:180 s. 293).

  Om verksamhetens behov inte kan tillgodoses inom ramen för befintliga avtal bör upphandlingsansvarig dock kontaktas snarast möjligt. Direktupphandling och förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan bland annat användas om det föreligger synnerliga skäl eller synnerlig brådska (se 6 kap. 15 § och 19 kap. 7 § tredje stycket LOU), men detta förutsätter att den upphandlande myndigheten inte har tid att genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande. Bristande planering eller avsaknad av åtgärder för att få till stånd nya avtal utgör inte skäl att åberopa synnerlig brådska eller synnerliga skäl under obegränsad tid.

  Angående definitionen av synnerliga skäl, se bland annat prop. 2009/10:180 s. 386 och prop. 2001/02:142 s. 99.

  Beräkning av upphandlingens värde
  Vid beräkning av direktupphandlingsgränsen ska värdet av ett kontrakt uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Värdet av eventuella options- eller förlängningsklausuler ska räknas in, oavsett om de kommer att användas eller inte. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten även beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (19 kap. 8 § tredje stycket LOU). Du kan läsa mer om detta i vägledningen Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag.

  Om ett enskilt kontrakts värde överstiger direktupphandlingsgränsen (aktuell direktupphandlingsgräns hittar du HÄR) kan kontraktet inte direktupphandlas med hänvisning till lågt värde. Om kontraktsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen, men understiger tillämpligt tröskelvärde (aktuellt tröskelvärde hittar du HÄR), eller inte omfattas av det direktivstyrda området, kan direktupphandling likväl användas om det finns synnerliga skäl eller om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses i 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU).

  Om ett enskilt kontrakts värde understiger direktupphandlingsgränsen måste den upphandlande myndigheten även beakta direktupphandlingar av samma slag. Om den upphandlande myndigheten till exempel direktupphandlar samma slags tjänst för 200 000 kronor fyra gånger under ett och samma räkenskapsår överstigs således direktupphandlingsgränsen i de två sista upphandlingarna.

  Startdatum för ert räkenskapsår bör kontrolleras hos ekonomiansvarig.

  Uppdaterad: den 23 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej Anton!

  Betyder detta att socialtjänsten kan göra en placering som överstiger 534 890 kr samt andra placeringar utanför ramavtal? Jag förstår inte riktigt vad de menar här.

  Hur ska socialtjänsten göra med en ny placeringskostnad, utanför ramavtal, om man redan har gjort placeringar utanför ramavtal (direktupphandlingar) till en kostnad på 534 890 kr och räkenskapsåret inte har tagit slut?

  Kan socialtjänsten då hänvisa till att kostnaden för en ny placering understiger tröskelvärdet på 1 910 323 kr? Är det möjligt att göra flera mindre placeringar (direktupphandlingar) till en kostnad som understiger 534 890 kr under ett räkenskapsår och även göra någon placering med hänvisning till tröskelvärdet samma år?

  Ellinor
 • Hej Anton!

  Låt säga att socialtjänsten gör en direktupphandling, på grund av synnerlig brådska, gällande en placering av en ungdom där kontraktets värde understiger 534 890 kr. Ska direktupphandlingen ses som en tillfällig lösning tills lämplig placering hittas enligt ramavtal? Förutsättningen är att ungdomen inte har varit placerad tidigare.

  Ellinor
 • Hej igen Ellinor!

  Jag kan inte göra en bedömning huruvida det är möjligt att direktupphandla en tjänst i ett enskilt fall. Detta är i första hand en fråga ni bör ta upp med kommunens upphandlingsavdelning eller den som är ansvarig för att samordna nämndens upphandlingar. Detta är av särskild betydelse om befintliga avtal inte tillgodoser verksamhetens behov.

  Om direktupphandlingar av samma slag (det vill säga samma slags tjänst) sammantaget överstiger direktupphandlingsgränsen kan en upphandlande myndighet inte direktupphandla med hänvisning till att kontraktet värde understiger direktupphandlingsgränsen.

  Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara möjligt att direktupphandla med hänvisning till synnerliga skäl men detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

  I förarbetena till gamla LOU framgår bland annat följande:
  "Uttrycket synnerliga skäl överlappar naturligtvis vad som anges om synnerlig brådska i de ovan relaterade bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering. I uttrycket synnerliga skäl ligger dock inte enbart synnerlig brådska. Detta klargjordes i samband med att motsvarande bestämmelse i 6 kap. 2 § andra stycket [LOU (1992:1528)] ändrades på så sätt att uttrycket ”synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten” ersattes av enbart ”synnerliga skäl”. 

  I propositionen (prop. 2009/10:180 s. 386) anges följande beträffande den ändrade bestämmelsen. "Vidare har orden "såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten" utgått. Regeln är som tidigare avsedd främst för sådana oförutsedda händelser som inte den upphandlande enheten själv kunnat råda över. Att den upphandlande enheten råkat i brådska beroende på egen bristande planering grundar inte rätt till direktupphandling. /.../"

  Uppdaterad: den 23 juli 2018
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.