Till senaste kommentaren

Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövningen?

Hej,

Upphandlingsmyndighetens vägledning för ESPD-systemet anger att en leverantör endast kan välja mellan att lämna en egenförsäkran eller lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.

Är det inte lämpligt och mer likabehandlande att begära in bevisen för leverantörsprövningen från den vinnande anbudsgivaren innan tilldelningsbeslutet oavsett om man har valt att lämna in en egenförsäkran (ESPD) eller inte?

Var hittar man lagstöd för att man måste inkomma med bevisen i samband med anbudet om man inte använt egenförsäkran?

Kommentarer

 • Hej!

  Av 15 kap. 1–2 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) läst tillsammans med prop. 2015/16:195 s. 769 framgår att en leverantör har att välja mellan att:
  • lämna en egenförsäkran, eller
  • lämna in alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.
  Prop. 2015/16:195 s. 769: ”Att den upphandlande myndigheten ska godkänna den egna försäkran som preliminärt bevis är en nödvändig reglering för att förenklingen ska få det genomslag som är tänkt. Regeringen kan emellertid inte finna något stöd i direktivet för att användandet av ESPD och egen försäkran skulle vara obligatoriskt för leverantören. Det bör således vara möjligt för den leverantör som föredrar det att direkt lämna in nödvändiga intyg och dokument.” (vår kursivering)

  Upphandlingsmyndigheten
 • Gäller ert svar även om den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget uttryckligen anger att oavsett om leverantören väljer att skicka in ifylld ESPD eller att besvara respektive krav direkt i där för avsedd svarsruta i svarsformuläret, kommer bevisen/intygen för att kraven är uppfyllda att begäras in senare, dock senast innan tilldelning och minst av den/de tilldelade leverantören/-erna?

  D.v.s. är det OK att möjliggöra att bevis lämnas in först på begäran av den upphandlande myndigheten även i de fall då leverantören har valt att inte använda sig av ESPD utan i stället besvara kraven direkt i svarsformuläret, om den upphandlande myndigheten uttryckligen i förfrågningsunderlaget anger detta? Att bevisen/intygen ska lämnas in direkt om man svarar direkt i svarsformuläret men först senare om man svarar genom ESPD känns inte likabehandlande. Det känns mer likabehandlande att oavsett hur leverantören väljer att besvara kraven (egenförsäkran eller direkt i svarsformuläret) kommer bevisen att krävas in först när den upphandlande myndigheten så begär.
  Maria
 • Hej!

  Det korta svaret är JA, vårt svar är detsamma även under de omständigheter du anger. Nedan följer en längre förklaring om varför.

  I vårt svar förutsätter vi att du med ”istället besvara kraven direkt i svarsformuläret” menar att en upphandlande myndighet använt sig av ett egenframtaget formulär (istället för ett ESPD-formulär) som leverantörerna kan fylla i för att preliminärt ta sig igenom leverantörsprövningen.

  Ett av de bakomliggande syftena med ESPD-systemet är att ersätta alla typer av formulär avseende leverantörsprövningen med ett enda formulär, det ”Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet” (ESPD). Vid upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet är en egenförsäkran ingiven i ett ESPD-formulär således den enda möjliga försäkran en leverantör kan avge avseende den preliminära leverantörsprövningen.

  I sammanhanget bör det påminnas om att det är tänkt att ESPD-formuläret ska integreras i upphandlingsverktygen. När detta skett på ett ändamålsenligt sätt kommer en leverantör inte att kunna särskilja ifyllandet av ESPD-formuläret från resten av sitt anbud.

  Din fråga kan också ställas i relation till att samtliga EU-länder, förutom Sverige, Tyskland och Österrike, har tolkat reglerna på så sätt att leverantörer alltid har en skyldighet att inkomma med en egenförsäkran lämnad i ett ESPD-formulär i alla upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet.

  I Sverige är det endast en skyldighet för den upphandlande myndigheten att acceptera en egenförsäkran när en sådan väl ges in. En leverantör å andra sidan kan välja mellan att lämna in en egenförsäkran eller alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.

  Orsaken till den avvikande svenska tolkningen är att den svenska lagstiftaren, av anledningar som inte redovisas i förarbetena, bortsett från följande skrivning i ESPD-förordningen, bilaga I, fjärde stycket:
  "Anbud i öppna förfaranden och ansökningar om deltagande i selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden under konkurrens, konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap måste åtföljas av ett enhetligt upphandlingsdokument som de ekonomiska aktörerna fyller i för att lämna den begärda informationen."

  Källhänvisningar
  15 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – i Sverige är det endast en skyldighet för den upphandlande myndigheten att acceptera en egenförsäkran när en sådan väl ges in.
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.