Till senaste kommentaren

Är det proportionerligt att förkasta anbud som inte uppfyller krav av ordningskaraktär?

Är en blankett med en underskrift av "behörig företrädare" att anse som ett obligatoriskt krav som ska medföra att anbudet förkastas om underskriften saknas, eller ska en underskrift ses som ett ordningskrav såsom i Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1125-16? Är det proportionerligt att förkasta ett anbud som saknar en underskrift?

Kommentarer

 • Hej Emmelie!

  Om ett krav på att en blankett ska undertecknas av en ”behörig företrädare” är ett obligatoriskt krav eller inte bör framgå av upphandlingsdokumenten.

  Att de obligatoriska krav som ställs i en upphandling upprätthålls under hela förfarandet är enligt Högsta förvaltningsdomstolen en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion. Potentiella leverantörer måste kunna utgå ifrån att de obligatoriska kraven är så pass viktiga att den som anser sig inte kunna, eller inte vilja, uppfylla kravet avstår från att lämna ett anbud. En upphandlande myndighet måste därför redan vid upphandlingsdokumentets upprättande se till att de krav som ställs är proportionerliga i förhållande till syftet som ska uppnås genom att kravet ställs. Före anbudstidens slut har den upphandlande myndigheten möjlighet att göra vissa ändringar i upphandlingsdokumenten, förutsatt att avvikelsen kommuniceras med samtliga leverantörer.

  Efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2896–16 behandlat frågan om avvikelse från obligatoriska krav. I det aktuella upphandlingsdokumentet uppställdes ett krav på att svar skulle lämnas på en specifik avsedd plats. Även om kravet enligt kammarrättens bedömning endast var av ”ordningskaraktär” ansågs det utformat som ett obligatoriskt krav. Enligt kammarrätten var det dock rimligt att tolka kravet som att det var tillräckligt att svaret lämnats under rätt punkt i upphandlingsdokumentet. Med anledning av det begränsade antalet uppgifter och att utrymme för missförstånd saknades kunde inte syftet med det obligatoriska kravet förfelas med en sådan tolkning. Enligt kammarrättens mening skulle ett obligatoriskt krav som endast avsåg utformningen av anbudshandlingarna, och som inte tillät oväsentliga och bagatellartade misstag, inte ha varit proportionerligt.

  Krav av ”ordningskaraktär” är inte ett begrepp som förekommer i lagen om offentlig upphandling (LOU), utan har istället etablerats av domstolarna själva. Dess innebörd och omfattning är därför inte helt klarlagd. Avsaknad av behörig företrädares underskrift i inlämnade anbud har dock prövats av såväl kammarrätt som förvaltningsrätt vid tidigare tillfällen. I samtliga fall konstaterades att avsaknaden av anbudslämnarens underskrift innebar att de obligatoriska kraven inte uppfylldes och att de upphandlande myndigheterna därmed haft fog för att utesluta anbuden från utvärderingen.

  Kan man komplettera anbudet om exempelvis blanketten för undertecknande saknas?
  Den upphandlande myndigheten kan under vissa förutsättningar tillåta att en leverantör rättar, förtydligar eller kompletterar sitt anbud. Gemensamt för åtgärderna förtydliga och komplettera är att det inte handlar om att ersätta tidigare lämnade uppgifter med nya utan om att konkretisera dem på något sätt. Det kan till exempel ske genom att detaljuppgifter tillförs som gör det möjligt att mer klart och tydligt beskriva omständigheten det handlar om eller med större exakthet definiera omständigheten. Helt nya sakuppgifter kan däremot inte tillföras ett anbud genom en komplettering eller ett förtydligande. Anledningen till det är att det annars i praktiken skulle innebära att ett nytt anbud har inlämnats vilket skulle strida mot principen om likabehandling.

  Om kompletteringar eller förtydliganden av lämnade anbud inte kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning är den upphandlande myndigheten i princip förhindrad att godta ett anbud som avviker från de obligatoriska kraven.

  Läs mer
  Läs även inläggen Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal? och Rättelse av fel, förtydligande och komplettering - får man godkänna att anbudsgivare kompletterar? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – de obligatoriska krav som ställs i en upphandling ska upprätthållas under hela förfarande
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1125–16 – exempel där begreppet ”ordningskaraktär” används
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1383–14 och Förvaltningsrätten i Malmös domar i mål nr 11915–11 och mål nr 3712–15 – exempel på när krav har ställts och anbud har saknat underskrift av företrädare
  • 4 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – rättelse av fel, förtydligande och komplettering.
  Uppdaterad: den 4 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.