Till senaste kommentaren

Vilka krav finns på fördelningsnycklar i ett ramavtal?

Det har på sina håll dykt upp ramavtal där man kan se att upphandlande myndighet tecknar avtal med ett stort antal leverantörer för att sedan låta myndighetens anställda avropa fritt efter det behov som myndigheten eller dess anställda visar sig ha. Detta utan att leverantörerna rangordnas eller att det på förhand framgår närmare hur behovet ser ut. Är det förenligt med nuvarande eller kommande LOU?

I skäl 61 till direktiv 2014/24/EU framgår att när det gäller varor och tjänster avsedda för fysiska personer får villkoren i en fördelningsnyckel innefatta de berörda fysiska personernas behov eller (till och med val[!]). Innebär det att en upphandlande myndighet får upphandla ett ramavtal för att sedan låta myndighetens egna anställda välja fritt bland leverantörerna utan att det går att förutse på vilka premisser vilken leverantör kommer att tilldelas ett avrop?

Kommentarer

 • Hej Viktor!

  Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda
  Tilldelning av ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda och tilldelningen inte kommer att ske efter en förnyad konkurrensutsättning, ska ske utifrån objektiva villkor, det vill säga utifrån en fördelningsnyckel. De objektiva villkoren ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

  En fördelningsnyckel som uppfyller kravet på objektivitet och transparens är exempelvis en fast rangordning. Denna fördelningsnyckel är dock inte den enda möjliga fördelningsnyckeln utan det finns olika varianter som även de kan anses uppfylla kravet på objektivitet och transparens. Det viktiga är alltså att ramavtalet innehåller någon form av mekanism som säkerställer att tilldelning sker på ett objektivt sätt. Det får med andra ord inte vara frågan om ett fritt val mellan leverantörerna i ramavtalet från den upphandlande myndighetens sida, utan det ska finnas någon form av förutsebar mekanism för att avgöra vilken leverantör som kommer tilldelas ett visst kontrakt.

  Fysiska personers behov och val
  En fördelningsnyckel som grundar sig på fysiska personer behov eller val används främst vid exempelvis upphandling av vård- och omsorgstjänster men det utesluter inte att en sådan fördelningsnyckel skulle kunna vara förenlig med upphandlingslagstiftningen även i andra fall. Så länge fördelningsnyckeln tillgodoser kraven på förutsebarhet och objektivitet kan den utformas på valfritt sätt utifrån vad som är lämpligast att använda i det enskilda fallet. Det viktiga är att tilldelningen av kontraktet inte sker utifrån den upphandlande myndighetens godtycke och ovidkommande hänsyn. En fördelningsnyckel ska göra det möjligt att förutse enligt vilka grunder och hur valet av leverantör kommer att gå till i en viss given situation.

  Det ska också kunna gå att, i efterhand, konstatera vilka faktorer som gjorde att en viss leverantör valdes som utförare framför en annan. Det kan även noteras att det är fullt möjligt att kombinera en fördelningsnyckel baserat på den fysiska personens val eller behov med en annan fördelningsnyckel som till exempel rangordning, i det fall den fysiska personen inte kan eller vill välja. Det ska dock tydligt framgå hur detta ska gå till så att leverantörerna förstår vad som kommer ligga till grund för att få brukare eller patienter.

  Så vitt vi känner till har det aldrig blivit prövat om en fördelningsnyckel som grundar sig på den fysiska personen behov och val är en tillåten och lämplig fördelningsnyckel vid andra upphandlingar än vid upphandling av vård- och omsorgstjänster och rättsläget får därför betraktas som oklart.
  För att bedöma om en viss fördelningsnyckel uppfyller kraven på objektivitet och är lämplig att använda måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån bland annat föremålet för upphandlingen.

  Läs mer
  För rättspraxis som berör fördelningsnycklar som tar hänsyn till patienter och andras val och behov, se bland annat Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 229–10, Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 7433–09 och mål nr 7585–13 Se även s. 21–22 i Konkurrensverkets Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 5–7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer
  • prop. 2015/16:195 s. 518–519 – fördelningsnyckel ska innebära att tilldelning av kontrakt sker på ett objektivt sätt
  • prop. 2015/16:195 s. 520 och s. 1013 – om fysiska personers behov och val.
  Med vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist
 • Tack för ett nyanserat svar!

  Jag håller med.

  Viktor

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.