Till senaste kommentaren

Måste alla leverantörer bjudas in vid förnyad konkurrensutsättning inom LUF?

Hej
Vi ska köpa in ett större parti elmätare och kommer med största säkerhet handla för 100 MSEK.
Vi funderar på att använda SINFRA och deras avtal men göra en förnyad konkurrensutsättning för att få med våra speciella krav.

Frågor:
1. Hur många leverantörer måste jag bjuda in till den förnyade konkurrensutsättningen. Sinfra har 6 ramavtal och några av ramavtalsleverantörerna vill vi inte ha men har svårt att ange krav som utesluter dem.
2. Kan man skicka förnyad konkurrensutsättning till endast en leverantör

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Allmänt om tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
  Reglerna om tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal är inte så detaljerade i lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som i lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt LUF ska kontrakt som grundas på ett ramavtal tilldelas med tillämpning av objektiva regler och kriterier. Detta inkluderar förnyad konkurrensutsättning. Den upphandlande myndigheten ska också ange reglerna och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Det innebär att den upphandlande enheten ska tilldela kontrakt i enlighet med vad som är angivet i ramavtalet, eller i upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

  Om förnyad konkurrensutsättning i LUF
  Själva förfarandet vid förnyad konkurrensutsättning är övergripande reglerat i LUF. Den upphandlande enheten ska ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt kontrakt och kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt tilldelningskriterierna som ska anges i upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

  Hur många leverantörer måste bjudas in till en förnyad konkurrensutsättning enligt LUF?
  Utgångspunkten är att tilldelningen av kontraktet ska ske enligt de regler och kriterier som angivits i ramavtalet.

  Det framgår inte uttryckligen av reglerna om ramavtal i LUF att samtliga leverantörer ska bjudas in att lämna anbud vid en förnyad konkurrensutsättning (jämför formuleringen i 7 kap. 4 § LUF och 7 kap. 9 § LOU.

  Av artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet) framgår dock att de objektiva reglerna och kriterierna för tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal ska säkerställa en likabehandling av leverantörerna som är parter i ramavtalet.

  Av samma artikel framgår också att en upphandlande enhet inte får använda ett ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Den sista delen av artikeln har inte implementerats i LUF eftersom den svenska lagstiftaren ansåg att denna skyldighet redan följer av ramavtalsbestämmelsen i övrigt samt de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Ett av syftena med att använda förnyad konkurrensutsättning är just att tillvarata konkurrensen på marknaden. Om en upphandlande enhet begränsar leverantörernas möjlighet att delta i konkurrensutsättningen begränsas också möjligheten att uppnå det syftet.

  Om det är möjligt att upprätta ett ramavtal med objektiva regler och kriterier för tilldelning av kontrakt som innebär att inte samtliga leverantörer i ramavtalet behöver bjudas in till den förnyade konkurrensutsättningen, utan att det skulle strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, är en fråga som får avgöras i rättstillämpningen.

  Kan man skicka förnyad konkurrensutsättning till endast en leverantör?
  Se svaret till frågan ovan.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 och 4 §§ lag (2016:1156) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
  • artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet) – om ramavtal
  • Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK Volume 2, 3:e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2018 s. 546–547 – om regleringen I LUF innebär att samtliga leverantörer måste bjudas in eller inte.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.