Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad innebär ESPD?

Hej!

Jag har inte riktigt förstått vad ESPD dokumentet innebär.. Vet att det är krav på det på upphandlingar över tröskelvärdet nu med nya direktivet..?
Som jag förstår ska det på något sätt ersätta tidigare intyg man varit tvungen att skicka in, t.ex. om finansiell ställning etc. Och sedan att vinnande anbud måste skicka in de vanliga intygen?
Vilka tidigare papper är det ESPD ersätter?
Hur går jag tillväga för att få ett ESPD dokument, jag förstod det som att man måste kontakta TED..?
Kommer det inte dra ut på upphandlingsprocessen- om vinnande anbud måste skicka in vanliga dokument senare, tänk om de inte är giltiga då. Då får man börja om igen?

Hälsn. Linda

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Linda!

  Förenklat kan man säga att det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är en egen försäkran av anbudsgivare och anbudssökande att de inte ska uteslutas ur upphandlingen och uppfyller de kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten har uppställt. ESPD ska godtas som ett preliminärt bevis i dessa avseenden, men myndigheten får begära in de bevis den angett i upphandlingsdokumenten vad gäller dessa krav när det behövs, och ska begära in bevisen innan tilldelning av kontrakt.

  ESPD är alltså inte tänkt att ersätta de bevis på ekonomisk och finansiell ställning m.m. som ställs i upphandlingar - tvärtom finns det alltså ett nytt uttryckligt krav på att dessa bevis ska ges - men bara från vinnande anbudsgivare. Däremot är ESPD avsett att underlätta gränsöverskridande upphandling genom att ersätta olika nationella varianter av olika typer av försäkringar som används i olika medlemsstater (i vissa länder i EU är det sedan tidigare obligatoriskt enligt nationell lagstiftning för myndigheter att acceptera liknande dokument).

  Sedan kanske man bör påpeka att införandet av ESPD i någon mening hänger ihop med en rad andra förändringar av regelverket som gäller prövningen av leverantörer och hur man åberopar extern kapacitet i upphandlingar.

  Se vårt vägledningsmaterial om mellantiden för ytterligare information.

  Hoppas det var till hjälp. Vi arbetar på en vägledning om ESPD men den är tyvärr inte riktigt klar ännu.

  Henrik
 • Tack för svar,

  Men om man tänker att man ska göra en ramavtalsupphandling där man kommer att sluta avtal med alla som klarar skallkraven. Ska man först då skicka ut ESPD dokument med förfrågningsunderlaget, och sedan begära in ytterligare handlingar från alla som klarar skallkraven?

  Hur får man tag i ESPD dokument?
  När jag försöker ladda ner måste man ha en kod från publikationsbyrån?

  Hälsn. Linda

  Linda
 • Hej igen!

  Hur man närmare rent praktiskt kommer att hantera ESPD i framtiden beror nog främst på vilket stöd för ESPD som kommer finnas i det upphandlingssystem som man använder. Kommissionens webbtjänst är tänkt som en övergångslösning innan denna funktionalitet finns på plats i de olika systemen.

  Den kod som webbtjänsten efterfrågar skickas till den upphandlande myndigheten när den har skickat upphandlingsannonsen till TED.

  Samtliga anbudsgivare och anbudssökande i direktivstyrda upphandlingar får ge in ESPD i upphandlingar som preliminärt bevis. Såsom jag angav ovan ska bevisen sedan begäras in från samtliga anbudsgivare eller -sökande som kommer tilldelas kontrakt i upphandlingen, men får begäras in närhelst det behövs för att upphandlingen ska kunna fullföljas på ett bra sätt.

  Henrik
 • Hej,

  Med anledning av diskussionen ovan:

  Om den kod som man ska fylla i för att kunna producera en ESPD först kommer när upphandlingen är annonserad kan alltså en länk eller dokument inte bifogas till underlaget. Är det rätt uppfattat?

  Kan man göra en egen ESPD i en Wordfil och använda sig av de formuleringar som framgår av Genomförandeförordningen? I så fall kan det gå ut tillsammans med resten av materialet...

