Till senaste kommentaren

Extern anbudshjälp för att skriva under avtal, vad gäller?

Om vi som leverantör anlitar en anbudsskrivare som skriver vårt anbud, kan denne då underteckna anbudet med sitt namn och skicka in anbudet om vi ger personen fullmakt? Denna situation kan ju uppstå t.ex. om de behöriga personerna på företaget åker på semester eller liknande och anbudet ska skickas in under samma period. Vad bör man tänka på här, för att inte riskera att anbudet blir ogiltigt?

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Det finns inte någon bestämmelse om att anbud eller anbudsansökan i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande. 

  Frågan om bundenhet, behörighet och befogenhet är i första hand en avtalsrättslig och bolagsrättslig fråga. Det förekommer dock att upphandlande myndigheter ställer upp obligatoriska krav på hur anbud ska vara undertecknade och eventuell fullmakt bifogas. Under sådana omständigheter bör anbudsgivare säkerställa att kraven uppfylls i den aktuella upphandlingen.

  Det är i sammanhanget av betydelse att skilja mellan behörig firmatecknare och behörig företrädare

  En behörig firmatecknare har, som namnet avslöjar, rätt att teckna bolagets firma. För att vara en behörig firmatecknare finns det praxis (se sedan) som tyder på att personen ska vara registrerad hos Bolagsverket. 

  I ett företag kan vissa uppgifter delegeras genom till exempel fullmakt och därigenom blir någon annan person behörig att företräda bolaget och teckna firma inom det utrymme delegeringen medger. Vem som är behörig att teckna avtal eller upprätta fullmakt om anbudsinlämnande kan beror på omständigheterna i det enskilda fallet (till exempel behörighet för VD kan vara beroende på om åtgärden ryms inom den löpande förvaltningen; se 8 kap. 29 § aktiebolagslagen).

  Upphandlingsmyndigheten har inte några särskilda rekommendationer på vad man bör tänka på vid inlämnande anbud, mer än att man i varje enskild upphandling noggrant bör gå igenom vilka krav den upphandlande myndigheten har ställt upp så att man som anbudsgivare inte får sitt anbud förkastat på grund av att man inte uppfyller de krav som ställs i upphandlingen.

  Exempel på rättsfall där frågan om behörig företrädare och firmatecknare har berörts: Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5136-11 (krav på behörig firmatecknare), mål nr 5882-12 (krav på behörig firmatecknare) och mål nr 3380-13 (krav på behörig firmatecknare), Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3805-11 (krav på firmatecknare eller annan av firmatecknaren utsedd person), mål nr 1853-13 (krav på behörig företrädare), mål nr 2488-13 (krav på behörig företrädare) och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1383-14 (krav behörig firmatecknare).

  Se även inlägget Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal?

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.