Till senaste kommentaren

Efterannonsering vid upphandling i separata delar och där en del blivit överprövad

Av 10 kap. 4 § LOU framgår att en efterannonsering ska skickas senast 30 dagar efter att avtal ingåtts. Vad gäller om upphandlingen resulterade i avtal med flera leverantören, samt om upphandlingen bestod av flera delar?

Ska efterannonsering ske samlat när avtalen från samtliga delar har ingåtts? Börjar i så fall 30 dagar räknas från det att sista avtalet ingåtts?

Vad händer i det fall en del blir överprövad? Ska efterannonseringen för samtliga delar invänta resultatet av överprövningen. I det fall överprövningen leder till att delen får göras om kommer inte något avtal att ingås. Den tid som då har gått från det avtal som undertecknades senast kan vara betydligt längre än 30 dagar.

Kommentarer

 • Hej!

  Det finns inga uttryckliga regler i LOU vad som gäller vid efterannonsering när upphandlingen är uppdelad i flera separata delar och en av delarna blivit föremål för överprövning.

  Av LOU framgår dock att en upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter det att kontraktet eller ramavtalet ingicks (se 10 kap. 4 § LOU). Av lagtexten att döma ska delen som inte har blivit föremål för överprövning efterannonseras inom 30 dagar efter att kontrakt har tilldelats eller ramavtal har ingåtts. Det kan med andra ord bli aktuellt att efterannonsera en del innan överprövningen av en annan del är avslutad.

  Gällande delen som har blivit föremål för överprövning, där ansökan har lämnats utan bifall, ska även den efterannonseras senast 30 dagar efter det att kontraktet eller ramavtalet ingicks. Notera dock att det inte finns någon skyldighet att efterannonsera på nytt de delkontrakt som redan har efterannonserats. Vilka möjligheter som finns att enbart efterannonsera den senare delen är en fråga som TED eller er upphandlingsverktygsleverantör bör kunna besvara. Ni kan ställa en fråga till TED.

  Eventuellt kan det vara så att  TED:s formulär för efterannonsering är utformat för att lösa situationer där alla delar av en upphandling inte efterannonseras samtidigt. Under avsnitt II.1.6 i formuläret för efterannonsering ska man ange om kontraktet är uppdelat i flera delar och under avsnitt V går det att specificera olika delkontrakt. Eftersom referensnummer för hela upphandlingen ska framgå under avsnitt I finns det i vart fall en teoretisk möjlighet att TED i efterhand kan samla alla delkontrakt i en upphandling som efterannonserats vid olika tillfällen. Bäst svar på vad som gäller i denna fråga ges av TED, alternativt leverantören av ert upphandlingsverktyg, varför vi hänvisar dit.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.