Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Diverse frågor om dynamiska inköpssystem (DIS)

 1. kan en upphandlande myndighet avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem?
 2. kan en avropsberättigad myndighet hoppa av ett dynamiskt inköpssystem?
 3. vad finns det för begränsningar gällande en upphandlande myndighets möjlighet att hoppa på och hoppa av en inköpscentrals dynamiskt inköpssystem? Det vill säga kan de fritt hoppa på och av som de känner för det?
 4. Måste upphandlande myndigheter skriva in vilka särskilda skäl som kan uppstå för att kunna utnyttja 15 dagars utvärderingen på grund av "särskilda skäl"?
 5. Vad måste en anbudsinfordran innehålla. Räcker det med krav på leverantör och administrativ information eller måste man även lägga in utkast på anbudsinbjudan eller dylikt?
Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Det råder brist på vägledning kring hur dynamiska inköpssystem ska användas i praktiken. Mitt svar baseras därför på den information som följer av LOU, förarbetena och LOU-direktivet.

  Kan en upphandlande myndighet avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem?
  Ja, en upphandlande myndighet kan avsluta ett pågående dynamiskt inköpssystem. Det följer indirekt av 8 kap. 6 § LOU, enligt vilken den upphandlande myndigheten ska anmäla ändringar av det dynamiska inköpssystemets giltighetstid till Kommissionen. Av förarbetena framgår att med ändring av giltighetstiden avses även avslutande av systemet (prop. 2015/16:195 s. 1026).

  Kan en avropsberättigad myndighet hoppa av ett dynamiskt inköpssystem?
  Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får användas av andra upphandlande myndigheter ska detta anges i anbudsinfordran (8 kap. 4 § tredje stycket LOU). Något krav på att inköpscentralen därutöver i anbudsinfordran identifierar vilka upphandlande myndigheter eller enheter som kan använda sig av systemet framgår inte av direktivet. Detta kan enligt förarbetena inte tolkas på annat sätt än att ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral kan vara öppet för andra upphandlande myndigheter om denna förutsättning angetts i anbudsinfordran, även om myndigheterna inte uttryckligen identifierats i denna (prop. 2015/16:195 s. 560 f.). Under förutsättning att Inköpscentralen tillåter det bör en avropsberättigad myndighet kunna hoppa av ett öppet dynamiskt inköpssystem, exempelvis genom en avstegsanmälan.

  Vilka begränsningar gäller för möjligheten att hoppa på och av?
  LOU-direktiven innehåller inte några bestämmelser som reglerar förfarandet när ett dynamiskt inköpssystem drivet av en inköpscentral ska användas av andra myndigheter. Enligt regeringens mening bör inköpscentraler, i avsaknad av närmare direktivreglering i frågan, anses ha en relativt stor frihet att - inom ramen för den allmänna regleringen om dynamiska inköpssystem - bestämma hur andra upphandlande myndigheter ska få använda systemet (prop. 2015/16:195 s. 563).

  Det bör således vara möjligt för en inköpscentral att ställa upp villkor som i någon mån begränsar upphandlande myndigheters möjligheter att ansluta sig till respektive lämna ett dynamiskt inköpssystem.

  Måste den upphandlande myndigheten ange vilka skäl som kan innebära en förlängning av tidsfristen för utvärdering av en anbudsansökan till 15 dagar?
  Enligt 8 kap. 7 § andra stycket LOU får myndigheten förlänga tidsfristen för utvärdering av en anbudsansökan till 15 arbetsdagar när det finns skäl till det. Det finns inget stöd för att denna möjlighet till förlängning av tidsfristen skulle vara avhängig att dessa skäl har specificerats på förhand.
   
  Möjligheten till förlängning innebär att myndigheten med anledning av en ansökan kan förlänga fristen för den berörda ansökan. Detta kan exempelvis vara fallet om den upphandlande myndigheten behöver granska kompletterande dokumentation eller annars kontrollera att kvalificeringskraven har uppfyllts (se artikel 35.5 första stycket i LOU-direktivet). Bestämmelsen ger alltså stöd endast för att förlänga tiden i enskilda fall och inte generellt för alla ansökningar (prop. 2015/16:195 s. 1027).

  Vad ska en anbudsinfordran innehålla?
  Vad en anbudsinfordran ska innehålla följer inledningsvis av 8 kap. 4 § LOU och standardformulär 1 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986. Vad som ska framgå av upphandlingsdokumentet framgår i sin tur av 8 kap. 5 § LOU. Den nödvändiga informationen om det dynamiska inköpssystemet inbegriper åtminstone hur det dynamiska inköpssystemet fungerar, den elektroniska utrustning som används, tekniska arrangemang för anslutning samt tekniska specifikationer (prop. 2015/16:195 s. 560).

  Uppdaterad: den 27 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan
 • Under frågan "vad ska en anbudsinfordran innehålla?" står det om tekniska specifikationer.

  Vad menas med tekniska specifikationer i detta fall? Tekniska specifikationer på det dynamiska inköpssystemet eller tekniska specifikationer på produkter som ju ännu inte är 100 % bestämt (sker vid den specifika upphandlingen)?
  Andersson
 • Hej,

  Det är oklart vad som avses med ”tekniska specifikationer” i det av oss hänvisade förarbetsuttalandet (prop. 2015/16:195 s. 560).

  I bilaga 3 till LOU finns definitioner av vissa tekniska specifikationer hänförliga till tekniska egenskaper som upphandlingsföremålet ska ha. Begreppet är dock inte definierat i förarbetena. Det är oklart om det i förarbetena avses sådana tekniska specifikationer som avses i bilagan.

  Det aktuella stycket innehåller skälen för bestämmelsen om upphandlingsdokumenten vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem, vilka framgår av 8 kap. 4 och 5 §§ LOU. Av den senare bestämmelsen framgår att det ”[a]v upphandlingsdokumenten ska framgå 1. de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och 2. nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning”. (vår kursivering)
   
  Av bestämmelsen framgår ingen skyldighet att ange tekniska specifikationer som upphandlingsföremålet ska ha. Däremot framgår tydligt av bestämmelsens ordalydelse att det är tekniska specifikationer hänförliga till det dynamiska inköpssystemet som ska anges i upphandlingsdokumenten.

  8 kap. 4 och 5 §§ LOU genomför artikel 34.4 i LOU-direktivet. Av artikeln framgår att den upphandlande myndigheten ”i upphandlingsdokumenten minst ange vilken typ av köp och vilka kvantiteter som detta system avser samt lämna all nödvändig information om det dynamiska inköpssystemet, inbegripet hur det dynamiska inköpssystemet fungerar, den elektroniska utrustning som används, tekniska arrangemang för anslutning samt tekniska specifikationer” (vår kursivering). Även i LOU-direktivet är vissa tekniska specifikationer definierade (se bilaga VII till LOU-direktivet). Det är oklart om det i artikeln avses sådana tekniska specifikationer som definieras i bilagan.

  Sammanfattningsvis är rättsläget oklart om en upphandlande myndighet enligt 8 kap. 5 § LOU har en skyldighet att ange tekniska specifikationer som upphandlingsföremålet ska ha i upphandlingsdokumenten.

  Oavsett denna oklarhet ska en upphandlande myndighet iaktta den grundläggande principen om öppenhet vid upphandling. Principen innebär bland annat att upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs. Vanligen har det som upphandlas någon form av tekniska egenskaper. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten ange samtliga relevanta tekniska specifikationer i upphandlingsdokumenten. Detta bör rimligen ske senast i inbjudan att lämna anbud (i steg två).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.