Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man förkasta ett anbud om man inte får tag på en referens?

Hej
Har en fråga om en upphandlande myndighet kan förkasta ett anbud om de inte lyckas få tag på en av lämnade referenser, utan att kontakta leverantör och ge den möjlighet att uppmana referenten ta kontakt med myndigheten eller be om kompletterande referens?

Kommentarer

 • Hej Lars!

  Din fråga måste avgöras utifrån upphandlingsdokumentens utformning. Har bevisning krävts för de obligatoriska kraven redan i upphandlingsdokumenten kan inte anbudet antas även om det inte råder några tvivel om att kravet som ska visas med den saknade referensen är uppfyllt. Detta eftersom samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda, oavsett kravens karaktär. En avvikelse från ett obligatoriskt krav skulle kunna strida mot de grundläggande principerna, främst likabehandlingsprincipen. Den möjlighet som återstår är att begära en komplettering av anbudet om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning (se 4 kap. 9 § LOU och HFD 2016 ref. 37). Åtgärden får dock inte medföra att anbudet ändras i sak (se prop. 2015/16:195 s. 977 f.).

  Initiativet till komplettering kan komma antingen från leverantören eller från den upphandlande myndigheten. Myndigheten är dock inte skyldig att tillåta en åtgärd som begärs av en leverantör. Det finns alltså ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att kontakta leverantören för de fall referenspersonen inte svarar.

  Av öppenhetsprincipen följer att den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten ska ange hur referenspersonerna ska kontaktas och under vilken tidsperiod. Den exakta tidpunkten för referenstagning behöver dock inte anges. Det är således den upphandlande myndigheten som avgör på vilket sätt referenser ska anges och kontaktas. Det åligger anbudsgivaren att se till att de referenser som anges är tillgängliga vid referenstidpunkten samt att rätt kontaktuppgifter anges. Det föreligger ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att söka kontaktpersonen på något annat sätt än vad som anges i upphandlingsdokumenten (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 25732–14). Den upphandlande myndigheten ska dock göra tillräckliga försök att nå referenspersonen utifrån vad som framgår av upphandlingsdokumenten och alla försök att kontakta referenspersonen ska noteras i den individuella rapporten.

  Det finns tyvärr ingen vägledning kring hur många gånger en upphandlande myndighet måste försöka kontakta en referensperson, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet utifrån vad som framgår av upphandlingsdokumenten.

  Exempel på tillämpning
  Se även Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 10386–18. Där framgick av upphandlingsdokumenten referenserna skulle kontaktas under en viss vecka eller i början av veckan efter. Den upphandlande myndigheten hade i upphandlingsdokumenten meddelat att om en referens inte gick att nås skulle berörd anbudsgivare kontaktas i början av den senare veckan, som i sin tur skulle ansvara för att referensen ska kontakta myndigheten innan ett angivet datum. Den upphandlande myndigheten hade sökt en referens en gång per telefon och två gånger per e-post utan svar. Därefter hade kontakt tagits med anbudsgivaren den sista dagen för att lämna referenser. Eftersom ingen referens lämnades innan tidsfristen löpte ut hade myndigheten rätt att förkasta anbudet.

  Uppdaterad: den 10 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.