  Efter att ha lyssnat på er webb-presentation 3 ggr för att förstå vad det är som förväntas av upphandlande myndigheter gällande ESPDn har jag förstått att man inte behöver ange de specifika kvalificeringskraven som gäller i upphandlingen. Vi kunde också välja att leverantören generellt godkänner att alla krav i upphandlingen uppfylls. När jag tittar i genomförandeförordningen förstår jag inte vilken formulering detta är och vilka avsnitt som jag i så fall kan ta bort från ESPDn. Skulle uppskatta om ni kunde beskriva vilken generell formulering som avses och var jag hittar den i genomförandeförordningen.

  Tack på förhand!

  Cecilia

  Cecilia
 • Hej Cecilia!

  Hur den upphandlande myndigheten rent praktiskt kommer att hantera ESPD beror på vilken lösning man väljer att använda sig av. Det finns flera olika sätt att använda ESPD så den rent praktiska hanteringen kommer nog att se lite olika ut. Vad gäller Kommissionens webbtjänst är det nog dessutom Kommissionen som är bäst lämpad att svara på hur den fungerar, särskilt som man har uppdaterat tjänsten sedan den infördes, och funktionaliteten kan alltså komma att förändras över tid.

  När det gäller frågor som rör det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet kan du kontakta GROW-ESPD@ec.europa.eu

  Den kod som den upphandlande myndigheten kan använda för att underlätta skapandet av en ESPD-fil i webbtjänsten kommer först när man har skickat annonsen till TED. Med hjälp av denna kod kan webbtjänsten hämta den information som den upphandlande myndigheten ska fylla i från annonsen - men något avgörande hinder mot att skapa filen och ange denna information "manuellt" utan koden kan jag inte se.

  Läs gärna mer om webbtjänsten i Kommissionens vägledning ("FAQ") (se t.ex. punkten 15 angående din fråga).

  Att laborera med egna lösning i form av Wordfiler avråder jag nog däremot ifrån, bl.a. finns det ju en rätt för leverantörer att återanvända en tidigare ingiven ESPD om informationen i denna är relevant och uppdaterad.

  Möjligen att tillåta att leverantörerna med ett enkelt "ja" eller "nej" intygar att de uppfyller samtliga kvalificeringskrav framgår av Del IV α i standardformuläret i ESPD-förordningen om omnämns även i anvisningarna till formuläret:

  "Upphandlande myndigheter eller enheter får välja [...] att begränsa den information som begärs om urvalskriterier till en enda fråga (ja eller nej) om huruvida de ekonomiska aktörerna uppfyller alla nödvändiga urvalskriterier."

  Jag kanske bör notera att även om Sverige generellt sett valt att införliva upphandlingsdirektiven på ett sätt där den språkliga utformningen av nya LOU väldigt nära följer direktivet så avviker lagtexten i några avseenden från direktivet: medan nya LOU (liksom tidigare) använder termen "kvalificeringskrav" så är motsvarande begrepp enligt direktivet "urvalsgrunder eller "urvalskriterier" (vilket är de begrepp som återfinns i (ESPD-förordningen och webbtjänsten). Denna skillnad i terminologi är kanske också något som man som upphandlande myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på.

  Henrik
 • Hej,

  Enligt propositionen måste UM tillhandahålla en ESPD för den aktuella upphandlingen för den leverantör som vill lämna in ett sådant preliminärt bevis (prop. 2015/16:195. s. 769). Fråga är hur UM gör detta? Rätta mig om jag har fel men jag har förstått att detta sker automatiskt, dvs. att TED skapar en ESPD för den specifika upphandlingen och lyfter in de uppgifter som UM ska tillhandahålla från annonsen om upphandlingen? Det är alltså tillräckligt att UM fyller i annonsformuläret och skickar detta till TED. UM behöver inte också skapa en särskild ESPD, eller har missförstått?
  Mathias Sylvan
 • Hej Mathias!

  Vi har nyligen publicerat en enkel steg-för-steg manual till Kommissionens webbtjänst för ESPD - jag tror den ger svar på dina frågor.
  Henrik
 • Hej Henrik,
  Jag försöker få ihop en ESPD men fastnar i Del II: A - sista punkten: Om tillämpligt, har den ekonomiska aktören registrerats i en officiell förteckning över godkända ekonomiska aktörer eller har den motsvarande intyg (t.ex. från något nationellt system för förhandsurval)?
  Vad menas med "officiell förteckning"? Vi har ju registeringsbevis, men är det något annat som åsyftas?
  Alexandra
 • Hej Alexandra!

