Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur beräknas upphandlingens värde vid samordnad upphandling?

Hur ska direktupphandlingsgränsen beräknas om man avser att göra en gemensam annonserad direktupphandling där flera upphandlande myndigheter ingår, detta för att bl.a. få en och samma leverantör? Uppskattat avtalsvärde är ca 400 000 till 600 000 kronor.

Finns det nackdelar med detta förfarande som gör att ett förenklat förfarande istället bör väljas?

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Det är relativt vanligt att upphandlande myndigheter använder sig av tillfälliga samarbeten vid upphandlingar, så kallad samordnad upphandling. I 7 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) finns bestämmelser om vissa former av samordnad upphandling. Detta hindrar inte att det finns andra olika former av samordnad upphandling.

  Rättsläget är oklart vad gäller beräkning av tröskelvärden vid samordnad upphandling (kallas ibland för gemensam upphandling).

  Det kan noteras att det typiskt sett finns fyra huvudtyper av samordnad upphandling:
  • Upphandling genom ombud
  • Upphandling och överlåtelse till annan upphandlande myndighet
  • Samordnad upphandling med gemensam tilldelning av kontrakt
  • Samordnad upphandling med tilldelning av separata kontrakt
  Det är oklart om beräkningen av upphandlingens värde skiljer sig åt mellan de olika typerna.

  Kammarrätten i Göteborg har prövat värdet av en samordnad upphandling. I målet hade en upphandlande myndighet en annonserad upphandling av ramavtal för flera andra myndigheters räkning. Sedan överprövning begärts bestämdes att upphandlingen skulle göras om. De upphandlande myndigheterna ingick därefter tillfälliga avtal med en viss leverantör. Kammarrätten kom till slutsatsen att tecknandet av dessa avtal ska ses som en samlad direktupphandling och att värdet på avtalen ska läggas samman.

  Den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att det finns förutsättningar för det valda upphandlingsförfarandet. En leverantör som ansöker om överprövning måste i sin tur visa att den lidit eller riskerar att lida skada om myndigheten har agerat felaktigt. Vi har mycket svårt att se att en leverantör skulle kunna visa detta om den upphandlande myndigheten genomför upphandlingen som ett förenklat förfarande i en situation där det hade varit tillräckligt med en direktupphandling.

  Vid osäkerhet avseende beräkningen av värdet av en upphandling kan det därför vid ett gränsfall mellan direktupphandling och förenklat förfarande vara lämpligt att använda den högsta möjliga beräkningen och välja upphandlingsförfarande utifrån det. Om de andra upphandlande myndigheterna delegerar beslutanderätten att annonsera, fatta tilldelningsbeslut och teckna kontrakt i upphandlingen är det inte uteslutet att det kan vara frågan om en upphandling. Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. I ditt exempel där det högsta sammanlagda värdet uppskattas till 600 000 kronor kan det därför vara lämpligt att den upphandlade myndigheten använder ett förenklat förfarande.

  Det kan även tilläggas att det är frivilligt för en upphandlande myndighet att samordna sina upphandlingar med andra upphandlande myndigheter. Varken ett val att samordna en upphandling eller ett val att inte göra det kan rimligen inte anses vara en uppdelning i avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU.

  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 544 – att det finns bestämmelser om vissa former av samordnad upphandling hindrar inte att det finns andra olika former av samordnad upphandling
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3295-18 med flera – dom där beräkningen av värdet av en samordnad upphandling prövats
  • 5 kap. respektive 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en direktivstyrd respektive icke-direktivstyrd upphandling
  • 5 kap. 6 § respektive 19 kap. 8 § LOU – förbud mot kringgående i en direktivstyrd respektive icke-direktivstyrd upphandling.
  Uppdaterad: den 12 augusti 2019

  Med vänlig hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.