Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur beräknas upphandlingens värde vid samordnad upphandling?

Hur ska direktupphandlingsgränsen beräknas om man avser att göra en gemensam annonserad direktupphandling där flera upphandlande myndigheter ingår, detta för att bl.a. få en och samma leverantör? Uppskattat avtalsvärde är ca 400-600 tkr.

Finns det nackdelar med detta förfarande som gör att ett förenklat förfarande istället bör väljas?

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Det är relativt vanligt att upphandlande myndigheter använder sig av tillfälliga samarbeten vid upphandlingar, så kallad samordnad upphandling. I sjunde kapitlet LOU och LUF finns bestämmelser om vissa former av samordnad upphandling. Detta hindrar inte att det finns andra olika former av samordnad upphandling (se prop. 2015/16:195 s. 544).

  Rättsläget är oklart vad gäller beräkning av tröskelvärden vid samordnad upphandling (kallas ibland för gemensam upphandling).

  Det kan noteras att det typiskt sett finns fyra huvudtyper av samordnad upphandling:
  • Upphandling genom ombud
  • Upphandling och överlåtelse till annan upphandlande myndighet
  • Samordnad upphandling med gemensam tilldelning av kontrakt
  • Samordnad upphandling med tilldelning av separata kontrakt
  Det är oklart om beräkningen av tröskelvärden skiljer sig åt mellan typerna.

  I Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3295-18 (med flera) genomförde en upphandlande myndighet en annonserad upphandling av ramavtal för flera andra myndigheters räkning. Sedan överprövning begärts bestämdes att upphandlingen skulle göras om. De upphandlande myndigheterna ingick därefter tillfälliga avtal med en viss leverantör. Tecknandet av dessa avtal anser kammarrätten att det ska ses som en samlad direktupphandling och värdet på avtalen ska läggas samman.

  Den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att det finns förutsättningar för det valda upphandlingsförfarandet. En leverantör som ansöker om överprövning måste visa att den lidit eller riskerar att lida skada. Jag har mycket svårt att se att en leverantör skulle kunna visa detta om den upphandlande myndigheten genomför upphandlingen som ett förenklat förfarande i en situation där det hade varit tillräckligt med en direktupphandling.

  Vid osäkerhet avseende beräkningen av tröskelvärde kan det därför vid ett gränsfall mellan direktupphandling och förenklat förfarande vara lämpligt att använda den högsta möjliga beräkningen och välja upphandlingsförfarande utifrån det. Om de andra upphandlande myndigheterna delegerar beslutanderätten att annonsera, fatta tilldelningsbeslut och teckna kontrakt i upphandlingen är det inte uteslutet att det kan vara frågan om en upphandling. Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen (5 kap. 3 § LOU). I ditt exempel där det högsta sammanlagda värdet uppskattas till 600 000 kronor kan det därför vara lämpligt att den upphandlade myndigheten använder ett förenklat förfarande (om kontraktsföremålet omfattas av LOU).

  Det kan även tilläggas att det är frivilligt för en upphandlande myndighet att samordna sina upphandlingar med andra upphandlande myndigheter. Varken ett val att samordna en upphandling eller ett val att inte göra det kan rimligen inte anses vara en uppdelning i avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU (se 19 kap. 8 § LOU).

  Uppdaterad: den 6 december 2018

  Med vänlig hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.