Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Uppdatering av en elektronisk katalog vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS)

Jag planerar att göra en DIS där anbudsgivarna ska lämna in en elektronisk katalog.

Nu undrar jag om man får välja mellan de två alternativa metoderna i 8:32 LOU vid varje enskild upphandling/avrop i DIS. Eller om jag måste välja en (1) av metoderna redan vid annonseringen av systemet och använda den metoden för samtliga upphandlingar/avrop som görs inom den aktuella DIS:en?

Kommentarer

 • Hej!

  Möjligheten att lämna anbud som har form av en elektronisk katalog vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem (DIS) följer av 8 kap. 34 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt förarbetena kan den upphandlande myndigheten välja att kontraktstilldelning ska ske på grundval av uppdaterade kataloger (se prop. 2015/16:195 s. 1040). I detta fall tillämpas samma bestämmelser som när uppdaterade kataloger används vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal (se 8 kap. 32 § första stycket 2 och andra stycket samt 33 § LOU).

  I förarbetena till 8 kap. 32 § LOU framgår att den upphandlande myndigheten kan använda sig av två olika metoder för uppdatering av elektroniska kataloger vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal (läs dynamiskt inköpssystem). Varken LOU-direktivet, författningskommentaren eller övervägandena innehåller några uttalanden som tyder på att denna valmöjlighet skulle vara begränsad eller oåterkallelig på så vis att valet omfattar samtliga kontraktstilldelningar som sker inom det dynamiska inköpssystemet.

  Istället pekar förarbetena mot att valmöjligheten avser tilldelning av ett enskilt kontrakt. I förarbetenas överväganden anges att elektroniska kataloger kan ingå som bilagor till anbud leverantörer lämnar eller, i uppdaterade former, utgöra underlag för upphandlande myndigheters beställningar (se prop. 2015/16:195 s. 578). Dessutom nämns att användningen av sådana uppdaterade kataloger förekommer frekvent i Sverige under bland annat beställningsfasen.

  Vidare antyder användningen av begreppet det berörda kontraktet i 8 kap. 32 § punkterna 1 och 2 LOU att bestämmelsen avser en valmöjlighet inför varje enskild kontraktstilldelning. Slutligen framgår av artikel 36.4 i LOU-direktivet att den upphandlande myndigheten får besluta att en förnyad konkurrensutsättning för specifika kontrakt ska genomföras på grundval av uppdaterade kataloger.

  Märk dock att det alternativ som framgår av 8 kap. 32 § punkten 2 LOU förutsätter att denna metod har angetts i något av upphandlingsdokumenten för det dynamiska inköpssystemet (se andra stycket i bestämmelsen). Om så inte har skett är valmöjligheten mellan alternativen i 8 kap. 32 § LOU således begränsad till att endast avse alternativet i punkten 1. Detsamma gäller om den upphandlande myndigheten inte har begärt att leverantören ska bifoga en elektronisk katalog till ansökan om att få delta i det dynamiska inköpssystemet, se 8 kap. 34 § andra stycket LOU.

  Uppdaterad: den 16 mars 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.