Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det proportionerligt att förkasta anbud som inte uppfyller krav av ordningskaraktär?

Är en blankett med en underskrift av "behörig företrädare" att anse som ett obligatoriskt krav som ska medföra att anbudet förkastas om underskriften saknas, eller ska en underskrift ses som ett ordningskrav såsom i Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1125-16? Är det proportionerligt att förkasta ett anbud som saknar en underskrift?

Kommentarer

 • Hej Emmelie!

  Huruvida ett krav på att en blankett ska undertecknas av en ”behörig företrädare” är ett obligatoriskt krav eller ej bör framgå av upphandlingsdokumenten.

  Att de obligatoriska krav som ställs i en upphandling upprätthålls under hela förfarandet är enligt Högsta förvaltningsdomstolen en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion (se HFD 2016 ref. 37). Potentiella leverantörer måste kunna utgå ifrån att de obligatoriska kraven är så pass viktiga att den som anser sig inte kunna, eller inte vilja, uppfylla kravet avstår från att lämna ett anbud. En upphandlande myndighet måste därför redan vid upphandlingsdokumentets upprättande se till att de krav som ställs är proportionerliga i förhållande till syftet som ska uppnås genom att kravet ställs.

  Före anbudstidens slut har den upphandlande myndigheten en möjlighet att genomföra vissa ändringar i upphandlingsdokumenten, förutsatt att avvikelsen kommuniceras med samtliga reella och potentiella leverantörer i enlighet med likabehandlingsprincipen. Om kompletteringar eller förtydliganden av lämnade anbud inte kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning är den upphandlande myndigheten i princip förhindrad att godta ett anbud som avviker från de obligatoriska kraven.

  Efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2896–16 behandlat frågan om avvikelse från obligatoriska krav. I det aktuella upphandlingsdokumentet uppställdes ett krav på att svar skulle lämnas på avsedd plats så som svarsalternativen angav. Även om kravet enligt kammarrättens bedömning endast var av ”ordningskaraktär” ansågs det utformat som ett obligatoriskt krav. Enligt kammarrätten var det dock rimligt att tolka kravet som att det var tillräckligt att svaret lämnats under rätt punkt i upphandlingsdokumentet. Med anledning av det begränsade antalet uppgifter och att utrymme för missförstånd saknades kunde inte syftet med det obligatoriska kravet förfelas med en sådan tolkning. Enligt kammarrättens mening skulle ett obligatoriskt krav som endast avsåg utformningen av anbudshandlingarna, och som inte tillät oväsentliga och bagatellartade misstag, inte ha varit proportionerligt.

  Krav av ”ordningskaraktär” är inte ett begrepp som förekommer i lagen om offentlig upphandling (LOU), utan har istället etablerats av domstolarna själva (se exempelvis Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1125–16. Dess innebörd och omfattning är således inte helt klarlagd. Avsaknad av behörig företrädares underskrift i inlämnade anbud har dock prövats av såväl kammarrätt som förvaltningsrätt vid tidigare tillfällen (se till exempel Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1383–14 och Förvaltningsrätten i Malmös domar i mål nr 11915–11 och mål nr 3712–15). I samtliga fall konstaterades att avsaknaden av anbudslämnarens underskrift innebar att de obligatoriska kraven inte uppfylldes och att de upphandlande myndigheterna därmed haft fog för att utesluta anbuden från utvärderingen.

  Enligt 4 kap. 9 § LOU får en upphandlande myndighet begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en handling som har getts in av leverantören. För en mer utförlig redogörelse av denna möjlighet hänvisar jag till inlägget Rättelse av fel, förtydligande och komplettering - får man godkänna att anbudsgivare kompletterar? i Frågeportalen.

  Uppdaterad: den 17 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.