Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förhandsinsyn

Hej,

Vi överväger att genomföra en förhandsinsyn och har tagit del av KKV:s information.

Min fundering gäller texten nedan som är hämtad från KKV:s webbsida. Jag tolkar detta som att även om man genomför en förhandsinsyn, beaktar avtalsspärr (och ingen överprövning sker) så kan ändå KKV döma ut upphandlingsskadeavgift samt leverantör kan begära skadestånd. Frågan är då, vad är poängen med att genomföra förhandsinsynen? Är inte själva poängen med förhandsinsynen att få det bekräftat att man kan luta sig mot ett undantag från upphandlingsplikten?

"Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig ha lidit skada av en otillåten direktupphandling"

Kommentarer

  • Hej Tomas!

    Texten på Konkurrensverkets hemsida är riktig (och återfinns för övrigt även på Upphandlingsmyndighetens hemsida). En korrekt genomförd förhandsinsyn innebär endast att det inte längre är möjligt att överpröva giltigheten av det avtal som omfattas av förhandsinsynen. Reglerna om förhandsinsyn i LOU infördes med anledning av ändringsdirektivet (2007/66/EG) till rättsmedelsdirektiven, och innebär förenklat att medlemsstaterna ska införa bestämmelser med denna innebörd (se prop. 2009/10:180 s. 143). Att reglerna i den svenska upphandlingslagstiftningen har utformats på detta sätt beror främst på utformningen av rättsmedelsdirektivet. Någon mer ingående diskussion om förhållandet mellan förhandsinsyn och reglerna om upphandlingsskadeavgift respektive skadestånd fördes vare sig i det lagstiftningsärendet eller - såvitt jag minns - i efterföljande utredningar som berör rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen (t.ex. överprövningsutredningen SOU 2015:12).

    Däremot skulle möjligen storleken på en eventuell upphandlingsskadeavgift eller skadestånd – beroende på omständigheterna – kunna påverkas av om myndigheten publicerat en förhandsinsyn avseende det aktuella avtalet. Det finns dock flera exempel i rättspraxis på att domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsavgift (se t.ex. Kammarrätten i Stockholms domar i 5426-12, 5427-12 och 5452-12 samt i mål nr 2737-14). Jag känner inte till någon rättspraxis där domstolarna tagit ställning till hur publicering av en förhandsinsyn inverkar på en upphandlande myndighets skadeståndsskyldighet.

    Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.