Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gör vi när det lägsta anbudet är för högt vid ett öppet förfarande?

Hej!

Om det lägsta anbudet är för högt, kan vi förkasta anbudet och avstå, om inte hur skall man formulera sig i annonseringen så det är tillåtet. Övriga villkor är uppfyllda, men priset är för högt.

Kommentarer

 • Hej Roger!

  Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan flera lösningar vara möjliga, därför är mitt svar av en mer generell karaktär.

  Som utgångspunkt ska anbudet uppfylla de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten. Med detta avses exempelvis minimikrav och andra villkor som ställts upp och som alla anbud måste uppfylla för att komma i fråga för att bli antagna. Om ett anbud inte uppfyller ett sådant krav eller villkor ska anbudet förkastas och kommer inte att utvärderas med avseende på tilldelningskriterierna. Det är alltså viktigt att det i upphandlingsdokumenten tydligt framgår vilka som är sådana krav och villkor som alla anbud ska uppfylla och som vid bristande uppfyllelse leder till att anbudet förkastas, och vad som utgör tilldelningskriterier som ska utvärderas enligt 16 kap. LOU.

  Om den upphandlande myndigheten bedömer att även det lägsta anbudet som uppfyller övriga villkor är för högt och vill förkasta detta ska givetvis övriga anbud förkastas av samma skäl. Att samtliga inkomna anbud förkastas är närmast att likställa med att upphandlingen avbryts. Upphandlingens avbrytande förutsätter att det finns sakliga skäl och att avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna. Det har fastställts att anbud som uppfyller övriga krav men har ett orimligt högt pris utgör ett sakligt skäl för att avbryta upphandlingen (se RÅ 2009 ref. 43). Den upphandlande myndigheten måste därför kunna visa att anbudspriserna verkligen överstiger de budgeterade medlen.

  Under vissa förutsättningar, om det vid ett öppet förfarande inte har lämnats några acceptabla anbud, är det tillåtet att övergå från ett öppet förfarande till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, det vill säga en så kallad direktivstyrd direktupphandling (se 6 kap. 6 och 16 §§ LOU). Exempel på anbud som ska anses oacceptabla är sådana vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleddes (se artikel 26 i LOU-direktivet).

  Avslutningsvis vill jag hänvisa till frågan Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår frågeportal för en mer omfattande redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

  Uppdaterad: den 19 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Det som delvis behandlats i ovan fråga är om man kan avbryta på grund av av för höga priser. Min fråga är I en upphandling (med utvärderingsgrund pris) där fler leverantörer ska tilldelas finns det möjlighet att förkasta anbud om de är orimligt högt/höga? Det vill säga att man inte vill ha avtal till överpris.Kan man i upphandlingsdokumentet skriva att man kan komma att förkasta ett anbud om det är orimligt högt, om inkommen förklaring inte är tillfredsställande?

  Eller finns det möjlighet att inte tilldela leverantör då deras anbud inte anses som en av de mest ekonomisk fördelaktiga på grund av högs pris?

  Finns det någon ledning i ovan frågor?
  Sofia
 • Hej Sofia!

  Pris som obligatoriskt krav
  Ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska förkastas. En upphandlande myndighet är som utgångspunkt fri att utforma sin kravställning efter myndighetens behov, så länge kraven är förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Det innebär bland annat att kravet måste vara tydligt formulerat, proportionerligt och likabehandlande. Det torde inte finnas några upphandlingsrättsliga hinder mot att ställa upp ett visst takpris i en upphandling, se inlägget Kan en upphandlande myndighet använda takpris? i vår Frågeportal. Har den upphandlande myndigheten inte ställt ett obligatoriskt krav gällande pris kan anbudet i princip inte förkastat på grund av att priset anses vara för högt.

  Pris som utvärderingsgrund
  Om pris är angivet som utvärderingsgrund ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån den grunden. Det innebär att det anbud som har det lägsta priset ska tilldelas kontraktet eftersom myndigheten har angett att anbudet med lägst pris är det ekonomiskt mest fördelaktiga (oavsett hur högt det är). Att i en sådan situation tilldela kontraktet till en leverantör som har ett högre pris skulle strida mot såväl principen om öppenhet som likabehandlingsprincipen. För att kunna tilldela kontraktet till en leverantör vars anbud har ett högre pris krävs det att någon av de andra grunderna för utvärdering används, det vill säga kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet (se 16 kap. 1 § LOU).

  Återkom gärna om du har följdfrågor.

  Uppdaterad: den 19 juli 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.