Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur bedömmer vi om ett köp omfattas av lagen om e-faktura?

Hejsan!

Var i kontakt med myndigheten DIGG och de hänvisade vidare till er då det är en fråga om man kan se medlemskapet som en upphandling eller inte.

På myndigheten har vi flertal anställda som är medlemmar i en förening som rör försäkringsområdet. Man är medlem där för man behöver kontinuerligt uppdatera sin kunskap inom området, vilket ses som relevant för arbetsuppgifterna och således står myndigheten för medlemsavgiften .

Då vi har den nya lagen om e-faktura från 1 april så uppstod en diskussion, vi tycker att föreningen ska skicka e-faktura då det kan ses som en direktupphandling medan föreningen inte ser det som en direktupphandling/lagen inte berör dom - och det är här frågan ligger;

Om en anställd får till en förening, i syfte av kompetensutveckling/information som är relevant till jobbet, går det under några av de lagar som e-faktura lagen syftar på eller kan föreningen säga nej till e-faktura och skicka pappersfakturor?

Mvh

Kommentarer

 • Hej Fredrik,

  För att avgöra om lagen om elektroniska fakturor är tillämplig behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Precis som du skriver så gäller lagen om elektroniska fakturor för fakturor som utfärdats till följd av en offentlig upphandling, som genomförts utifrån någon av upphandlingslagarna. För att en leverantör ska vara skyldig att skicka en e-faktura enligt lagen om elektroniska fakturor ska det alltså vara frågan om en upphandling enligt lagens definition samt inte vara undantagen från upphandlingslagarnas tillämpningsområde.

  Av förarbetena framgår att lagen ska tillämpas på alla upphandlingsförfaranden, vilket innebär att även fakturor som utfärdas till följd av en direktupphandling omfattas av lagen. Notera dock att om den upphandlande myndigheten väljer att betala sitt köp direkt i butik med användning av ett betalkort eller kontanter så finns det som regel inget behov att utfärda någon faktura, vilket innebär att lagen om elektronisk fakturering inte heller blir tillämplig i dessa fall.

  Definition av offentlig upphandling
  Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Begreppet ”anskaffa” bör förstås i vid mening och behöver exempelvis inte nödvändigtvis innebära att äganderätten överlåts.

  Vad som avses med termen ”tilldelning av kontrakt” definieras varken i lagen eller i LOU-direktivet. I förarbetena till lagen anges dock att termen avser myndighetens beslut i fråga om val av leverantör. Det krävs alltså ett inslag av selektivitet, det vill säga att en eller flera leverantörer väljs ut. Vidare sägs det att det är frågan om upphandling oavsett om det som anskaffas är avsett för ett offentligt ändamål eller inte, skälet till anskaffning är således inte avgörande för om det anses vara en upphandling.

  Undantag från upphandlingslagarnas bestämmelser
  I respektive lag finns det angivet lagens tillämpningsområde samt undantag från lagens tillämpningsområde. I vissa situationer faller ett köp som är undantaget i en lag inom någon av de andra upphandlingslagarnas tillämpningsområde och det är därför viktigt att först kontrollera vilken lag köpet omfattas av och därefter om köpet är undantaget från den lagens tillämpningsområde.

  Vad händer om leverantören inte fakturerar elektroniskt trots att köpet omfattas av upphandlingslagarna?
  Det är DIGG som är tillsynsmyndighet för att lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling tillämpas korrekt. Myndigheten har möjlighet att besluta att förelägga en leverantör att se till att de fakturor som utfärdas och som omfattas av lagens bestämmelser överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Enligt myndigheten förordar de dock i första hand att köparen och säljaren för en dialog om inte faktureringen har skett utifrån bestämmelserna i lagen.

  För mer information om hur DIGG ser på sitt uppdrag och hur lagen ska tillämpas hänvisar vi till Frågor och svar på myndighetens webbplats.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om lagen om e-faktura vid upphandling i vår Frågeportal, se inlägget Lagen om e-faktura vid upphandling gäller sedan den 1 april 2019 samt Omfattar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling även undantag?.
   
  Källhänvisningar
  • 1 § lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lag om elektroniska fakturor) – krav på elektroniska fakturor som utfärdats till följd av offentlig upphandling som genomförts enligt bestämmelserna i någon av upphandlingslagarna
  • prop. 2017/18:153 s. 16 – lagen omfattar alla fakturor oavsett upphandlingsförfarande 
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av offentlig upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 317 – definition av upphandling ska vara enhetlig
  • 3 kap. LOU – undantag från lagens tillämpningsområde
  • 3 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – undantag från lagens tillämpningsområde
  • 3 kap. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – undantag från lagens tillämpningsområde
  • 7 - 10 §§ lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – undantag från lagens tillämpningsområde
  • prop 2015/16:195 s. 932–934 – definition av upphandling och tilldelning av kontrakt
  • 7 § lag om elektroniska fakturor – bestämmelse om föreläggande och vite.
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.