Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man förlänga ett anbuds giltighetstid?

I en upphandling kan det hända att de ingivna anbudens giltighetstid löper ut innan den upphandlande myndigheten har möjlighet att ingå ingå avtal, särskilt när upphandlingen är föremål för överprövning. Om giltighetstiden ska förlängas är detta främst en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Vid sådana förlängningar måste dock myndigheten beakta de grundläggande principerna, i första hand likabehandlingsprincipen.

En särskild fråga är om samtliga anbudsgivare måste gå med på en förlängning. Av viss kammarrättspraxis kan utläsas att det görs skillnad mellan förlängningar som sker före och efter tilldelningsbeslut.

För det fall att den ursprungligt angivna giltighetstiden gått ut före tilldelningsbeslutet har krävts att samtliga anbudsgivare går med på att förlänga giltighetstiden, annars bör upphandlingen göras om.

l Nordstedts lagkommentar anges en uppfattning om att det, med stöd av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 7311–10, är så att en myndighet kan fortsätta upphandlingen endast med de leverantörer som förlänger anbudets giltighets enligt myndighetens begäran, oavsett detta sker före eller efter tilldelningsbeslutet. Författarna verkar vara av denna uppfattning även om omständigheterna i målet var att anbudsgivaren motsatt sig att förlänga anbudets giltighet efter det att myndigheten hade tilldelat kontraktet till en annan leverantör. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Kravet på samtliga anbudsgivares samtycke till en förlängning bör inte gälla när den ursprungliga giltighetstiden gått ut efter tilldelningsbeslutet. I flera rättsfall har bedömningen gjorts att det faktum att inte alla anbudsgivare gått med på en förlängning i sig inte innebär att upphandlingen måste göras om. En förlängning av giltighetstiden får inte väsentligt ändra tidsplanen för leveransen av det som ska upphandlas. En förlängning av giltighetstiden kan inte heller kombineras med en möjlighet för leverantörerna att ändra i sina anbud.

En leverantör saknar rätt att begära överprövning av upphandlingen om leverantören vägrar att förlänga giltighetstiden av anbudet enligt den upphandlande myndighetens begäran.

Källhänvisningar: 
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6802–04 - anbudens giltighetstid går ut före tilldelningsbeslut, 
  • Rosén Andersson, m.fl., Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, 2 uppl., Nordstedts Juridik AB, 2015, s. 452 - Nordstedts lagkommentar,
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4278–09, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5375–06 samt Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3521–08 - anbudens giltighetstid går ut efter tilldelningsbeslut,
  • HFD 2011 not. 64 - förlorande av klagorätten om leverantören inte förlänger sitt anbud.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.