Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man ha en utvärderingsmodell där priset blir lägre desto fler sökningar som genomförs?

Kan en UM ställa krav, i en upphandling, på att i en trappa med antal utförda sökträffar så får inte priset på en lägre nivå i trappan överstiga en högre nivå. Jag vill alltså säkra upp att priset blir billigare ju fler gånger vi söker i databasen.
Ex
Antal sökningar/år
1-100
101-200
201-300 och så vidare
Priset på 1-100 sök ska alltså inte få vara högre än 101-200. Det kan ju tyckas rimligt, men är inte så sett ur leverantörens ögon.

Kommentarer

 • Hej Kerstin!

  Det saknas i allmänhet detaljerade regler för hur utvärderingsmodellen ska utformas och den upphandlande myndigheten har en stor frihet att utforma utvärderingsmodellen enligt egna önskemål. Upphandlingsdokumentet måste emellertid vara så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande enheten tillmäter betydelse vid upphandlingen, samt att en utvärderingsmodell skall vara ägnad att leda till ett rättvisande resultat (se RÅ 2002 ref 50). Detta följer av den grundläggande upphandlingsrättsliga principen om krav på transparens och förutsebarhet vid upphandlingsdokumentets utformning. På motsvarande vis kan sägas att de tilldelningskriterier som används skall vara formulerade så att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare kan tolka dem på samma sätt (se mål C-19/00 SIAC Construction, punkt 42).

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att använda en utvärderingsmodell där priset blir lägre desto fler sökningar som genomförs i databasen. Ja, det är möjligt under förutsättning att ni i utvärderingsmodellen anger att priset på en högre nivå inte får understiga en lägre nivå i trappan.

  Det skulle då medföra att priset för att genomföra sökningarna i intervallet 101-200 är lägre än för intervallet 1-100, och att priset för intervallet 201-300 följaktligen är lägre än båda föregående intervall.

  Sammanfattningsvis finns det rent principiellt inget hinder mot att ni som upphandlande myndighet använder er av en sådan utvärderingsmodell, förutsatt att de grundläggande kraven på transparens och förutsebarhet respekteras. Samtliga av upphandlingens parter vinner på att upphandlingsdokumentet är utformat på ett sådant sätt att det är enkelt för alla anbudsgivare att ta till sig och förstå uppdraget.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.