Till senaste kommentaren

Får man ställa krav som innebär en geografisk begränsning?

Får en upphandlande myndighet ställa krav på att leverantörer måste befinna sig inom ett angivet geografiskt område, till exempel inom en kommun eller inom en viss radie?

Hälsningar

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Alla krav ska vara proportionerliga
  En bedömning om ett krav på visst geografiskt avstånd är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om det finns ett samband med det aktuella kontraktsföremålet och ett klarlagt syfte med att uppställa ett krav på visst avstånd får det i regel göras en proportionalitetsprövning. En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  I Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3274-10 bedömdes ett fall i vilken en upphandlande myndighet ställt upp ett krav på att vårdboende skulle vara beläget inom en radie av 20 mil från huvudorten, bland annat med hänsyn till närhetsprincipen i socialtjänstlagen (2001:453). Kammarrätten framförde bland annat följande (notera att hänvisningar görs till gamla LOU, motsvarande lagrum är numera 4 kap. 1 § LOU):

  ”Även om närhetsprincipen i sig skulle vara förenlig med de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU bör det som är avgörande rimligen vara hur lättillgängligt behandlingshemmet är i förhållande till hemorten. Fågelvägen förefaller i detta avseende vara av begränsat intresse […]. Mot bakgrund härav finner kammarrätten att kommunalförbundets 20-milskrav inte framstår som ett lämpligt och effektivt sätt att uppnå det eftersträvade syftet – att främja den enskildes samhörighet med enskilda och andra närstående samt kontrakt med hemmiljön, varför kravet strider mot proportionalitetsprincipen i 1 kap. 9 § LOU.”

  Om ett krav på viss geografiskt avstånd uppställs bör det utformas på ett sätt tillgodoser sitt syfte på lämpligt sätt. Ett krav bör till exempel inte utformas som ett krav på visst antal kilometer fågelvägen, eller utifrån kommungränser, om kravet inte är proportionerligt och förenligt med de grundläggande rättsprinciperna utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Geografiskt avstånd som tilldelningskriterium
  Ett tilldelningskriterium på geografisk närhet har prövats av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2222–16. I målet hade den upphandlande myndigheten haft ett tilldelningskriterium som innebar att leverantörer som hade ett hämtlager eller butik inom ett visst geografiskt område gavs ett mervärde i utvärderingen av anbudet. Domstolen kom i det fallet fram till att tilldelningskriteriet var oproportionerligt utifrån upphandlingens syfte och de omständigheter som förelåg i fallet.

  Olika sätt att skapa närhet till kommunens invånare
  Beroende på hur kommunen vill organisera vård och omsorg i den egna kommunen kan det vara möjligt att låta uppföra ett vårdboende (byggentreprenad) inom kommunen och sedan upphandla driften av verksamheten, låta en leverantör upprätta ett eget vårdboende i kommunen för att sedan lämna anbud i en upphandling eller låta brukare väljer dem inom ramen för ett valfrihetssystem.

  Upphandla lokalt
  Det är inte tillåtet att ställa krav på hur nära, eller hur långt bort, en produkt är odlad. Det skulle strida mot principen om varors och tjänster fria rörlighet inom EU. Det finns inte heller någon vedertagen definition på vad en närodlad eller närproducerad produkt är. En annan intressant aspekt är även vad en "närproducerad" produkt i praktiken skulle kunna ge i form av ett objektivt mervärde som inte kan uppfyllas av produktion på en annan plats inom landet eller inom annan medlemsstat.

  Läs mer om lokala hänsyn och krav som utformas för att gynna leverantörer på orten, jämför bland annat Konkurrensverkets vägledning Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling s. 2–3 som innehåller en del praktiska råd om hur man kan tänka kring saken.

  Testa om ett krav är proportionerligt
  Om den upphandlande myndigheten är osäker på om ett krav är rimligt och lämpligt att ställa i en viss upphandling är ett tips att fråga leverantörer i den aktuella branschen om synpunkter genom att nyttja möjligheten till tidig dialog. Den tidiga dialogen kan genomföras på olika sätt men några vanligt förekommande former av skriftligt dialog är att genomföra en RFI (Request For Information) eller att skicka ut hela eller delar av upphandlingsdokumenten på extern remiss till leverantörerna. På så vis kan kravet i sin helhet, eller nivån på kravet, justeras utifrån aktuella förhållanden i branschen.

  Läs gärna mer om tidig dialog och extern remiss av upphandlingsdokumenten på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grundläggande principerna
  • EU-domstolens dom i mål C-234/03 Contse – om proportionalitetsprincipen
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5586-5593-13 - likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3952–14 - proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.