Till senaste kommentaren

Uppdatering av en elektronisk katalog vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS)

Jag planerar att göra en DIS där anbudsgivarna ska lämna in en elektronisk katalog.

Nu undrar jag om man får välja mellan de två alternativa metoderna i 8:32 LOU vid varje enskild upphandling/avrop i DIS. Eller om jag måste välja en (1) av metoderna redan vid annonseringen av systemet och använda den metoden för samtliga upphandlingar/avrop som görs inom den aktuella DIS:en?

Kommentarer

 • Hej!

  Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem (DIS) har den upphandlande myndigheten en möjlighet att begära att leverantör ska lämna anbud som har form av en elektronisk katalog eller innehåller en sådan. Enligt förarbetena kan den upphandlande myndigheten välja att kontraktstilldelning ska ske på grundval av uppdaterade kataloger. I detta fall tillämpas samma bestämmelser som när uppdaterade kataloger används vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal.

  I förarbetena framgår att den upphandlande myndigheten kan använda sig av två olika metoder för uppdatering av elektroniska kataloger vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal (läs DIS). Vare sig LOU-direktivet, författningskommentaren eller övervägandena innehåller några uttalanden som tyder på att denna valmöjlighet skulle vara begränsad eller oåterkallelig på så vis att valet omfattar samtliga kontraktstilldelningar som sker inom det dynamiska inköpssystemet.

  Istället tyder förarbetena på att valmöjligheten avser tilldelning av ett enskilt kontrakt. I förarbetenas överväganden anges att elektroniska kataloger kan ingå som bilagor till anbud leverantörer lämnar eller, i uppdaterade former, utgöra underlag för upphandlande myndigheters beställningar. Dessutom nämns att användningen av sådana uppdaterade kataloger är vanligt förekommande i Sverige under bland annat beställningsfasen.

  Vidare tyder användningen av begreppet det berörda kontraktet i 8 kap. 32 § punkterna 1 och 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) på att bestämmelsen avser en valmöjlighet inför varje enskild kontraktstilldelning. Slutligen framgår av artikel 36.4 i LOU-direktivet att den upphandlande myndigheten får besluta att en förnyad konkurrensutsättning för specifika kontrakt ska genomföras på grundval av uppdaterade kataloger.

  Notera dock att det alternativ som framgår av 8 kap. 32 § punkten 2 LOU förutsätter att metoden har angetts i något av upphandlingsdokumenten för DIS:et (se andra stycket i bestämmelsen). Om så inte har skett finns det ingen valmöjlighet mellan alternativen i bestämmelsen. Detsamma gäller om den upphandlande myndigheten inte har begärt att leverantören ska bifoga en elektronisk katalog till ansökan om att få delta i det dynamiska inköpssystemet.

  Källhänvisningar
  • 8 kap. 34 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – elektronisk katalog vid DIS
  • prop. 2015/16:195 s. 1040 – den upphandlande myndigheten kan välja att kontraktstilldelning ska ske på grundval av uppdaterade kataloger
  • 8 kap. 32 § punkten 2 och andra stycket samt 33 § LOU – om den upphandlande myndigheten väljer att kontraktstilldelning ska ske på grundval av uppdaterade kataloger tillämpas samma bestämmelser som när uppdaterade kataloger används vid förnyad konkurrensutsättning
  • prop. 2015/16:195 s. 578 – elektroniska kataloger kan ingå som bilagor till anbud leverantörer lämnar eller, i uppdaterade former, utgöra underlag för upphandlande myndigheters beställningar
  • artikel 36.4 i LOU-direktivet – den upphandlande myndigheten får besluta att en förnyad konkurrensutsättning för specifika kontrakt ska genomföras på grundval av uppdaterade kataloger
  • 8 kap. 34 § andra stycket LOU – myndigheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få delta i det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta att upphandlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger.
  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.