Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förhandling med en anbudsgivare vid förenklat förfarande, går det att ändra villkoren?

Kan prisförhandla med det enda anbudet som inkommit då det är en upphandling enl kap 19. Men troligt är att villkoren behöver "mildras" då anbudet ligger långt över budgetpriset.

Förstår att det förenklade förfarandet kan övergå till direktupphandling, enligt 6 kap §§12-19. Men - räknas detta anbud som "ogiltiga eller oacceptabla anbud" => 6kap§16 gäller, eller räknas det som "inga lämpliga anbudssökningar eller anbud" => 6kap§12 gäller?

Har jag fattat rätt att om 6kap§16 gäller får jag be om anbud (med mildrade skallkrav) från andra leverantörer (som ej lämnat anbud) också medan om 6kap§12 gäller får jag endast be om nytt anbud från den enda anbudsgivaren? ???

Kommentarer

 • Hej!

  Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet finns det olika sätt att gå tillväga vid en sådan situation som du beskriver.

  Förhandling vid förenklat förfarande
  Vid ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller fler anbudsgivare (se 19 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling [LOU]). Det finns inte några särskilda bestämmelser som närmare reglerar när förhandlingar får ske och hur den upphandlande myndigheten ska gå till väga. Vid förhandling ska dock den upphandlande myndigheten iaktta de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU.

  Förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09). Förhandlingar får dock inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3362–15), men det finns ingenting som hindrar er att förhandla om priset med anbudsgivaren.

  Övergång till direktupphandling
  I övrigt får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU).

  Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
  En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt (se 6 kap. 12 § LOU).

  Den närmare innebörden av begreppet inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud, definieras varken i direktivet eller förarbetena. Det blir därmed upp till rättstillämpningen att definiera innebörden av begreppet. Om villkoren som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten, inte har ändrats väsentligt, innebär det inte är möjligt att använda direktupphandling, med hänvisning till att förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12 § LOU är uppfyllda. Det går inte att använda direktupphandling när de ursprungliga villkoren (till exempel avtalstidens längd eller obligatoriska krav) har ändrats väsentligt. Om en upphandlande myndighet vill göra sådana ändringar måste den annonsera en ny upphandling, om inte någon annan grund för direktupphandling är aktuell.

  I övrigt finns det ingenting i 6 kap. 12 § LOU som hindrar den upphandlande myndigheten från att vända sig till flera leverantörer av rent affärsmässiga skäl.

  Ogiltiga eller oacceptabla anbud
  Lagtexten innehåller ingen redogörelse för vad som utgör ett oacceptabelt anbud enligt i 6 kap. 16 § LOU. I författningskommentaren hänvisas till artikel 26.4 i LOU-direktivet. Där anges att ett anbud i synnerhet är att anse som oacceptabelt om det lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som krävs, samt anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds.

  Vid en tillämpning av 6 kap. 16 § LOU finns ett utrymme för förhandling med de anbudsgivarna som uppfyller de kriterier som nämns i bestämmelsen. Notera dock att väsentliga förändringar av ett kontraktsvillkor kan innebära att upphandlingen behöver annonseras på nytt eftersom det kan anses utgöra en ny upphandling (se 17 kap. 8 § LOU).

  Uppdaterad: den 26 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.