Till senaste kommentaren

Vilka krav finns på fördelningsnycklar i ett ramavtal?

Det har på sina håll dykt upp ramavtal där man kan se att upphandlande myndighet tecknar avtal med ett stort antal leverantörer för att sedan låta myndighetens anställda avropa fritt efter det behov som myndigheten eller dess anställda visar sig ha. Detta utan att leverantörerna rangordnas eller att det på förhand framgår närmare hur behovet ser ut. Är det förenligt med nuvarande eller kommande LOU?

I skäl 61 till direktiv 2014/24/EU framgår att när det gäller varor och tjänster avsedda för fysiska personer får villkoren i en fördelningsnyckel innefatta de berörda fysiska personernas behov eller (till och med val[!]). Innebär det att en upphandlande myndighet får upphandla ett ramavtal för att sedan låta myndighetens egna anställda välja fritt bland leverantörerna utan att det går att förutse på vilka premisser vilken leverantör kommer att tilldelas ett avrop?

Kommentarer

 • Hej Viktor!

  Tilldelning av ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda
  Ramavtal kan ingås antingen med en leverantör eller med flera leverantörer. I det fall ramavtal ingåtts med flera leverantörer där alla villkor är fastställda i upphandlingsdokumenten för tillhandahållandet av det som ramavtalet avser, ska kontrakt som grundas på ramavtalet tilldelas enligt de objektiva villkoren i ramavtalet.

  I ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda ska det således finnas villkor (en fördelningsnyckel) som anger vilken leverantör som kommer tilldelas ett viss kontrakt utifrån villkoren i ramavtalet. En fördelningsnyckel behöver inte nödvändigtvis innebära att ramavtalet måste innehålla en rangordning, men ramavtalet måste innehålla någon form av mekanism som säkerställer att tilldelning sker på ett objektivt sätt. Det får med andra ord inte vara frågan om ett fritt val mellan leverantörerna i ramavtalet från den upphandlande myndighetens sida, utan det ska finnas någon form av förutsebar mekanism för att avgöra vilken leverantör som kommer tilldelas ett visst kontrakt.

  Fysiska personers behov och val
  När det gäller ramavtal för exempelvis vård- och omsorgstjänster går det i regel bra att ha fördelningsnyckeln enskildas val eller behov, det kan kombineras med rangordning för de personer som inte kan eller vill välja. Det ska dock tydligt framgå hur detta ska gå till så att leverantörerna förstår vad som kommer ligga till grund för att få brukare eller patienter.

  För rättspraxis som berör fördelningsnycklar som tar hänsyn till patienter och andras val och behov, se bland annat Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 229–10, Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 7433–09 och mål nr 7585–13 Se även s. 21–22 i Konkurrensverkets Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden.

  Upphandlingsmyndigheten har inte gjort något särskild utredning av hur uttrycket ”fysiska personers behov och val” ska tolkas. Regeringen har aviserat att den avser att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en vägledning om tillämpningen av bestämmelsen om fördelningsnyckel, särskilt med avseende på möjligheten att ta hänsyn till fysiska personers val och behov. Upphandlingsmyndigheten kan således ha anledning att utreda frågan närmare i framtiden.

  Det är nog rimligt att anta att avsikten inte varit att ge upphandlande myndigheters personal fritt val. En mer exakt gränsdragning av möjligheten att ta hänsyn till fysiska personers behov och val är dock inte möjlig inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 5–7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer
  • prop. 2015/16:195 s. 518–519 – fördelningsnyckel ska innebära att tilldelning av kontrakt sker på ett objektivt sätt
  • prop. 2015/16:195 s. 520 – regeringen aviserar att den avser att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en vägledning om tillämpningen av bestämmelsen om fördelningsnyckel, särskilt med avseende på möjligheten att ta hänsyn till fysiska personers val och behov
  • prop. 2015/16:195 s. 520 och s. 1013 – om fysiska personers behov och val.
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Tack Anton för ett nyanserat svar!

  Jag håller med.

  Viktor

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.