Till senaste kommentaren

Förhandling med den enda anbudsgivaren vid förenklat förfarande, går det att ändra villkoren?

Kan prisförhandla med det enda anbudet som inkommit då det är en upphandling enl 19 kap. Men troligt är att villkoren behöver "mildras" då anbudet ligger långt över budgetpriset.

Förstår att det förenklade förfarandet kan övergå till direktupphandling, enligt 6 kap 12-19 §§. Men - räknas detta anbud som "ogiltiga eller oacceptabla anbud" => 6 kap 16 § gäller, eller räknas det som "inga lämpliga anbudssökningar eller anbud" => 6 kap 12 § gäller?

Har jag fattat rätt att om 6 kap 16 § gäller får jag be om anbud (med mildrade skallkrav) från andra leverantörer (som ej lämnat anbud) också medan om 6 kap 12 § gäller får jag endast be om nytt anbud från den enda anbudsgivaren?

Kommentarer

 • Hej!

  Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet finns det olika sätt att gå tillväga vid en sådan situation som du beskriver.

  Förhandling vid förenklat förfarande
  Vid ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller fler anbudsgivare. Det finns inte några särskilda bestämmelser som närmare reglerar när förhandlingar får ske och hur den upphandlande myndigheten ska gå till väga. Vid förhandling ska dock den upphandlande myndigheten iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten. Förhandlingar får dock inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen, men det finns ingenting som hindrar er att förhandla om priset med anbudsgivaren.

  Övergång till direktupphandling
  I övrigt får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.

  Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
  En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt, se 6 kap. 12 § LOU.

  Den närmare innebörden av begreppet inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud, definieras varken i LOU-direktivet eller förarbetena. Det blir därmed upp till rättstillämpningen att definiera innebörden av begreppet. Om villkoren som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten, inte har ändrats väsentligt, innebär det inte är möjligt att använda direktupphandling, med hänvisning till att förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt bestämmelsen är uppfyllda. Det går inte att använda direktupphandling när de ursprungliga villkoren (till exempel avtalstidens längd eller obligatoriska krav) har ändrats väsentligt. Om en upphandlande myndighet vill göra sådana ändringar måste den annonsera en ny upphandling, om inte någon annan grund för direktupphandling är aktuell.

  I övrigt finns det ingenting som hindrar den upphandlande myndigheten från att vända sig till flera leverantörer av rent affärsmässiga skäl. Vid en tillämpning av bestämmelsen finns ett utrymme för förhandling med de anbudsgivarna som uppfyller de kriterier som nämns i bestämmelsen.

  Ogiltiga eller oacceptabla anbud
  En upphandlande myndighet får om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller oacceptabla avstå från att annonsera upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de anbudsgivare som
  1. inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap. LOU,
  2. uppfyller de krav som anges i 14 kap. LOU och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande, och
  3. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. 
  Ett anbud är i synnerhet att anse som oacceptabelt om det lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som krävs, samt anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds.

  Ett anbud är i synnerhet att anse som ogiltigt om det inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga.

  Vid en tillämpning av bestämmelsen finns ett utrymme för förhandling med de anbudsgivarna som uppfyller de kriterier som nämns i bestämmelsen.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller fler anbudsgivare
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09 – förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr mål nr 3362–15 –förhandlingar får dock inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – när direktupphandling får ske
  • 6 kap. 12 § LOU – övergång på grund av inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
  • 6 kap. 16 § LOU – övergång på grund av ogiltiga eller oacceptabla anbud
  • artikel 26.4 i LOU-direktivet – ett anbud är i synnerhet att anse som oacceptabelt om det lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som krävs, samt anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds.
  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.