  Man kan allmänt säga att det är lite av ett problem att ESPD efterfrågar information som ofta inte är aktuell i upphandlingen.

  Förenklat kan man säga att det i vissa medlemsstater i EU finns centraliserade system för prövning av leverantörer (se artikel 64 i LOU-direktivet och 15 kap. 16 § nya LOU). Några sådana system har inte inrättats i Sverige, så om ni inte är registrerade i ett sådant system i någon annan medlemsstat bör ni svara "nej" på denna fråga.
  Henrik
 • Hej,
  Efter att ha läst de olika vägledningarna om ESPD vill jag försäkra mig om att jag har förstått det rätt:
  - Man kan underlätta ifyllandet av ESPD genom att ange den tillfälliga koden man får av TED när man annonserar.
  - Den upphandlade myndigheten ska göra ESPD-filen (både pdf och/eller xml) tillgänglig med de övriga upphandlingsdokumenten.
  - Eftersom man måste annonsera för att få en kod från TED så uppfattar jag det som att man i annonsen inte måste göra ESPD-filen tillgänglig utan att man kan lägga till den i efterhand. Annars ser jag det som en omöjlighet att använda TED-koden i det ESPD-dokument som man ska bifoga upphandlingsdokumenten.

  Stämmer det jag har skrivit ovan?
  Tacksam för svar.
  Med vänlig hälsning Stina
  Stina
 • Hej Stina!

  Möjligheten att hämta viss information från annonsen i TED skapades för att underlätta för upphandlande myndigheter så att de inte ska behöva ange samma information i både annonsen och i ESPD för upphandlingen. Denna möjlighet verkar dock ge upphov till fler frågor än den löser, och möjligen har viss information från Kommissionen kring detta bidragit eftersom den (beroende på språkversion) är avfattad så att man får intrycket att det är någonting man måste göra som upphandlande myndighet.

  Funktion innebär endast att viss information hämtas ur annonsen när man skapar en ESPD-fil så att man som myndighet inte behöver fylla i samma information på två ställen. Funktionen skapar inte någon teknisk eller rättslig "koppling" mellan annonsen och ESPD-filen.

  Som Mathias nämnt ovan har regeringen i förarbetena till LOU uttalat att "Upphandlande myndigheter måste [...] för varje upphandling över tröskelvärdena tillhandahålla en ESPD för den aktuella upphandlingen för den leverantör som önskar använda sig av den." Om man använder Kommissionens webbtjänst för ESPD är det dock fullt möjligt för en leverantör att skapa en ESPD-fil "från scratch"; fylla i den; och ge in den i upphandlingen. I sådant fall väljer leverantören ”Skapa svar” istället för ”Importera ett upphandlingsdokument” i webbtjänsten.

  Man kan tillägga att ur praktisk synvinkel är skillnaden mellan att myndigheten tillhandahåller en ESPD-fil och att leverantören skapar den själv närmast försumbar. Detta eftersom den information som myndigheten är skyldig att ange i filen endast avser vissa grunddata i Del 1 i formuläret. Här kan nog funktionaliteten i webbtjänsten komma att utvecklas i framtiden.
  Henrik
 • Tack för ditt svar.

  Jag känner dock att frågan när ESPD måste tillhandahållas fortfarande inte är riktigt besvarad. Jag är fullt medveten om att man som myndighet inte måste ange det referensnummer man har fått från TED i sin ESPD. Det faktum att Kommissionen ändå ger en möjlighet till detta borde dock innebära att de inte räknar med att man ger tillgång till den aktuella ESPD:n i samband med sin annonsering, eftersom det i dessa fall skulle vara praktiskt omöjligt (med hänsyn till att man har fått ett referensnummer först efter att man har annonserat). Min fråga är därför:
  - Måste man tillhandahålla ESPD för den aktuella upphandlingen i samband med annonseringen eller kan man göra detta någon dag senare?

  Med vänlig hälsning Stina
  Stina
 • Hej igen!

  Reglerna kring ESPD och de förändrade reglerna kring leverantörsprövning är uppenbarligen nya och ännu saknas vägledande rättspraxis kring hur de ska tolkas och tillämpas. Något definitivt svar på frågan kan vi därför inte lämna och i slutändan kan tillämpningen av dessa regler bli föremål för tolkning av domstol. Vidare kan även kommande förändringar av funktionaliteten i kommissionens webbtjänst för ESPD eller i olika upphandlingsverktygen påverka om, hur och när ESPD-filen måste tillhandahållas av den upphandlande myndigheten.

