Till senaste kommentaren

Är det en eller flera upphandlingar när det är flera anbudsområden?

Hej,

En UM genomför en upphandling av ramavtal för byggtjänster. Upphandlingen är uppdelad på tio olika anbudsområden (bygg, mark, måleri etc.).

En annons och ett gemensamt upphandlingsdokument.

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden.

Är detta fråga om en eller flera upphandlingar?

Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej!

  Om det vid en upphandling ska göras en större anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad kan den aktuella anskaffningen i och för sig göras genom tilldelning av ett enda kontrakt, men det finns en möjlighet att dela upp kontraktet på antingen kvantitativ eller kvalitativ grund. I förarbetena ges som exempel på en kvalitativ uppdelning att en planerad byggentreprenad, som skulle kunna upphandlas genom tilldelning av ett enda kontrakt som en totalentreprenad, i stället delas upp i en del som avser arkitektarbeten, en del som avser byggkonstruktionen och en del som avser inredning.

  Det rör sig således om en upphandling men där tilldelning sker genom separata delkontrakt. Att dela upp kontrakt i delar är ett sätt för den upphandlande myndigheten att underlätta tillträde till upphandlingen för små och medelstora företag. En av målsättningarna med LOU-direktivet är att underlätta tillträde till upphandlingar för små och medelstora företag. Det finns bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att dela upp kontrakt i separata delar. Det finns även en skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp.

  Läs mer
  Läs mer om motiveringsskyldigheten i inlägget Vad innebär skyldigheten att motivera om kontraktet inte delas upp i separata delar? i vår Frågeportal samt om uppdelning av kontrakt på vår webbplats. Läs även om att motivera varför upphandlingen inte delas och rapporten Dela upp eller motivera i upphandlingen - Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU på Konkurrensverkets webbplats.

  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 451 – exempel på en kvalitativ uppdelning
  • artikel 46 samt beaktandesats 2 i LOU-direktivet – om uppdelning av kontrakt och målsättningen att underlätta tillträde till upphandlingar för små och medelstora företag
  • 4 kap. 13–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om att dela upp kontrakt i separata delar och skyldigheten att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp.
  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Räknas värdet av upphandlingen då samman totalt för samtliga dessa områden så att om de delades upp i olika upphandlingar skulle det totala värdet bli mindre för varje upphandlingen och därmed skulle man kunna ha en annan typ av upphandlingsförfarande då. Exempelvis om det vid en större upphandling av alla områden i samma upphandling blir öppet förfarande och vid en uppdelning i flera upphandlingar blir det ett förenklat förfarande?
  Susanne
 • Hej Susanne!

  Värdet av upphandlingen är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. Att tilldelning sker genom separata delkontrakt påverkar som utgångspunkt inte beräkningen av upphandlingens värde. Notera även att metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir tillämpliga.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling
  • 5 kap. 6 § LOU – metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir tillämpliga.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Om UM skulle välja att göra tio separat upphandlingar för varje del/anbudsområde så ska det uppskattade värdet för dessa områden ändå räknas samman som en total vid val av upphandlingsförfarande då?
  Susanne
 • Hej Susanne,

  Den upphandlande myndigheten bör ta ställning till om varje del ska upphandlas separat eller om varje del kan upphandlas tillsammans inom ramen för samma upphandling där tilldelning sker genom separata delkontrakt.

  Om den upphandlande myndigheten tilldelar kontrakt i separata delar i samma upphandling (se mitt första svar ovan) ska summan av alla delkontrakt som utgångspunkt räknas samman vid beräkningen av upphandlingens värde. Läs mer om hur tröskelvärdet beräknas när en upphandling är uppdelad i flera delkontrakt i inlägget Hur beräknas tröskelvärdet av en upphandling med flera delkontrakt? vår Frågeportal.

  Väljer istället den upphandlande myndigheten att annonsera varje del i separata upphandlingar måste en sådan uppdelning vara berättigad av objektiva skäl om den innebär att bestämmelserna över tröskelvärdena inte blir tillämpliga. Sådana objektiva skäl kan exempelvis vara att kontraktsvärdet kan uppskattas särskilt för en separat operativ enhet hos den upphandlande myndigheten. Saknas objektiva skäl ska således värdet av alla delar räknas samman. Notera att upphandlande myndigheten alltid får välja att tillämpa ett förfarande över tröskelvärdena, i sådana fall aktualiseras inte bestämmelsen.

  Notera även att en inte direktivstyrd upphandling inte heller får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Avser den upphandlande myndigheten att genomföra flera direktupphandlingar måste den vid beräkningen av upphandlingens värde bland annat beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Läs mer om detta i inlägget Vad anses vara direktupphandlingar av samma slag? i vår Frågeportal och vår vägledning Är inköpen av samma slag? - Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om tilldelning av ett kontrakt i separata delar i samma upphandling
  • 5 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet av en upphandling med delkontrakt
  • 5 kap. 7 § LOU – en upphandling får delas upp i separata upphandlingar så att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är berättigad av objektiva skäl
  • 5 kap. 4 § LOU – bestämmelse om beräkning av värdet när det finns separata operativa enheter
  • 19 kap. 8 § LOU – inte heller en inte direktivstyrd upphandling får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.