Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilket förfarande ska användas vid upphandling av bemanningstjänster?

Hej!
Vilken typ av förfarande ska man använda vid upphandling av bemanningstjänster över tröskelvärdet? Jag har sett upphandlingar med både öppet respektive förenklat förfarande.

Kommentarer

 • Hej Martin!

  De direktivstyrda reglerna ska tillämpas vid upphandling över tröskelvärdet om upphandlingen avser tjänster som omfattas fullt ut av direktivets regler. Det innebär att de upphandlingsförfaranden som framgår av 6 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU) ska användas, där öppet förfarande ingår.

  I vissa fall ska dock de nationella reglerna i 19 kapitlet LOU användas även om upphandlingens värde beräknas överstiga tröskelvärdet. Det gäller om upphandlingen avser sådana sociala tjänster och andra särskilda tjänster som följer av bilaga 2 i LOU och välfärdstjänster som följer av bilaga 2 a i LOU.

  Av bilaga 2 a i LOU följer att bemanningstjänster för enskilda är en sådan tjänst som undantas från det direktivstyrda området. Vad som avses med begreppet är däremot inte helt klarlagt. CPV-kodernas funktion är endast att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. Koderna har inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses (se prop. 2015/16:195 s. 464). Det finns därför ingen närmare förklaring av begreppets innebörd. Begreppet listas emellertid tillsammans med andra tjänster såsom arbetskraftstjänster för hushåll samt tillfällig personal för hushåll och hemtjänst. Begreppet bör därför förstås i sitt sammanhang, och att inkludera alla former av bemanningstjänster i detta begrepp framstår inte som korrekt.

  Svaret på din fråga beror därför på vilken typ av bemanningstjänster som upphandlingen avser. I detta hänseende är det nödvändigt att skilja användningen av olika CPV-koder från varandra. Som exempel kan nämnas att rekryteringstjänster (79600000–0) omfattas av direktivets regler fullt ut, samtidigt som jobbsökningstjänster (79611000–0) undantas enligt bilaga 2 a.

  En fullständig huvudordlista för samtliga CPV-koder finns i bilaga 1 i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-förordningen).

  Uppdaterad: den 24 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.