  Själv har jag svårt att se att det skulle utgöra en överträdelse av LOU att tillgängliggöra en ESPD-fil först någon dag efter att upphandlingsdokumenten har publicerats. Detta då man, som jag nämnde ovan, kan ifrågasätta om någon sådan fil överhuvudtaget måste tillgängliggöras av myndigheten. Förenklat kan man säga att skillnaden mellan att tillgängliggöra en ESPD-fil och att låta en leverantören skapa en sådan själv är att leverantören i det senare fallet måste fylla i visa grunduppgifter om den upphandlande myndigheten och upphandlingen ("Information om upphandlingsförfarandet" i Del I i standardformuläret för ESPD). Detta är uppgifter som återfinns i upphandlingsdokumenten och alltså är lättillgängliga för leverantörerna oavsett om någon ESPD-fil har tillgängliggjorts av den upphandlande myndigheten eller inte.

  Sedan finns det enligt min erfarenhet emellanåt aspekter av annonsering av upphandlingar där funktionalitet och utformning av olika upphandlingsverktyg i praktiken kan påverka tolkning och tillämpning av regelverk. Här kan vi ha ibland ha svårt att förutse olika omständigheter som kan ha betydelse för tillämpningen av regelverket och därmed att lämna användbara svar.
  Henrik
 • Hej!
  Jag har en fråga som inte är densamma som ovanstående frågor i denna tråd. Min fråga är hur man generellt bör tänka när en anbudsgivare inte inkommer med en ESPD alls?

  Som jag tolkar det, är det självfallet obestridligt att en anbudsgivare inte måste lämna in ESPD, men om denne inte gör det, ska denne insända handlingar som visar motsvarande information som ESPD:n gör, vilket torde vara svårt (blir en del jobb iaf) och innebär att anbudet med större risk än normalt kan komma att behöva/ska förkastas om handlingarna som denne insänder inte motsvarar standardformulärets.

  Summerat är min fråga, är det en rimlig tolkning av LOU kap 15 § 1 och prop, 2015/16:195 s.769? Om inte, varför?

  Not. vet att det finns en liknande tråd/ar. Men upplevde att svaren där blev för indirekt.
  Johan
 • Hej!

  Man måste skilja på de fall där den upphandlande myndigheten, i syfte att förenkla hanteringen av anbuden/anbudsansökningarna, ställt ett uttryckligt krav på att samtliga leverantörer måste inkomma med en ESPD och de fall där den upphandlande myndigheten inte ställt upp ett sådant uttryckligt krav.

  Uttryckligt krav på ESPD
  Jag ser inget hinder mot att upphandlande myndigheter ställer krav på att samtliga leverantörer ska ge in en ESPD. Detta främst med hänsyn till att ett sådant krav inte bör kunna anses vara betungande för en leverantör och därmed bör det vara ett proportionerligt krav att ställa. Om en leverantör i ett fall som detta väljer att inkomma med de slutliga bevisen som motsvarar ESPD:n istället för själva ESPD:n ställs den upphandlande myndigheten givetvis inför frågan om anbudet/anbudsansökan måste förkastas. Andra skribenter i vår frågeportal har gett uttryck för att det skulle kunna vara oproportionerligt att förkasta ett anbud/anbudsansökan som valt att direkt ge in de slutliga bevisen. Min uppfattning är dock att en upphandlande myndighet som ställt krav på ESPD är skyldig att förkasta ett anbud från en leverantören som istället gett in de slutliga bevisen även om dessa bevis otvetydigt uppfyller de krav som ESPD:n motsvarar, jämför Högsta förvaltningsdomstolens strikta praxis i HFD 2691-15.

  Inget uttryckligt krav på ESPD
  Om inget uttryckligt krav på ESPD ställts upp bör situationen bli likt den du beskrivit ovan. Alltså att det finns en möjlighet för de leverantörer som direkt vill ge in sina slutliga bevis att delta i upphandlingen utan att få sitt anbud/anbudsansökan förkastad.

  / Robin
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej Henik

  Du nämner följande.

