Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får en upphandlande myndighet öppet redovisa en frågeställares identitet för andra leverantörer?

Detta kanske är en annan fråga men...
När vi tillsänt upphandlingar en skriftlig fråga om ett förtydligande.

I det publika svaret har vi erfarit att upphandlande landsting redovisar vem som skrivit frågan! Känns inte riktigt bra.
Är detta OK/regelrätt?

MVH/Peter

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Då din fråga inte hade något samband med den fråga som ställdes tidigare i den andra tråden skapade jag en egen tråd för din fråga.

  Enligt 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller absolut sekretess i en upphandling för uppgifter som rör anbud fram till dess att "alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts".

  Bestämmelsen har skapats till skydd för den upphandlande myndigheten, inte till skydd för anbudsgivarna. Det är inte endast uppgifter i själva anbudet som omfattas av bestämmelsen utan det kan även vara uppgifter som kan kopplas till ett anbud som omfattas av bestämmelsen. Ett exempel som visar på att också sådana uppgifter omfattas har behandlats i ett ärende hos JO (dnr 1085-2002). I det fallet hade en tjänsteman av misstag råkat skicka ut en sändlista (alltså en lista över vilka leverantörer som blivit inbjudna i upphandlingen) i samband med att förfrågningsunderlaget i upphandlingen begärts ut av en enskild. I det fallet ansåg JO att uppgiften (sändlistan) som skickats ut omfattades av den absoluta sekretessen, och därmed var således utlämnandet felaktigt, oaktat att uppgiften inte avsåg ett inlämnat anbud. Ett felaktigt röjande av sekretessbelagda uppgifter kan leda till påföljder utanför det upphandlingsrättsliga området.

  Ett röjande av frågeställarens identitet under pågående upphandling behöver inte innebära att ett brott mot upphandlingslagstiftningen har skett. Enligt de grundläggande principerna i LOU ska visserligen den upphandlande myndigheten bland annat följa den så kallade likabehandlingsprincipen (se 4 kap. 1 § LOU). Principen innebär kort att den upphandlande myndigheten ska behandla alla leverantörer lika. Även om en leverantör vars identitet av misstag har blivit röjd innan den absoluta sekretessen upphört att gälla kan det vara svårt för leverantören att påvisa dels att ett brott mot LOU har förekommit, dels att leverantören genom brottet (i det här fallet röjandet av identiteten) har lidit eller kan komma att lida skada (se 20 kap. 4 och 6 §§ LOU).

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.