Till senaste kommentaren

Får en myndighet skapa ett eget ESPD-formulär?

Hej,

Enligt LOU 15 kap 1 § sista stycket står det att en egen försäkran ska lämnas i det standardformulär som Europeiska kommissionen fastställt, men nu verkar det som att upphandlingsverktygen (TendSign och E-avrop) har tagit fram egna versioner av ESPD formuläret. Innebär detta att det är OK för en enskild myndighet att ta fram en egen ESPD också? Självklart med all information och krav som krävs i enlighet med EU kommissionens ESPD dokument. Jag anser att detta hade underlättat enormt då det blir en form av svarsformulär på samma sätt som övriga krav.

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, i teorin finns det inget som hindrar en enskild upphandlande myndighet från att ta fram ett eget ESPD-formulär. Precis som du anger så måste detta ESPD-formulär upprättas i enlighet med den information och de krav som ställts upp i standardformuläret, bilaga 2 till ESPD-förordningen. Det finns dock ett antal praktiska anledningar till varför upphandlingsverktygsleverantörerna är bättre lämpade att ta ansvar för detta:
  • Hanteringen av både ESPD-formuläret och egenförsäkran ska vara elektronisk.
  • En leverantör ska kunna återanvända sin egenförsäkran. För att möjliggöra för denna rättighet krävs att en egenförsäkran kan sparas ned i ett filformat som tillåter överföring mellan olika upphandlingsverktyg. Upphandlingsverktygsleverantörerna har i detta syfte valt det gemensamma filformatet XML.
  • ESPD-formuläret är ett standardformulär som är tänkt att göra leverantörsprövningen mer enhetlig, inte bara på en nationell nivå utan även på EU-nivå. För att inte motverka detta syfte bör enskilda upphandlande myndigheter avstå från att ta fram egna ESPD-formulär.
  På grund av dessa anledningar avråder Upphandlingsmyndigheten upphandlande myndigheter från att ta fram egna ESPD-formulär. Det är i de olika upphandlingsverktygen som framtidens lösningar för tillhandahållandet av ESPD-formulär och ingivande egenförsäkran kommer att utvecklas.

  KällhänvisningarUppdaterad: den 19 december 2019
  Robin
 • Jag tänker ställa ett obligatoriskt krav på att leverantören ska lämna in en ESPD i min upphandling och undrar lite över hur man kan arbeta med formuläret kontra upphandlingsdokumenten. 

  Kan jag hänvisa i ESPDn till ett särskilt avsnitt i Upphandlingsdokumenten där jag anger ställda kvalificeringskrav och efterfrågad bevisning? DVS att de genom ESPDn försäkrar att kraven i Upphandlingsdokumentet uppfylls och att de i dokumenten angivna bevisen kan lämnas in? Eller måste krav och bevisning anges i ESPDn?

  Monica
 • Hej Monica,

  Vilka uppgifter en ESPD ska omfatta har fastställts i en EU-förordning (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 (ESPD-förordningen)) och framgår av standardformuläret i bilaga 2 till förordningen. Upphandlande myndigheter är dock enbart bunden till innehållet i standardformuläret, inte till den exakta strukturen eller terminologin.

  Det är möjligt att låta anbudsgivarna eller anbudssökandena att med ett enda kryss intyga att de uppfyller samtliga kvalificeringskrav i upphandlingen, se standardformuläret i bilaga 2 del IV α i ESPD-förordningen. Enligt innehållet i standardformuläret behöver själva ESPD-formuläret inte innehålla kvalificeringskraven utan enbart en beskrivning av de bevis som ska lämnas in.

  Bland annat måste frågan "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?" i samband där bevisen ska anges eftersom utländska leverantörer måste tillåtas att åberopa en sådan databas.

  Det är alltså tillåtet att hänvisa till kvalificeringskraven och de bevis som kan begäras in på anmodan som återfinns i övriga delar av upphandlingsdokumenten i ESPD.

  Det kan vara bra att känna till att del III D helt kan utelämnas eftersom det inte införts några nationella uteslutningsgrunder i Sverige och del V kan utformas på ett sådant sätt att den enbart visas för leverantörer när begränsningskriterier faktiskt ställts upp i den aktuella upphandlingen.

  Ni kan även undersöka om er systemleverantör kan tillhandahålla en integrerad lösning för ESPD. Det kan vara en god idé att kontakta er systemleverantör för att undersöka om och när en lösning kan finnas på plats.

  Läs mer
  Läs mer vilka uppgifter i standardformuläret som är obligatoriska i inlägget Kan ESPD-formulärets utformning anpassas i upphandlingsverktyget?

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.