  "Jag kanske bör notera att även om Sverige generellt sett valt att införliva upphandlingsdirektiven på ett sätt där den språkliga utformningen av nya LOU väldigt nära följer direktivet så avviker lagtexten i några avseenden från direktivet: medan nya LOU (liksom tidigare) använder termen "kvalificeringskrav" så är motsvarande begrepp enligt direktivet "urvalsgrunder eller "urvalskriterier" (vilket är de begrepp som återfinns i (ESPD-förordningen och webbtjänsten). Denna skillnad i terminologi är kanske också något som man som upphandlande myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på."

  Vad menar du är "skillnaden" på de "motsvarande" begrepp som du anser myndigheten bör uppmärksamma leverantörer på och vad är den praktiska konsekvensen av den skillnaden?


  Per Johansson
 • Hej Per!

  Det som Henrik rekommenderar är att upphandlande myndigheter uppmärksammar leverantörer på att det som i LOU 14 kap kallas för ”Kvalificeringskrav” i ESPD:n och direktivet kallas för ”Urvalskriterier”. I ESPD-förordningen används begreppet "Urvalsgrunder" De tre begreppen är synonyma. Jämför urklipp nedan.

  Med vänlig hälsning / Robin

  LOU:

  ESPD:

  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Jag har en fråga kring det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, del II.
  Vad menas med frågan "Deltar den ekonomiska aktören  I upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer"?
  Kan "andra aktörer" vara andra koncernbolag och underleverantörer som indireck involveras?

  Hälsningar Caroline
  Caroline
 • Hej!

  Grupper av leverantörer (till exempel konsortium) får delta i upphandlingar genom att lämna ett gemensamt anbud eller gemensamt ansöka om att få delta, LOU 4 kap. 5 §. I detta avsnitt ska leverantören fylla i om den deltar i upphandlingen tillsammans med någon eller några andra leverantör på detta sätt. Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egen försäkran.

  Information om att en leverantör avser att åberopa kapacitet hos ett annat företag eller annars avser använda underleverantörer ska inte anges här.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte hjälpa till med att göra en gränsdragning i det enskilda fallet. Jag hoppas att denna information är tillräcklig för att ni själva ska kunna avgöra hur ni ska fylla i er egen försäkran.

  Du kan läsa mer om EU-kommissionens webbtjänst på vår hemsida: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/espd/webbtjanst-for-espd--steg-for-steg/

  Med vänliga hälsningar / Robin
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej, enligt 15 kap 1§ får en leverantör lämna in en ESPD. ESPD:n ska då vara enligt ett visst standardformulär. Om en leverantör inte använder möjligheten att lämna i en ESPD ska då leverantören vid tidpunkten för anbudets inlämnade lämna samtligt verifieringsmateriel (intyg mm) eller kan upphandlande myndighet välja att skriva i FFU att  leverantören ska "på anmodan" ska lämna in bevisning motsvarande den formulering som finns vid förenklat förfarande kap 19 20§. Eller är det då ett ofullständigt anbud och ska förkastas.

  MVH
  Andreas Persson
  Andreas Persson
 • Hej!

  Upphandlingar som genomförs i enlighet med 19 kap. LOU omfattas inte av ESPD-systemet. Av den anledning har bestämmelsen om "begränsad kontroll", 19 kap. 20 § LOU, behållits för dessa upphandlingar. För övriga upphandlingar enligt LOU har möjligheten till "begränsad kontroll" tagits bort och ersatts med ESPD-systemet.

  Inom ramen för ESPD-systemet har en leverantör endast två alternativ för att visa att den inte ska uteslutas och att den uppfyller kvalificeringskraven:
  • Att ge in en egen försäkran i det av den upphandlande myndigheten tillhandahållna ESPD-formuläret.
  • Att direkt med sitt anbud eller anbudsansökan lämna in samtliga bevis som efterfrågas i upphandlingsdokumenten.
  En leverantör som inte utför någon av de två alternativen ska, som du säger, få sitt anbud eller sin anbudsansökan förkastad.

