Till senaste kommentaren

När innebär ett lågt pris synnerliga skäl för att direktupphandla?

Jag undrar vad synnerliga skäl innebär.

Det står på er hemsida att en direktupphandling får genomföras om det finns synnerliga skäl, t.ex. om UM kan påvisa att erbjudandet är väsentligt under marknadsvärdet.

Om vi alltså skulle få pris på en produkt som är nästan 50 % billigare än likvärdiga produkter, så skulle detta kunna vara ett sådant fall?

Har jag uppfattat det korrekt?

Kommentarer

 • Hej,

  Synnerliga skäl kan finnas när den upphandlande myndigheten genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande myndigheten kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Vad som krävs för att ett köp ska anses vara extra förmånligt är oklart och får därför avgöras av rättstillämpningen.

  Undantaget för synnerliga skäl är enligt förarbetena främst tänkt att kunna användas vid synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande myndigheten. Vidare framgår av förarbetena att hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster i vissa fall bör kunna direktupphandlas på grund av synnerliga skäl.

  Att genomföra en direktupphandling med hänvisning till synnerliga skäl är något som ska tillämpas restriktivt eftersom det då rör sig om en tillämpning av en undantagsregel, och i rättspraxis är domstolarna som regel stränga i sin bedömning om synnerliga skäl har förelegat. Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att undantaget är tillämpligt i det enskilda fallet.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte bistå i en bedömning om undantaget kan tillämpas i en situation där en produkt kan köpas till nästan 50 procent lägre pris, eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Läs gärna mer om synnerliga skäl i det länkade inlägget nedan. Om ni är i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi er att ni vänder er till en jurist men kunskap inom det upphandlingsjuridiska området, antingen inom er egen organisation eller på den privata marknaden.

  Läs mer
  Om synnerliga skäl i inlägget Direktupphandling på grund av synnerliga skäl, med hänvisad rättspraxis, i vår Frågeportal. Se även inlägget Överprövning av Kammarkollegiets upphandling, kan vi upphandla på grund av synnerlig brådska? om synnerlig brådska.

  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 891 - direktupphandling på grund av synnerliga skäl främst är tänkt att ske vid synnerlig brådska
  • prop. 2001/02:142 s. 99 - extra förmånliga köp vid t.ex. auktioner kan göras genom direktupphandling.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.