Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad får man förhandla om enligt LOU?

Hej,
jag undrar vad som gäller med förhandlingsmöjligheterna i nya LOU. Det står ju i I 6 kap. 8 § att förhandling inte får avse tilldelningskriterierna. Menar man då att man inte får förhandla om till exempel pris och kvalitet, om är det man har som tilldelningskriterier. Vad är det i så fall vara att förhandla om? och gäller detta även för upphandling enligt 19 kap.?

Kommentarer

 • Hej!

  Förhandlingarna enligt 6 kap. 8 § lagen om offentlig upphandling (LOU) får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. Målet med förhandlingarna är att förbättra anbuden så att den upphandlande myndigheten kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader som är perfekt anpassade till dess särskilda behov. De inlämnade anbuden ska således anpassas till underlaget, och inte tvärtom.

  Med minimikrav avses de villkor och egenskaper som alla anbud ska uppfylla eller inneha. Enligt direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) utgör dessa de krav som kännetecknar upphandlingen och kan i synnerhet avse fysiska, funktionella och rättsliga villkor och egenskaper. Dessa kallas vanligen för obligatoriska krav.

  Enligt förarbetena får förhandlingarna avse alla aspekter av de aktuella varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna, innefattande till exempel kvalitet, kvantiteter, handelsklausuler samt sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper. Varken tilldelningskriterierna eller minimikraven får dock ändras under upphandlingens gång.

  Innebörden av detta är att tilldelningskriterierna och dess viktning ska förbli stabila under hela förfarandet för att garantera likabehandling av alla ekonomiska aktörer. Den upphandlande myndigheten får alltså inte ändra de tilldelningskriterier som uppställts.

  Detta hindrar naturligtvis inte att förhandlingarna avser de delar av anbudet som utvärderas enligt tilldelningskriterierna. Att förhandla om såväl pris som kvalitet är alltså tillåtet.

  En förhandling kan även begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock som alltid iaktta de grundläggande principerna samt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja de priser som lämnats av övriga leverantörer i förhandlingen för att utöva prispress.

  Det framgår inte direkt av lagtexten att bestämmelsen 6 kap. 8 § LOU ska tillämpas även vid icke direktivstyrd upphandling, det vill säga vid upphandling enligt 19 kap. LOU. Att så ändå är fallet bör följa av att de grundläggande principerna alltid ska efterlevas, och en förhandling som innebär ändringar av obligatoriska krav skulle sannolikt inte vara förenlig med likabehandlingsprincipen.

  Källhänvisningar
  • 6 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om förhandling
  • beaktandesats 45 i direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – om minimikrav
  • prop. 2015/16:195 s. 995–996 – förarbetena om vad förhandlingar får avse
  • HFD 2015 ref. 63 – Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja de priser som lämnats av övriga leverantörer i förhandlingen för att utöva prispress.
  Uppdaterad: den 2 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.