  MVH / Robin
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej!
  En följdfråga:
  Om man i en direktivstyrd upphandling med [öppet förfarande] tillämpar omvänd anbudsprövning (kap 4 § 12), gäller även då att anbud ska förkastas om de inte gjort något av följande:
  • Att ge in en egen försäkran i det av den upphandlande myndigheten tillhandahållna ESPD-formuläret.
  • Att direkt med sitt anbud eller anbudsansökan lämna in samtliga nödvändiga bevis.
  Frågan är alltså, förutsätter nyttjandet av omvänd anbudsprövning, att en ESPD finns med i anbudet? Alltså, kan man skriva att bevisen för kap 13 och kap 14 begärs in vid anmodan, förutsatt att man tillämpar omvänd anbudsprövning och att anbudsgivare exempelvis i ett upphandlingssystem (kryssat i) angivit att kraven i upphandlingen uppfylls och att de inte är föremål för grunderna i kap 13 (tänker även på kap 15 § 4).
  Johan
 • Hej!

  Nej, det går inte att göra som du föreslår. En leverantörs skyldighet att ge in antingen en egen försäkran eller samtliga bevis som efterfrågas i upphandlingsdokumenten i samband med anbudet eller anbudsförsäkran försvinner inte för att man använder sig av omvänd anbudsprövning.

  Detta framgår av 4 kap. 12 § LOU och 4 kap. 10 § p. 2-3 LOU. Där stadgas det nämligen att det som man kan skjuta framför sig när man använder omvänd anbudsprövning är enbart processen att begära in själva bevisen (de kompletterande dokumenten).

  MVH / Robin
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Borde det inte var mest likabehandlande att begära in bevis o dyl  innan man tecknar kontrakt oavsett om man har valt att lämna in en ESPD eller inte? Var hittar du lagstöd för att man måste inkomma med dessa i samband med anbudet (om man inte använt ESPD)? Rent praktiskt är väl detta lämpligast innan underrättelse om beslut och med den leverantör som man har kvalificerat fram som vinnare (förutsatt att det endast finns en vinnare i upphandlingen)
  J
 • Hej!

  Det är av LOU 15 kap. 1-2 §§ läst tillsammans med LOU-propositionen 2015/16:195 s. 769 som det framgår att en leverantör har att välja mellan att:

  • ge in en egenförsäkran i det av den upphandlande myndigheten tillhandahållna ESPD-formuläret eller,
  • lämna in alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.

  ”Att den upphandlande myndigheten ska godkänna den egna försäkran som preliminärt bevis är en nödvändig reglering för att förenklingen ska få det genomslag som är tänkt. Regeringen kan emellertid inte finna något stöd i direktivet för att användandet av ESPD och egen försäkran skulle vara obligatoriskt för leverantören. Det bör således vara möjligt för den leverantör som föredrar det att direkt lämna in nödvändiga intyg och dokument. Upphandlande myndigheter måste emellertid för varje upphandling över tröskelvärdena tillhandahålla en ESPD för den aktuella upphandlingen för den leverantör som önskar använda sig av den”.

  Robin Upphandlingsjurist
 • Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har svaren om ESPD-systemet varit bland de mest lästa under hela 2017. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning, ESPD-systemet (2017:5), i ämnet. Den här tråden är stängd för fler kommentarer och frågorna har lyfts ur till separata inlägg:

  Vad innebär ESPD-systemet?
  I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?
  Vilka tidigare intyg ersätter ESPD-systemet?
  Fördröjer ESPD-systemet upphandlingsprocessen?
  Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövningen?
  Måste en upphandlande myndighet tillhandahålla ett ESPD-formulär?
  Hur går jag tillväga för att skapa ett ESPD-formulär?
  Hur skapar man ett ESPD-formulär innan annonsen har publicerats i TED?
  Kan man tillhandahålla ESPD-formuläret för upphandlingen efter att annonsen har publicerats?
  Vid förberedelse av ESPD-formuläret, behöver kvalificeringskraven för upphandlingen specificeras?
  Är man skyldig att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandling av ramavtal?
  Varför är det så svårt att förstå sig på Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret?
  Vad menas med "officiell förteckning” i Del II i Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret?
  Vilka av mina underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran?
  Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en egenförsäkran (ESPD)?
  ESPD och omvänd anbudsprövning
  Får UM när som helst begära in bevis av leverantörer som lämnat en egenförsäkran?
  Vad händer om ett intyg inte är giltigt när det lämnas in på begäran under utvärderingen?
  Vad gäller för egenförsäkringar vid tilldelning av kontrakt (avrop)?
  Behöver jag begära en ny egenförsäkran och bevis vid varje förnyad konkurrensutsättning?
  Hur hanteras oklarheterna i ESPD-systemet?

  Med vänliga hälsningar,
  Upphandlingsmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.