Till senaste kommentaren

Vad menas med entreprenadupphandling och byggentreprenadkontrakt?

Hej, vad är definitionen av entreprenadupphandling? Det vill säga när kan Byggentreprenad med tillhörande tröskelvärden nyttjas i offentlig upphandling?
Tacksam för telefonkontakt för utveckling och förklaring av frågan.
Tel [telefonnummer dolt /UHM:s redigering]

Sofie Gavatin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Hej Sofie!

  Med entreprenadupphandling avses vanligtvis en upphandling av ett byggentreprenadkontrakt.

  Med byggentreprenadkontrakt avses utförande av arbete, med eller utan projektering, som är hänförlig till en verksamhet som anges i bilaga 1 i LOU. Med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, med eller utan projektering, av ett byggnadsverk. När ett byggnadsverk realiseras innebär även detta att det är ett byggentreprenadkontrakt. Innebär kontraktet att ett byggnadsverk realiseras enligt de krav som ställs upp av myndigheten och myndigheten utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverket eller över projekteringen, anses även det här vara ett byggentreprenadkontrakt. Ett byggnadsverk är det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

  Om ingen av dessa uppräknade beskrivningar av byggentreprenadkontrakt är tillämpligt, ska tjänsten eller tjänsterna definieras som tjänstekontrakt. Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållandet av andra tjänster än de som definieras som byggentreprenadkontrakt.

  Källhänvisningar

  1 kap. § 9 och 21, 2 kap. 2 § första stycket LOU.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej!

  Vår tolkning av detta ovanstående svar från er, är att ramavtal som upphandlas enligt AMA AF 12 med koppling till ABT 06 eller AB 04, gällande ex renoveringar, underhåll viss nybyggnation, ex måleriarbeten, golv mm som nämns i Bilaga 1 LOU 2016:1145.
  Då gäller tröskelvärden för Byggentreprenad: 52 620 561

  Är detta rätt tolkning?
  Tord Strandberg
 • Hej Tord,

  Inledningsvis bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning. Vi kan därför inte svara på om en viss upphandling avser en byggentreprenad.

  Att ett ramavtal upphandlats enligt ett eller flera specifika svenska byggbranschstandardavtal har ingen betydelse för om ramavtalet ska definieras som en byggentreprenad eller inte. Det är det specifika innehållet i upphandlingen som avgör om det är frågan om en byggentreprenad eller inte.

  Med byggentreprenadkontrakt avses bland annat ett kontrakt som avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1 i lagen om offentlig upphandling (LOU). För att avgöra om renoveringarna du anger kan anses utgöra en byggentreprenad behöver en bedömning i det enskilda fallet göras. Är ni i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Tröskelvärdet för upphandling av byggentreprenad är i dagsläget det du anger. Du kan läsa mer om tröskelvärdena på vår webbplats.
   
  Källhänvisning
  5 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Tröskelvärdet för byggentreprenad.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist
 • Tack för ert svar. Formulerar om frågan:

  Uppräknade Huvudgrupper, Grupp samt Undergrupp i Bilaga 1 LOU 2016:1145; ex;
  45, 45.1, 45.11 samt alla andra övriga uppräknade grupper i Bilaga 1.

  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/upphandling-av-tjanster/bilagor-1-2-2a-lou/

  Gäller dessa uppräknade grupper endast nybyggnationer för tillämpning av tröskelvärdet för Byggentreprenad: 52 620 561?
  Eller kan man upphandla underhållsramavtal med ex renoveringar och underhåll i dessa huvudgrupper, grupper och undergrupper som nämns i Bilaga 1 LOU 2016:1145 med tillämpning av tröskelvärdet för Byggentreprenad: 52 620 561?

  Med vänlig hälsning,
  Tord Strandberg
 • Hej Tord,

  Vi tolkar din fråga som att du undrar om bilaga 1 endast omfattar nybyggnationer eller även renoveringsarbeten.

  I bilaga 1 står det vid huvudgrupp 45, ”Byggverksamhet” att ”Denna huvudgrupp omfattar: – nybyggnad, renovering och normal reparation”. Svaret är därmed att även renoveringsarbeten omfattas.

  I värdet för byggentreprenadkontraktet ska också inräknas värdet av varor och tjänster som den upphandlande myndigheten tillhandahåller entreprenören som är nödvändiga för att entreprenaden ska kunna genomföras.

  Hyresundantaget
  Det finns även undantag från vad som omfattas av LOU och som har med det så kallade hyresundantaget att göra. Om renoveringar och reparationer ska göras i en hyrd lokal så kan hyresundantaget gälla. Renoveringar och reparationer kan nämligen anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt om den upphandlande myndigheten utövar ett bestämmande inflytande över hur resultatet ska se ut och/eller över hur renoveringen eller reparationerna ska gå till. Arbeten i hyrda lokaler kan vara upphandlingspliktiga om arbetena är till för att anpassa lokalerna till den upphandlande myndigheten och dessa anpassningar inte kan anses utgöra sedvanliga hyresgästanpassningar.

  Läs mer
  Vänligen se inlägget LOU Bilaga 1 förteckning över byggentreprenadkontrakt i vår Frågeportal för information om de brister som finns i bilaga 1.

  Uppdaterad: den 29 maj 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.