Till senaste kommentaren

Kan vi kräva att en ekonomisk förening anger sina medlemmar i sitt anbud?

Kan vi kräva att formen EKONOMISK FÖRENING som anbudsgivare ska redovisa i sitt anbud vilka medlemsföretag som ekonomisk förening avser gällande:

Anbudsgivare som avser att använda sig av andra företags kapacitet, förmåga eller kunnande för att utföra hela eller delar av uppdrag ska företagsnamn, organisationsnummer och dennes roll/uppgift i uppdraget.

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Går det att ställa krav enbart på ekonomiska föreningar?
  Det tänkta kravet skiljer sig åt beroende på leverantörens organisationsform. Leverantörer som är ekonomiska föreningar kommer att omfattas av kravet medan övriga leverantörer, till exempel ideella föreningar, inte omfattas. Ett krav i en upphandling kan vara formulerat på ett sådant sätt att leverantörer med olika organisationsformer behandlas olika, men detta får bara ske om det är sakligt motiverat med en sådan behandling.

  Utlandsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, men personligen har jag svårt att föreställa mig en situation där det tänkta kravet skulle kunna vara sakligt motiverat.

  Vilka uppgifter kan man begära från en anbudsgivare ifråga om underleverantörer?
  I första hand hänvisar vi till inläggenKällhänvisningar
  EU-domstolens dom i de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom, punkt 27, jämför HFD 2018 ref. 14 - ett krav i en upphandling kan vara formulerat på ett sådant sätt att leverantörer med olika organisationsformer behandlas olika, men detta får bara ske om det är sakligt motiverat med en sådan behandling.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej Gustav,
  Jag misstänker att jag varit otydlig i min fråga.

  Vi har i vår upphandling ställt följande krav:
  -----------------------
  Om Anbudsgivare avser att använda sig av andra företags kapacitet, förmåga eller kunnande för att utföra del av uppdrag kommer det i denna upphandling anses vara en underleverantör. Om kapacitet åberopas hos moderbolag, dotterbolag, intressebolag eller motsvarande ska även detta bolag redovisas som underleverantör.
  Anbudsgivare som avser att nyttja andra företags kapacitet/underleverantör för att genomföra delar av uppdraget ska till anbudet:
  1) redovisa underleverantörens företagsnamn, organisationsnummer och dennes roll/uppgift i uppdraget
  2) visa att denne förfogar över underleverantörs resurser som erfordras för uppdraget genom att till anbudet bifoga avtal, överenskommelse eller motsvarande
  3) redovisa hur man säkerställer att underleverantör uppfyller föreskrivna registreringsskyldigheter och betalning av lagstadgade skatter och avgifter.
  ----------------------

  Ovanstående krav betyder att företag som avser att använda sig av andra företags kapacitet ska i anbudet lämna dessa uppgifter, dvs. dessas företagsnamn och organisationsnummer. Om uppgifterna ej lämnas har vi rätt att diskvalificera anbudet eller möjligen begära in dessa kompletterande uppgifter (jag iof lite osäker på man får begära in sådana uppgifter efter sista anbudsdag).

  Min fråga är om anbud vars leverantör är EKONOMISK FÖRENING som endast har resurser via medlemsföretag ej behöver lämna in uppgift om vilka av medlemsföretagen som avses utföra uppdragen ?

  Vi hoppas kunna kräva dessa uppgifter. Samt om dessa uppgifter ej inkommer med anbud vilket vi ställt krav på, så antingen vill vi kunna diskvalificera alternativt kunna be om dessa kompletterande uppgifter.

  Jag ser fram emot ett kortfattat svar, helst ja detta är tillåter alt nej.
  Samt en kortare förklaring.

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning
  Peter Arnsten
  Peter Arnsten
 • Hej Peter,

  Jag vill påminna om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Eftersom den aktuella frågan kräver en bedömning i det enskilda fallet kan vi tyvärr inte svara ja eller nej. Förhoppningsvis får ni tillräckligt stöd i detta svar för att kunna göra en bedömning vad som gäller i ert fall. För ytterligare råd i ert enskilda fall rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  En upphandlande myndighet eller enhet har begränsade möjligheter att ställa krav på leverantören i fråga om åberopande av annat företags kapacitet och uppgifter om planerade underleverantörer. Det bör särskilt noteras att reglerna om åberopande av annat företags kapacitet och uppgifter om planerade underleverantörer skiljer sig åt. Det är därför lämpligt att inte sammanblanda krav relaterade till dessa bestämmelser i upphandlingsdokumenten.

  Vilka medlemmar (eller ägare i fall det skulle vara fråga om exempelvis ett aktiebolag) en leverantör har saknar betydelse i bedömningen om en aktör är att betrakta som en underleverantör i upphandlingslagstiftningens mening. För att förtydliga: Är en medlem i en förening även underleverantör till föreningen är den en underleverantör, oberoende av om den dessutom är medlem i föreningen.

  Ett ”medlemsföretag” i en ekonomisk förening vars kapacitet föreningen åberopar bör inte behandlas annorlunda jämfört med en annan fristående underleverantör vars kapacitet föreningen åberopar. Skulle en olikabehandling ske i detta avseende kan agerandet eventuellt strida mot likabehandlingsprincipen.

  Uppgifter om företaget vars kapacitet åberopas
  Gällande din fråga om leverantörens skyldighet att visa att man förfogar över åberopad kapacitet kan följande nämnas. Som utgångspunkt gäller att de obligatoriska krav som ställs i upphandlingsdokumentet ska upprätthållas under hela förfarandet. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är detta en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion. Potentiella leverantörer måste kunna utgå ifrån att de obligatoriska kraven är så pass viktiga att den som anser sig inte kunna, eller inte vilja, uppfylla kravet avstår från att lämna ett anbud. Ett anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven ska därför förkastas, eftersom att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att anta ett sådant anbud.

  Ett exempel på en tolkning av ett krav att redovisa uppgifter om företag vars kapacitet leverantören åberopar är Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6647–17. Där bedömdes leverantören ha redovisat en överenskommelse och därmed uppfyllt kravet på åberopande av annans kapacitet så som det hade formulerats i upphandlingsdokumenten.

  När man får be om kompletterande uppgifter
  Liknande frågor angående Rättelse, förtydligande och komplettering har tidigare besvarats i vår Frågeportal. Se till exempel inläggenKällhänvisningar
  • 14 kap. 6–8 §§ LOU jmf 14 kap. 11–16 §§ LUF och 17 kap. 6–7 §§ LOU jmf 16 kap. 6–7 §§ LUF - regler om åberopande av annans kapacitet jämfört med anlitande av underleverantörer
  • HFD 2016 ref. 37 - de obligatoriska kravens betydelse i en upphandling.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.