Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det möjligt att förlänga tiden för avtalsspärr?

Hej,
Är det möjligt att förlänga avtalsspärren (under avtalsspärrstiden) från UM:s sida? Och hur gör man det rent praktiskt?
Tacksam för snabbt svar! Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Avtalsspärren innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal förrän minst 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades elektroniskt. Tidsfristen kan dock vara längre om detta anges särskilt i underrättelsen om tilldelningsbeslutet. Om inte detta har angetts är det inte möjligt för den upphandlande myndigheten att förlänga avtalsspärren.

  En upphandlande myndighet kan ompröva sitt tidigare tilldelningsbeslut, om det finns sakliga skäl. I ett sådant fall börjar en ny avtalsspärr löpa. För att en viss leverantör ska kunna tillvarata rätten till överprövning bör inte utgöra ett sakligt skäl.

  Notera att en leverantör efter avtalet har ingåtts istället kan ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

  I ditt fall har jag antagit att tilldelningsbeslut har skickats eftersom du anger att avtalsspärrstiden löper. För en annan gång kan det vara bra att veta att i det fallet det inte föreligger en skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut gäller inte någon avtalsspärr. Vid upphandlingar då någon avtalsspärr inte gäller ska en ansökan för att kunna tas upp till prövning ha kommit in före det att avtal har ingåtts.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om avtalsspärr
  • prop. 2009/10:180 s. 353 och 358–359 – när inte någon avtalsspärr gäller ska en ansökan för att kunna tas upp till prövning ha kommit in före det att avtal har ingåtts.
  Uppdaterad: den 9 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Det är inte helt ovanligt att upphandlande myndigheter förlänger avtalsspärren om det är så att man till exempel varit förhindrad att skicka ut handlingar skyndsamt eller liknande (vilket uppskattas av anbudsgivare och förhindrar onödiga överprövningar).

  Av svaret ovan får man bilden av att detta inte skulle vara tillåtet.

  På vilka grunder skulle detta inte vara tillåtet? Ovan hänvisas till 20 kap. 1 § - vad i denna paragraf förhindrar upphandlande myndighet att förlänga avtalsspärren?

  Finns det några rättsfall där detta har prövats som klargör att det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga avtalsspärren under pågående tilldelningsprocess?

  Med vänlig hälsning
  Yvonne
  Yvonne Nilsson
 • Hej!

  Det som kan hindra att man kan förlänga avtalsspärren i efterhand är 20 kap. 11 § LOU. Av bestämmelsen framgår att en ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före avtalsspärren, som anges i tilldelningsbeslutet, har löpt ut. Det betyder att om någon skulle komma in med en ansökan om överprövning av en upphandling, efter utgången av den avtalsspärr som anges i tilldelningsbeslutet, så godtas inte ansökan.

  I förarbetena anges att tidsfristen för avtalsspärren kan vara längre om detta anges särskilt i underrättelsen om tilldelningsbeslutet (se prop. 2009/10:180 s. 357–358). Frågan har prövats av Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten konstaterar att den upphandlande myndighetens senare meddelande om förlängning inte innehöll någon underrättelse om beslut att tilldela kontrakt samt att meddelandet, trots att det finns flera andra anbudsgivare, endast är ställt till en av flera anbudsgivare. Det senare meddelandet kunde därför inte ses som ett nytt tilldelningsbeslut och den tidsfrist som anges i det senare meddelandet kunde därför inte beaktas vid bedömningen om en ansökan om överprövning har kommit in i rätt tid enligt 20 kap. 11 § LOU (se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2051–18).

  Frågan har även prövats av Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten konstaterar att den upphandlande myndigheten har skickat ett korrekt tilldelningsbeslut med avtalsspärr. Tidsfristen för ansökan om överprövning började därmed löpa när underrättelsen skickades. Därefter skickade myndigheten informationen om förlängd avtalsspärr i ett meddelande som alla anbudsgivare kunde ta del av via upphandlingsstödet. Men trots detta kom kammarrätten fram till att en ändring av en avtalsspärr efter att en underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats ut inte kan beaktas vid prövningen av om ansökan kommit in i rätt tid enligt motsvarigheten till 20 kap. 11 § LOU i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, eftersom det var den lagen som var aktuell i målet (se Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 oktober 2019 i mål nr 1786–19).

  Det är oklart om det är möjligt för en myndighet att dra tillbaka det ursprungliga tilldelningsbeslutet och därefter skicka ut ett nytt tilldelningsbeslut med en ny avtalsspärr, utan att göra en ny kontroll av kravuppfyllnad eller en ny utvärdering.

  Uppdaterad: den 9 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.