Till senaste kommentaren

Måste anbud lämnas in elektroniskt?

Är det ett krav att alla anbud lämnas in elektroniskt i och med nya LOU? Eller går det bra att alternativet finns, det vill säga blanda elektroniska anbud och pappersanbud i en upphandling? Har en grupp anbudsgivare som lämnar handskrivna pappersanbud och jag är rädd att inte få några anbud alls om jag kräver dem elektroniskt.

Kommentarer

 • Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Lena!

  En upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Det är därmed en krav att anbud ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer. Det är till exempel möjligt att frångå kravet om det är frågan om inlämning av arbetsprover som av naturliga skäl inte kan lämnas in elektroniskt, eller med hänsyn till den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.

  Om den upphandlande myndigheten anvisar leverantörerna att lämna in anbudsansökningar eller anbud med elektroniska medel och en leverantör trots detta lämnar in handlingen i någon annan form, får myndigheten inte beakta handlingen.

  Vid icke direktivstyrda upphandlingar, det vill säga upphandlingar som omfattas av 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) ska 12 kap. 1–9 §§ LOU tillämpas. Kravet på elektronisk kommunikation gäller dock inte vid direktupphandling.

  Läs mer

  För mer information om elektronisk kommunikation se Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 1 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – en upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling
  • 12 kap. 2–5 §§ LOU och prop. 2015/16:195 s. 1068–1070 – undantag från att använda elektroniska medel
  • 19 kap. 16 § LOU kravet på elektronisk kommunikation gäller inte vid direktupphandling.
  Uppdaterad: den 2 augusti 2019(hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej!

  Undrar hur ni ser på att använda en enkel rutin enligt följande, om den uppfyller kravet på elektronisk anbudsinlämning:

  • Speciell e-postlåda för upphandling som handhas av registrator

  Myndighetens registrator hanterar inkommande e-post.

  • Inkommande anbuds ämnesrad märks av avsändaren med diarienummer följt av upphandlingens namn
  • Inför anbudsöppning kontaktar upphandlaren registrator, som skickar vidare aktuella anbud.

  Följdfråga - måste ALLA anbud inkomma denna väg från 1/1 -17, det vill säga om vissa invanda anbudslämnare skickar i kuvert kan dessa upptas till prövning ändå?

  //Jan-Erik

  Jan-Erik
 • Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Jan-Erik!

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning om upphandlingslagstiftningens utformning.

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) och LOU-direktivet pekar inte ut någon särskilt lösning, utan anger i första hand att de elektroniska medel som används ska vara icke-diskriminerande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet.

  En upphandlande myndighet ska se till att kommunikation med elektroniska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen. Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan säkerställas att:

  1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen,
  2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
  3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.

  En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men om en e-postlösning inte uppfyller ovanstående krav bör en annan lösning användas.

  Följdfrågan

  När det gäller skyldigheten hänvisar jag till den första kommentaren i den här tråden. Det finns vissa undantag i 12 kap. 2–5 §§ LOU, men dessa avser inte situationer där en leverantör vill eller är van vid inlämning av anbud i pappersform, utan avser vissa särskilda undantagssituationer.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), se även prop. 2015/16:195 s. 655–656 och s. 1068 – medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet
  • 12 kap. 8 § LOU – säkerhet vid elektronisk kommunikation.
  Uppdaterad: den 9 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej,
  då elektroniska anbud kommer att bli obligatoriskt kan jag tycka att 11 kap. 6 § är aningen märklig:
  "Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbud skickas in elektroniskt..."
  Kan någon klok person förklara den formuleringen...

  Anna
 • Uppdaterad: den 9 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Anna!

  Det är obligatoriskt att använda elektroniska medel, förutom i vissa särskilt angivna undantagsfall. Elektroniska anbud ska därmed som huvudregel tillåtas och anbudstiden förkortas, men det kan förekomma situationer där anbud ska skickas in med andra än elektroniska medel.

  När det gäller formuleringen i 11 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145) kan vi konstatera att ordvalen är hämtade från artikel 27.4, 28.5 samt delar av artikel 29.1 fjärde stycket i LOU-direktivet.

  Uppdaterad: den 9 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej, angående ovanstående om krav på att anbud inlämnas elektroniskt enligt 12 kap. 1 § nya LOU (2016:1145) gäller det även nya LUF (2016:1146)?

  Andreas Ekeberg
 • Hej, det ställs krav att använda elektroniska kommunikationsmedel i upphandlingsprocessen i nya LOU/LUF. Kan det tolkas som att det är tillräckligt att kommunicera med e-post under vissa delmoment (fråga-svar, anbudsgivning, tilldelningsbeslut m.m.) i upphandlingsprocessen förutom annonsering/ elektroniska förfrågningsunderlag?

  Andreas Ekeberg
 • Hej Andreas!

  Som du noterar i ditt andra inlägg gäller kravet att använda elektroniska medel även för upphandlingar enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Bestämmelserna om kommunikation motsvarar bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och finns i 12 kap. och 19 kap. 16 § LUF.

  När det gäller frågan om e-post kan vara tillräcklig hänvisar vi till Jan-Eriks fråga och mitt svar i denna tråd (inlägg fem och sex), samt motsvarande bestämmelse i LUF.

  Uppdaterad: den 9 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej,
  Som jag har förstått det uppfyller inte mejl det krav som anges i upphandlingsförordningen på att "säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter bestämt datum " (15 § st. 2 punkten 4). Hur kan vi, som myndighet, gå till väga vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för att uppfylla LOU:s nya krav på kommunicering via elektronisk plattform, då avropsförfrågan sker riktat till ramavtalsleverantörerna via mejl och inte via en elektronisk plattform?

  Med vänlig hälsning, Tina 
  Tina
 • Hej Tina,
   
  Vilken teknisk lösning som uppfyller de krav som ställs i upphandlingsförordningen får avgöras av respektive upphandlande myndighet.
   
  Vad gäller frågor om avropsförfarandets genomförande från just Kammarkollegiets ramavtal bör dessa riktas till Kammarkollegiet.
   
  Om den upphandlande myndigheten saknar en elektronisk plattform som uppfyller kraven i förordningen och man i övrigt inte anser att man har någon lösning som lever upp till kraven kan det vara lämpligt att göra en marknadsanalys för att se vilka alternativ som finns och som uppfyller dessa krav.
   
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej

  Jag har ytterligare en fråga gällande öppning av anbud i de elektroniska databaser som används i upphandlingsprocessen. Tidigare, när anbuden togs emot i "pappersformat" öppnades anbuden av två personer i registraturen och de upprättade ett protokoll. Hur är det nu? Är kravet fortfarande detsamma när anbuden "släpps" i databasen ett visst datum. Finns kravet på två personer kvar?
  Charlotta von Schedvin
 • Hej Charlotta,

  Anbudsansökningar och anbud ska öppnas av minst två personer som valts ut av den upphandlande myndigheten. Detta gäller enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Det finns ingen motsvarande regel i lagen om upphandling av koncessioner (LUK), där anges istället endast att den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ta del av anbudsansökningarna och anbuden fören tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut.

  Källhänvisningar
  • 12 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – öppnande av anbudsansökningar och anbud enligt LOU
  • 12 kap. 10 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – öppnande av anbudsansökningar och anbud enligt LUF
  • 10 kap. 10 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – öppnande av anbudsansökningar och anbud enligt LUK.
  Uppdaterad: den 9 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.