Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får förfrågningsunderlag lämnas ut efter anbudstidens utgång men innan tilldelningsbeslut?

I en upphandling (LOU) med ett förhandlat förfarande har först en kvalificering genomförts, varefter ett antal leverantörer inbjudits att lämna anbud. En av de inbjudna leverantörerna väljer att inte lämna anbud. Istället begär denna leverantör att, innan tilldelningsbeslut fattats, få ta del av förfrågningsunderlaget. Är förfrågningsunderlaget offentligt eller sekretessbelagt under tiden mellan sista anbudsdag och tilldelning?

Kommentarer

 • Hej Bengt!

  Ett förfrågningsunderlag innehåller i regel inte några uppgifter om anbud eller andra uppgifter som omfattas av absolut sekretess och kan således i regel lämnas ut efter att det har blivit en allmän handling. En bedömning får göras av den myndighet som ska lämna ut den efterfrågade handlingen.

  Av 19 kap. 3 § andra stycket första meningen Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL [2009:400]) framgår följande: ”Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.” För sådana uppgifter gäller absolut sekretess, vilket innebär att en upphandlande myndighet som lyder under OSL aldrig ska lämna ut sådana uppgifter innan tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Uppgifter om vem som har erhållit förfrågningsunderlag omfattas av sekretess.

  Ett förfrågningsunderlag är inte en allmän handling förrän i samband med att upphandlingen har annonserats. Före denna tidpunkt är förfrågningsunderlaget ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt. Vid en selektiv upphandling, förhandlad upphandling och urvalsupphandling är förfrågningsunderlaget inte offentligt förrän det skickats ut till den eller de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud.

  Om förfrågningsunderlaget har blivit en allmän handling får en bedömning göras i det enskilda fallet huruvida det föreligger sekretess på särskild grund.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.