Till senaste kommentaren

Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling?

Hej,

Jag undrar om det är tillåtet att lämna flera anbud i en och samma upphandling?

Tacksam för svar.

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Skillnad mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud) 
  Det råder en begreppsförvirring mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud). Bestämmelsen om anbud med alternativa utförande finns i 9 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och syftar till att främja innovation i samband med offentlig upphandling. Det finns ingen motsvarande bestämmelse i lagen om vad som gäller avseende parallella anbud.

  Skillnaden mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden är att den sistnämnda tar sikte på att få in alternativa utförandet av tjänsten, varan eller byggentreprenaden. Vad gäller parallella anbud så behöver dessa inte skilja sig åt alls men skiljer de sig åt så ska utförandet som utgångspunkt vara detsamma och skillnaderna vara kopplade till exempelvis uppgifter om hur de obligatoriska kraven kommer att uppfyllas, administrativa uppgifter om anbudsgivaren, priset och/eller i vilken grad leverantören utlovar att den uppfyller övriga tilldelningskriterier.

  Oavsett om det är rör sig om parallella anbud eller anbud med alternativa utföranden så ska respektive anbud kontrolleras och utvärderas var för sig. Har det parallella anbudet ett förslag på ett alternativt utförande så är detta anbud att ses som ett anbud med alternativt utförande och ska förkastas, om inte upphandlande myndighet i upphandlingsdokumenten har angett att anbud med alternativa utföranden är tillåtet. På samma sätt ska parallella och alternativa anbud förkastas om inte dessa uppfyller alla obligatoriska krav.

  Får en leverantör lämna anbud med alternativa utföranden?
  För att en leverantör ska ha möjlighet att lämna anbud med alternativa utförande så ska detta framgå i något av upphandlingsdokumenten i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska ange vilka minimikrav som gäller för sådana anbud, särskilda villkor för redovisning av anbuden och om ett alternativt anbud endast kan lämnas tillsammans med ett anbud som utgår från det utförande som den upphandlande myndigheten har angett eller om det kan lämnas enskilt. Framgår det inte av upphandlingsdokumenten att anbud med alternativa utföranden är tillåtna ska ett sådant anbud inte beaktas vid utvärderingen.

  Får samma leverantör lämna flera parallella anbud?
  Det finns inget som tyder på att det skulle vara otillåtet för en och samma anbudsgivare att lämna flera anbud i en upphandling, det vill säga att lämna flera parallella fristående anbud, om inget annat har föreskrivits i upphandlingsdokumenten. Av allt att döma har därför en upphandlande myndighet som utgångspunkt en skyldighet att pröva samtliga anbud.

  Får en upphandlande myndighet förbjuda leverantörerna från att lämna flera parallella anbud?
  Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om en upphandlande myndighet i upphandlingsdokumenten får begränsa leverantörernas möjlighet att lämna flera parallella anbud. För att en begränsning i rätten att lämna anbud ska godtas krävs att begränsningen är i överensstämmelse med de grundläggande principerna.

  Begränsning av anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar
  När ett kontrakt ska tilldelas i delar så ska den upphandlande myndigheten bestämma om en leverantör får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet. Den upphandlande myndigheten får då även begränsa hur många delkontrakt som kan tilldelas till en och samma leverantör.

  Även om en upphandlande myndighet har rätt att begränsa till exempel det antal delkontrakt en anbudsgivare kan lämna anbud på, så får den inte använda denna möjlighet på ett sätt som försämrar villkoren för en rättvis konkurrens. Att potentiella leverantörer utesluts från möjligheten att lämna flera anbud kan leda till att de leverantörer som är bäst lämpade att utföra uppdraget inte får den möjligheten, vilket innebär en begränsning av konkurrensen. En proportionalitetsbedömning måste därför göras i det enskilda fallet.

  Enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm så ska den upphandlande myndigheten kunna visa att villkoren är lämpliga, effektiva och nödvändiga för att uppnå det eftersträvade syftet, på det sättet att det inte finns något mindre ingripande alternativ. Den negativa effekt som villkoren får på det intresse som villkoren inskränker får inte vara oproportionerliga jämfört med det eftersträvade syftet man vill uppnå med en sådan begränsning.

  Källhänvisningar
  • 9 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud med alternativa utföranden
  • LOU-direktivet beaktandesats 48 – syftet med anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud)
  • 16 kap. 1 § LOU – tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering vid upphandling över tröskelvärdena
  • 19 kap. 22 § LOU – prövning av anbudsansökningar och anbud vid upphandling under tröskelvärdena
  • 4 kap. 15 § LOU – begränsningar av anbud på kontrakt som tilldelas i delar
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4283–08 – proportionalitetsprincipens betydelse när ett kontrakt tilldelas i delar och där det angetts en begränsning av antalet delkontrakt som en leverantör kan lämna anbud på.
  Med vänlig hälsning,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.