Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

DIS enligt 19 kap. LOU

Hej,

Det förefaller råda något förvirrade anvisningar avseende DIS enligt kap 19 LOU.

Ett DIS ska enligt kapitel 19 upprättas genom ett selektivt förfarande enligt 6:3 LOU. Innebär detta att det inte ska genomföras enligt 8:3 LOU?

Om vi sedan ser till frågan avseende annonsering blir det sannolikt också något förvirrat.
Enligt 19:9 LOU ska: "En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig i databasen under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid."
Ska innehållet i annonsen således följa 19:10 LOU eller reglerna avseende selektivt förfarande? Om det endast ska följa 19:10 förefaller det som att endast föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten ska framgå.
Vad gäller?

Kommentarer

 • Hej Per!

  Upphandlingsmyndigheten har för närvarande inte företagit någon särskilt utredning av dynamiska inköpssystem, varför det inte är möjligt för mig att ge någon uttömmande beskrivning av förfarandet för upprättande av dynamiska inköpssystem enligt 19 kap. LOU (2016:1145).

  Tillämpliga bestämmelser och 6 kap. 3 § LOU

  Enligt 19 kap. 7 § LOU ska en upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller, vid ett dynamiskt inköpssystem, genom ett selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §. Det framgår vidare av 19 kap. 2 § sjätte strecksatsen LOU att vid upphandling enligt 19 kap. tillämpas bestämmelserna om dynamiska inköpssystem i 8 kap. 1-14 §§, utom 6, 8 och 11-13 §§.

  I förarbetena anges bland annat följande:

  "Av hänvisningen i första stycket framgår att bestämmelserna som reglerar dynamiska inköpssystem i 8 kap. ska gälla, utom 6, 8 och 11–13 §§. Av 8 kap. 1 § framgår tillämpningsområdet för ett dynamiskt inköpssystem, av 2 § framgår att systemet får delas in i kategorier och i 3–5 §§ samt 7, 9 och 10 §§ finns bestämmelser om förfarandet vid ett dynamiskt inköpssystem. I 14 § föreskrivs att inga administrativa avgifter får tas ut av leverantörer som vill delta eller deltar i ett dynamiskt inköpssystem. För närmare kommentar rörande dessa bestämmelser, se författningskommentaren till respektive paragraf. Bestämmelserna kompletteras med särskilda bestämmelser i 19 kap. om dynamiska inköpssystem, se 9 § om annonsering, 15 § om tidsfrister och 21 § om egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska inköpssystem. Därutöver är naturligtvis även de bestämmelser som allmänt gäller vid upphandling enligt 19 kap. i vissa fall tillämpliga vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem, t.ex. bestämmelserna om kontroll och uteslutning av leverantörer i 18 och 19 §§ och om tilldelning av kontrakt i 24 och 25 §§" ( se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1139).

  "För att genomföra en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten följa reglerna för selektivt förfarande i 6 kap. 3 §. Regeringen vill, med anledning av att Lagrådet efterfrågat klargörande om hänvisningen till bestämmelsen till 6 kap. 3 §, framhålla att när det gäller dynamiska inköpssystem på det icke direktivstyrda området ska i första hand de särskilda bestämmelser som rör sådan upphandling i 19 kap. tillämpas. Iden mån det saknas särskilda bestämmelser i 19 kap. är därutöver de direktivstyrda bestämmelserna om det selektiva förfarandet tillämpliga.Att det finns särskilda bestämmelser om annonsering i 19 kap. innebär t.ex. att de direktivstyrda reglerna om förhandsannonsering inte kan tillämpas vid inrättande av ett dynamiskt inköpssystem som avser upphandling under tröskelvärdena" (se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1141, se även prop. 2015/16:195 del 1 s. 569-571).

  För författningskommentarerna till bestämmelserna i 8 kap. LOU, se prop. 2015/16:195 del 2 s. 1023-1029 och 1031.

  Innehåll i annons

  En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig i databasen under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid (se 19 kap. 9 § tredje stycket LOU). En annons om upphandling enligt 9 § ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten (se 19 kap. 11 § LOU).

  I 8 kap. 4 §, som är tillämplig även för dynamiska inköpssystem enligt 19 kap., finns bestämmelser om ytterligare upplysningar som ska anges i anbudsinfordran när det anses motiverat (se även prop. 2015/16:195 del 2 s. 1025-1026). Med anbudsinfordran avses de sätt på vilka en upphandlande myndighet kan offentliggöra en upphandling, dvs. som huvudregel en annons. Upplysningar som ska finnas med i upphandlingsdokumenten framgår av 8 kap. 5 § LOU.

  Hänvisningen till 6 kap. 3 § i 19 kap. 7 § tredje stycket LOU är måhända inte helt tydlig, men som framgår av ovan nämnda förarbetesuttalanden ska i första hand de särskilda bestämmelser som rör sådan upphandling i 19 kap. tillämpas.

  Någon mer ingående utredning är inte möjlig inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.