Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste man kommunicera på ett visst sätt vid avrop från statliga ramavtal?

Hej!

Jag har tagit del av de frågor och svar som finns kring kravet på användandet av elektroniska medel vid kommunikation mellan upphandlande myndighet och leverantör, 12 kap. 1 § LOU. Vissa frågeställare har berört problematiken kring avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Vid avrop från dessa avtal kan man ju inte använda de upphandlingssystem man har på myndigheten (jag tänker på Visma Tendsign, Kommers eLite och liknande).

MEN.... jag funderar nu på..... det här kravet gäller ju "under en upphandling".... ett avrop är ju ett nyttjande av ett redan ingånget avtal.... alltså ramavtalet...... skulle man kunna se det som att ett avrop är snarare är en kontakt man har med leverantörerna under avtalstiden än en upphandling i 12 kap 1 §:ns mening?  Eller är det för långsökt?

Hälsningar
Sigrid

Kommentarer

 • Hej Sigrid,

  Av ordalydelsen av 12 kap. 1 § LOU framgår att bestämmelsen gäller vid upphandling. Av förarbetena framgår att avsikten med bestämmelsen är att den även ska gälla när kontrakt ska tilldelas på grundval av ramavtal (se prop. 2015/16:195 s. 1067). Denna slutsats tycks även ha stöd av definition av upphandling i 1 kap. 2 § LOU vilken lyder "Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt."

  Av personlig erfarenhet vet jag att i vart fall ett av upphandlingsverktygen du nämner stödjer förnyad konkurrensutsättning där leverantörerna får meddelande via e-post. Om den upphandlande myndigheten anser att den inte har någon lösning som lever upp till kraven kan det vara lämpligt att göra en marknadsanalys för att se vilka alternativ som finns och som uppfyller dessa krav.

  För att läsa mer om elektronisk kommunikation vid förnyad konkurrensutsättning se inlägget Måste anbud lämnas in elektroniskt?

  Uppdaterad: den 19 mars 2018

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.