Till senaste kommentaren

Är certifieringssystem av typ I (ISO 14024) likvärdigt med EU Ecolabel?

Hej,

Uppfyller Nordic Ecolabel/Svanen, GOTS, Bra Miljöval, eller annat certifieringssystem av typ I (ISO 14024) samma (miljö)kriterier som EU Ecolabel?

Kommentarer

 • Hej,

  Jag tolkar din fråga som att den rör bestämmelserna om användning av märkning i upphandlingslagarna och att du undrar om de nämnda märkningarna är likvärdiga märkningar jämfört med EU Ecolabel.

  Hänvisningen till en viss märkning är bara tillåtet ibland
  För att kunna använda sig av en märkning vid en upphandling krävs att det antal förutsättningar i lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda. Dels måste märkningskravet ha anknytning till det som ska upphandlas, det vill säga kontraktsföremålet, och dels ska märkningen vara lämpliga på så sätt att de definierar egenskaperna hos kontraktsföremålet. Kraven ska, precis som alltid, vara relevanta, proportionerliga och i övrigt uppfylla de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Det kan vara svårt att bedöma om samtliga förutsättningar för att hänvisa till en viss märkning är uppfyllda i förväg, i synnerhet när gäller att märkningskraven ska vara lämpliga att definiera egenskaper hos kontraktsföremålet, eftersom det är beroende av vad som ska upphandlas.

  Bestämmelsen om märkning innehåller också krav på märkningsorganisationen i sig och hur kriterierna för märkningen utarbetas. Dessa punkter är möjliga att bedöma i förväg. Att märkningsorganisationen följer den internationella standarden ISO 14024 om miljömärkning och miljödeklarationer kan vara en vägledande indikation på att dessa punkter är uppfyllda, till exempel objektivitetskravet, det vill säga att märkeskraven måste vara objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande.

  Likvärdiga märkningar måste godtas
  Enligt upphandlingsreglerna ska en upphandlande myndighet som kräver en viss märkning också godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. Vad som är "likvärdigt" är inte definierat i upphandlingsreglerna och det saknas vägledande rättsfall.

  Enligt Upphandlingsmyndigheten skulle följande frågor kunna ge svar på om kraven i en märkning är likvärdiga med kraven i annan märkning:
  • Avser kraven samma miljöproblem? 
  • Kan kraven ge motsvarande effekt, men med andra metoder? 
  Vår uppfattning är också att begreppet ”likvärdig” inte kan betyda ”exakt samma”, utan snarare måste bedömas utifrån effekt eller betydelse. Som svar på din fråga om Nordic Ecolabel/Svanen, GOTS, Bra Miljöval eller annat certifieringssystem uppfyller samma kriterier som EU Ecolabel kan vi därmed säga att märkningarna inte nödvändigtvis behöver uppfylla exakt samma krav för att anses som en likvärdig märkning.

  Ytterst får det avgöras genom rättspraxis vad som är en likvärdig märkning enligt upphandlingsreglerna.

  Läs mer
  Du kan också läsa mer om användning av märkning på vår webbplats.

  • Källhänvisningar
   9 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - förutsättningarna för att få hänvisa till en märkning i de tekniska specifikationerna
  • 9 kap. 14 § LOU - likvärdiga märkningar måste godtas
  Hälsningar,
  Charlotta

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.