Till senaste kommentaren

Är det möjligt att dela upp ett dynamiskt inköpssystem (DIS) i kategorier?

Hej,

Jag undrar om det regleras någonstans huruvida man kan använda olika delar i ett och samma dynamiska inköpssystem.
Till exempel att man vid upphandling av konsulttjänster delar in systemet i regionala delar (eventuellt landsindelningar) och olika kompetensområden, inom ett övergripande kompetensområde, med samma uppdragsgivare.

Ansökande konsulter kan då ansöka inom den/de region-/er och de kompetensområden som de verkar inom.

Detta för att undvika fråga en konsult som enbart verkar inom Sverige och vice versa.

Kommentarer

 • Hej Tomas!

  Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader. Dessa kategorier ska bestämmas objektivt med hänsyn till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda kategorin.

  Som exempel på sådana faktorer kan nämnas största tillåtna storlek på specifika kontrakt som ska tilldelas inom en kategori eller ett specifikt geografiskt område inom vilket specifika kontrakt ska fullgöras. Om ett dynamiskt inköpssystem delas in i kategorier bör den upphandlande myndigheten tillämpa urvalskriterier som är proportionella i förhållande till särdragen för den berörda kategorin.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader
  • prop. 2015/16:195 s. 558 – om ett dynamiskt inköpssystem delas in i kategorier bör den upphandlande myndigheten tillämpa urvalskriterier som är proportionella i förhållande till särdragen för den berörda kategorin.
  Uppdaterad: den 18 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan
 • Vet vi om det är möjligt att addera kategorier eftersom i sitt DIS så länge man tydligt anger detta i annonsen?
  Om vi t.ex. har ett större avtalsområde där vi vill addera kategorier allt eftersom tiden löper.
  Torbjörn
 • Hej Torbjörn,

  När ett dynamiskt inköpssystem har delats in i kategorier ska kategorierna och vad som karakteriserar dem anges i annonsen. Kvalificeringskraven ska specificeras för varje kategori. Det är möjligt att ändra löptiden för ett DIS, men det är oklart i vilken utsträckning ett DIS kan ändras på så sätt att kategorier läggs till eller tas bort under löptiden. Den bortre gränsen för tillåtna ändringar borde vara sådana ändringar som innebär att det dynamiska inköpssystemets övergripande karaktär ändras. Rättstillämpningen får dock avgöra vad som gäller i frågan.

  Kan man ha ”vilande” kategorier som aktiveras under systemets löptid
  Utifrån uppgifterna i din fråga så utgår vi från att det inte är frågan om en ändring eftersom du skriver att kategorierna tydligt kommer att vara angivna i annonsen. Vi tolkar därför frågan som att du undrar om det är möjligt att ha vilande kategorier som ”aktiveras” under det dynamiska inköpssystemet giltighetstid.

  Ett av syftena med ett dynamiskt inköpssystem är att leverantörer löpande ska kunna kvalificera in sig under hela systemets giltighetstid. Det innebär att det inte är möjligt att ha olika giltighetstider för kategorierna i systemet. Däremot finns det ingen skyldighet att köpa från en viss kategori bara för att kategorin ingår i det dynamiska inköpssystemet. En upphandlande myndighet har därför möjlighet att inrätta ett dynamiskt inköpssystem med ett antal olika kategorier där leverantörerna löpande, under systemets giltighetstid, har möjlighet att kvalificera in sig. Den upphandlande myndigheten kan sedan välja att låta kategorin vara ”vilande” fram till dess att det uppstår ett behov av att anskaffa sådana varor, tjänster eller byggentreprenader som omfattas av kategorin.
   
  Läs mer
  Läs mer om vilka bestämmelser som gäller för dynamiska inköpssystem i vår vägledning som finns publicerad på vår webbplats. Vi har i ett tidigare inlägg i Frågeportalen besvarat frågan Vad gäller vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten under anbudstiden?.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett dynamiskt inköpssystem ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller kvalificeringskraven
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.