Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man förhandla vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,
Jag undrar om det finns ngn möjlighet att förhandla med de ramavtalsleverantörer som inkommit med avropssvar vid en förnyad konkurrensutsättning?

Kommentarer

 • Hej Eva,

  Det framgår inte specifikt vilken lag du syftar till så därför kommer en kort redogörelse för såväl gamla som nya LOU.

  Gamla LOU
  Kort kan sägas att i gamla LOU-direktivet (2004/18/EG) angavs i artikel 32.2, första stycket att ” En upphandlande myndighet som ämnar sluta ett ramavtal skall följa de förfarandebestämmelser som anges i detta direktiv i alla faser fram till tilldelningen av kontrakt som grundar sig på detta ramavtal.”.

  Regeringen har tolkat den aktuella artikeln på så sätt att förhandling vid den förnyade konkurrensutsättningen inte skulle anses vara tillåten, i prop. 2006/07:126 anges på s. 161 ”Vad det samråd som nämns i artikeln skall avse framgår inte av direktivet. Att det uttryckligen anges att samrådet skall vara skriftligt innebär sannolikt att muntligt samråd inte är tillåtet. Det får antas att man velat undvika att den upphandlande myndigheten och leverantören upptar förhandlingar, som skulle kunna leda till väsentliga förändringar av de villkor som ingår i ramavtalet.”.

  Formuleringen i artikel 32.2 kan läsas på så vis att om det underliggande ramavtalet inte är upphandlat genom ett förhandlat förfarande är det inte heller tillåtet att tillämpa ett förhandlat förfarande vid den förnyade konkurrensutsättningen. Om det underliggande ramavtalet däremot har upphandlats med ett förhandlat förfarande finns det olika uppfattningar om att förhandling skulle vara tillåtet även vid den förnyade konkurrensutsättningen, se t.ex. Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, andra upplagan, s. 320 f.

  Nya LOU 
  Regeringens uttalande i förarbetet som nämnts ovan kan jämföras med deras uttalande i författningskommentaren till 7 kap. 9 § LOU i prop. 2015/16:195, s. 1015: ”Med skriftligt samråd i andra stycket 1 kan som regel inte förstås förhandlingar. LOU-direktivet innebär emellertid generellt utökade möjligheter, jämfört med 2004 års direktiv, att använda förhandlingar i upphandlingar. Förhandlat förfarande med föregående annonsering får bl.a. användas när den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar (se 5 kap. 5 §). Ett ramavtal kan exempelvis avse sådana varor eller tjänster som behöver anpassas efter användarens behov varför det förhandlande förfarandet kan ha använts vid ingåendet av själva ramavtalet. I ett sådant fall bör det vara möjligt att använda förhandlingar i samma utsträckning vid en förnyad konkurrensutsättning. Samrådet måste i alla händelser avse de villkor som angavs vid ingåendet av ramavtalet och de eventuella andra villkor som anges i något av upphandlingsdokumenten. Ramen för samrådet ges i 3 § andra stycket som anger att villkoren i kontrakt som grundar sig på ramavtalet inte får avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.”.
   
  Det ska slutligen tilläggas att det saknas vägledande praxis i frågan om möjligheten att förhandla vid genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att det är oklart vilket utrymme som finns att kunna använda förhandling i det läget.

  Uppdaterad den 16 mars 2018

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.