Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste anbud lämnas in elektroniskt?

Är det ett krav att alla anbud lämnas in elektroniskt i och med nya LOU? Eller går det bra att alternativet finns, det vill säga blanda elektroniska anbud och pappersanbud i en upphandling? Har en grupp anbudsgivare som lämnar handskrivna pappersanbud och jag är rädd att inte få några anbud alls om jag kräver dem elektroniskt.

Kommentarer

 • Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Lena!

  Enligt 12 kap. 1 § LOU (2016:1145) ska en upphandlande myndighet och en leverantör använda elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Det är därmed en krav att anbud ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer. Det är till exempel möjligt att frångå kravet om det är frågan om inlämning av arbetsprover som av naturliga skäl inte kan lämnas in elektroniskt, eller med hänsyn till den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas (se 12 kap. 2–5 §§ LOU; se även prop. 2015/16:195 s. 1068–1070).

  Om den upphandlande myndigheten anvisar leverantörerna att lämna in anbudsansökningar eller anbud med elektroniska medel och en leverantör trots detta lämnar in handlingen i någon annan form, får myndigheten inte beakta handlingen.

  Vid upphandlingar som omfattas av 19 kap. LOU (det vill säga upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2) ska 12 kap. 1–9 §§ tillämpas. Kravet på elektronisk kommunikation gäller dock inte vid direktupphandling (se 19 kap. 16 § LOU).

  För mer information om elektronisk upphandling, se även avsnittet Elektronisk kommunikation på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Uppdaterad: den 11 mars 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej!

  Undrar hur ni ser på att använda en enkel rutin enligt följande, om den uppfyller kravet på elektronisk anbudsinlämning:

  • Speciell e-postlåda för upphandling som handhas av registrator

  Myndighetens registrator hanterar inkommande e-post.

  • Inkommande anbuds ämnesrad märks av avsändaren med diarienummer följt av upphandlingens namn
  • Inför anbudsöppning kontaktar upphandlaren registrator, som skickar vidare aktuella anbud.

  Följdfråga - måste ALLA anbud inkomma denna väg från 1/1 -17, det vill säga om vissa invanda anbudslämnare skickar i kuvert kan dessa upptas till prövning ändå?

  //Jan-Erik

  Jan-Erik
 • Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Jan-Erik!

  Jag kan inte göra en bedömning av ett enskilt upplägg, utan jag främst ge viss vägledning om upphandlingslagstiftningens utformning.

  LOU-direktivet och LOU (2016:1145) pekar inte ut någon särskilt lösning, utan anger i första hand att de elektroniska medel som används ska vara icke-diskriminerande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet (se 12 kap. 1 § andra stycket nya LOU, se även prop. 2015/195 s. 655 f. och s. 1068).

  Enligt 12 kap. 8 § LOU ska dock en upphandlande myndighet se till att kommunikation med elektroniska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen. Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan säkerställas att:

  1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen,
  2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
  3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna (se även prop. 2015/16:195 s. 1071 f.).

  En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men om en e-postlösning inte uppfyller ovanstående krav bör en annan lösning användas.

  Följdfrågan

  När det gäller obligatoriet hänvisar jag till den första kommentaren i den här tråd. Det finns vissa undantag 12 kap. 2–5 §§ LOU, men dessa avser inte situationer där en leverantör vill eller är van vid inlämning av anbud i pappersform, utan avser vissa särskilda undantagssituationer.

  Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej,
  då elektroniska anbud kommer att bli obligatoriskt kan jag tycka att 11 kap. 6 § är aningen märklig:
  "Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbud skickas in elektroniskt..."
  Kan någon klok person förklara den formuleringen...

  Anna
 • Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Hej Anna!

  Det är obligatoriskt att använda elektroniska medel, förutom i vissa särskilt angivna undantagsfall. Elektroniska anbud ska därmed som huvudregel tillåtas och anbudstiden förkortas, men det kan förekomma situationer där anbud ska skickas in med andra än elektroniska medel (se även prop. 2015/16:195 s. 1062 f.).

  När det gäller formuleringen i 11 kap. 6 § LOU (2016:1145) kan jag främst konstatera att ordvalen är hämtade från artikel 27.4, 28.5 samt delar av artikel 29.1 fjärde stycket i LOU-direktivet.

  Uppdaterad: den 20 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej, angående ovanstående om krav på att anbud inlämnas elektroniskt enligt 12 kap. 1 § nya LOU (2016:1145) gäller det även nya LUF (2016:1146)?

  Andreas Ekeberg
 • Hej, det ställs krav att använda elektroniska kommunikationsmedel i upphandlingsprocessen i nya LOU/LUF. Kan det tolkas som att det är tillräckligt att kommunicera med e-post under vissa delmoment (fråga-svar, anbudsgivning, tilldelningsbeslut m.m.) i upphandlingsprocessen förutom annonsering/ elektroniska förfrågningsunderlag?

  Andreas Ekeberg
 • Hej Andreas!

  Som du noterar i ditt andra inlägg gäller kravet att använda elektroniska medel även för upphandlingar enligt LUF.

  Bestämmelserna om kommunikation motsvarar bestämmelserna i LOU och finns i 12 kap. och 19 kap. 16 § LUF (se även författningskommentarerna i prop. 2015/16:195 s. 1247 ff.).

  När det gäller frågan om e-post kan vara tillräcklig hänvisar jag till Jan-Eriks fråga och mitt svar i denna tråd (inlägg fem och sex), samt motsvarande bestämmelse i LUF.

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej,
  Som jag har förstått det uppfyller inte mejl det krav som anges i upphandlingsförordningen på att "säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter bestämt datum " (15 § st. 2 punkten 4). Hur kan vi, som myndighet, gå till väga vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för att uppfylla LOU:s nya krav på kommunicering via elektronisk plattform, då avropsförfrågan sker riktat till ramavtalsleverantörerna via mejl och inte via en elektronisk plattform?

  Med vänlig hälsning, Tina 
  Tina
 • Hej Tina,
   
  Vilken teknisk lösning som uppfyller de krav som ställs i upphandlingsförordningen får avgöras av respektive upphandlande myndighet.
   
  Vad gäller frågor om avropsförfarandets genomförande från just Kammarkollegiets ramavtal bör dessa riktas till Kammarkollegiet.
   
  Om den upphandlande myndigheten saknar en elektronisk plattform som uppfyller kraven i förordningen och man i övrigt inte anser att man har någon lösning som lever upp till kraven kan det vara lämpligt att göra en marknadsanalys för att se vilka alternativ som finns och som uppfyller dessa krav.
   
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej

  Jag har ytterligare en fråga gällande öppning av anbud i de elektroniska databaser som används i upphandlingsprocessen. Tidigare, när anbuden togs emot i "pappersformat" öppnades anbuden av två personer i registraturen och de upprättade ett protokoll. Hur är det nu? Är kravet fortfarande detsamma när anbuden "släpps" i databasen ett visst datum. Finns kravet på två personer kvar?
  Charlotta von Schedvin
 • Hej Charlotta,

  Enligt 12 kap. 10 § LOU ska anbudsansökningar och anbud öppnas av minst två personer som valts ut av den upphandlande myndigheten. Motsvarande regel finns i 12 kap. 10 § LUF. Det finns ingen motsvarande procedurregel  i LUK, där anges istället i 10 kap. 10 § endast att den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ta del av anbudsansökningarna och anbuden fören tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.