Till senaste kommentaren

Vad innebär ett anbuds giltighetstid och kan tiden förlängas?

Hur länge en leverantör är bunden till sitt anbud
En leverantör är bunden till sitt anbud till och med det datum som anges i annonsen om upphandlingen eller till dess att upphandlingen avbryts och ett avbrytandebeslut har meddelats. Det finns ingen generell bestämmelse i upphandlingslagarna om hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud utan detta är något som beslutas av den upphandlande organisationen. En upphandlande myndighet ska vid ett annonserat förfarande, det vill säga för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdet, ange hur länge anbuden ska vara bindande för leverantören.

Möjligheterna att förlänga anbudets giltighetstid
I en upphandling kan det hända att de lämnade anbudens giltighetstid löper ut innan den upphandlande myndigheten har möjlighet att ingå ingå avtal, särskilt när upphandlingen är föremål för överprövning. Om giltighetstiden ska förlängas är detta främst en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Vid sådana förlängningar måste dock myndigheten beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna, i första hand likabehandlingsprincipen.

Den upphandlande myndigheten har en skyldighet att vända sig till samtliga anbudsgivare. Detta gäller även de vars anbud blivit förkastade. Då har enskilda leverantörer möjlighet att ta ställning till om de vill kvarstå med sitt anbud i den aktuella upphandlingen, eller om de hellre använder sig av det utbud de har att erbjuda i en eventuell annan upphandling.

En särskild fråga är om samtliga anbudsgivare måste gå med på en förlängning. Av viss kammarrättspraxis kan utläsas att det görs skillnad mellan förlängningar som sker före och efter tilldelningsbeslut. En möjlig anledning till att det skiljer sig åt är att det efter att tilldelningsbeslutet har meddelats annars kan föreligga en risk för att anbudsgivare som inte vinner upphandlingen skulle kunna ansöka om överprövning och förhala processen fram till dess att anbudens giltighetstid löpt ut och därefter tacka nej till förlängning.

För det fall att den ursprungligt angivna giltighetstiden gått ut före tilldelningsbeslutet har krävts att samtliga anbudsgivare går med på att förlänga giltighetstiden, annars bör upphandlingen göras om.

l Norstedts lagkommentar framgår en uppfattning om att det är så att en myndighet kan fortsätta upphandlingen endast med de leverantörer som förlänger anbudets giltighets enligt myndighetens begäran, oavsett detta sker före eller efter tilldelningsbeslutet. Författarna gör gällande att stöd för det finns i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 7311–10. Författarna verkar vara av denna uppfattning även om omständigheterna i målet var att anbudsgivaren motsatt sig att förlänga anbudets giltighet efter det att myndigheten hade tilldelat kontraktet till en annan leverantör. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Kravet på samtliga anbudsgivares samtycke till en förlängning bör inte gälla när den ursprungliga giltighetstiden gått ut efter tilldelningsbeslutet. I flera rättsfall har bedömningen gjorts att det faktum att inte alla anbudsgivare gått med på en förlängning i sig inte innebär att upphandlingen måste göras om. En förlängning av giltighetstiden får inte väsentligt ändra tidsplanen för leveransen av det som ska upphandlas. En förlängning av giltighetstiden kan inte heller kombineras med en möjlighet för leverantörerna att ändra i sina anbud.

En leverantör förlorar sin rätt att begära överprövning av upphandlingen om leverantören vägrar att förlänga giltighetstiden av anbudet enligt den upphandlande myndighetens begäran.

Läs mer
Frågan om skillnad mellan situationer där anbudstiden gått ut före eller efter tilldelningsbeslutet berörs även i Konkurrensverkets yttrande dnr 336/2010 (Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 942–10), se särskilt punkt 32.

Källhänvisningar
 • RÅ 2008 not. 26 – anbudstidens giltighetstid kan förlängas under förutsättning att grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas samt att en förlängning främst är en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna
 • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2427–11 – den upphandlande myndigheten har en skyldighet att vända sig till samtliga anbudsgivare, i målet hade anbudens giltighetstid går ut före tilldelningsbeslut.
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6802–04 – anbudens giltighetstid går ut före tilldelningsbeslut, se kommentar till domen i NOU Info mars - 2005 s. 10 
 • Rosén Andersson, med flera, Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, 2015, s. 452 – Norstedts lagkommentar
 • Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 5375–06, 4278–09 och 1408–15 , Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3521–08, Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 2059–11 och 3480–10 – anbudens giltighetstid går ut efter tilldelningsbeslut
 • HFD 2011 not. 64 – förlorande av klagorätten om leverantören inte förlänger sitt anbud.
Uppdaterad: den 29 april 2019

Kommentarer

 • Hej,

  Kan en överenskommelse om förlängning av ett anbuds giltighetstid träffas efter att anbudets ursprungliga giltighetstid löpt ut?

  Exempel;
  Anbud är giltigt till 1 september, förfrågan om förlängning gör 30 september.

  Påverkas ovanstående om tilldelningsbeslut har meddelats?

  Exempel a; anbud är giltigt till 1 september, förfrågan om förlängning gör 30 september. Tilldelning sker 1 juni. Beslut överprövas.

  Exempel b; anbud är giltigt till 1 september, förfrågan om förlängning gör 30 september. Tilldelning sker 2 oktober.
  Erik
 • Hej Erik,

  Dessvärre kan vi inte ge något entydigt svar på din fråga. Rättsläget är oklart om det är möjligt att ”återväcka” utgångna anbud. Å ena sidan talar förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) i viss mån emot att det skulle vara möjligt att förlänga anbuds giltighetstid efter att de löpt ut genom att fastställa att det inte är möjligt för en upphandlande myndighet att anta ett anbud vars giltighetstid har löpt ut och som inte har förlängts.

  Å andra sidan ska avtalsrättsliga principer tillämpas i frågor om anbudens giltighet och innehåll eftersom det inte finns någon bestämmelse som reglerar frågan om förlängning av anbuds giltighetstid. En sådan förlängning är därför främst en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Det kan därför finnas en möjlighet att anbudsgivaren fortfarande kan vara bunden av sitt anbud efter det att den formella giltighetstiden löpt ut, eftersom avtalsrättslig bundenhet kan uppstå på flera olika sätt. Den kan exempelvis uppstå genom muntliga eller skriftliga viljeyttringar mellan två parter. Den kan också uppstå genom så kallat konkludent handlande. Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4963–09 och särskilt sida 5 i länsrättens dom där domstolen konstaterar att en anbudsgivare ensidigt kan förlänga sitt anbud efter att den ursprungliga anbudstiden har löpt ut.

  Om förlängningen av giltighetstiden har gjorts innan respektive efter tilldelningsbeslut kan eventuellt ha betydelse, vilket berörs i Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4625–11 (se s. 7 och däri hänvisade mål).

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 1058 - sedvanliga avtalsrättsliga principer är tillämpliga i frågor om anbudens giltighet och innehåll. Det är inte möjligt för en upphandlande myndighet att anta ett anbud vars giltighetstid har löpt ut och som inte har förlängts. Det finns ingen bestämmelse som reglerar frågan om förlängning av anbuds giltighetstid. En sådan förlängning är därför främst en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.