Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska LOU tillämpas vid försäljning av fibernätverk?

Om en kommun säljer sitt fibernätverk till en privat aktör, för att sedan bli kund hos den privata aktören, vid vilken tidpunkt blir LOU tillämpligt? Är det bara vid köpet av tjänsten av datakommunikation som LOU blir tillämpligt eller kan LOU aktualiseras i några andra skeden i processen?

Kommentarer

 • Hej,

  Vad gäller tidpunkten blir LOU tillämplig när en kommun köper in något från privata aktörer, se LOU 1 kap. 2 §. LOU aktualiseras alltså inte då kommunen säljer något till privata aktörer.

  Återkom gärna om det skulle uppstå några följdfrågor!

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hej igen,

  Om försäljningen innehåller en klausul att kommunen efter försäljningen blir kund till den privata aktören, eller om det blir en naturlig följd av försäljningen, då denna aktör blir den enda som kan sälja åt kommunen, blir LOU tillämpligt i sådana fall?
  Emmelie
 • Hej igen,

  Detta är en komplex fråga och jag vill framhålla att vi inte besvarar frågor om enskilda ärenden. Generellt kan dock sägas att den situation du beskriver bl.a. skulle kunna aktualisera frågor om det s.k. teleundantaget, tillämpning av lagen om koncessioner (LUK) samt blandade kontrakt.

  Enligt teleundantaget i 3 kap. 6 § LOU behöver en upphandlande myndighet som tillhandahåller och driver bl.a. bredbandsnät för allmänheten, inte genomföra offentliga upphandlingar för att bedriva en sådan verksamhet. Undantaget kan till exempel bli aktuellt om en kommun eller ett kommunalt bolag, som driver ett bredbandsnät, köper in anläggningsarbeten för att gräva ner fiberkablar i marken.

  Enligt två olika domar från kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall gäller dock inte teleundantaget i LOU om en kommun låter ett privat företag tillhandahålla och driva ett bredbandsnät. För att läsa domarna, se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3684–14 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2902–14.

  Du kan också läsa mer om teleundantaget i inlägget Teleundantaget: Skippa upphandling av fiber i vår Frågeportal där vi tidigare besvarat en fråga om detta.

  Om teleundantaget inte är tillämpligt kan man fråga sig om det rör sig om en s.k. tjänstekoncession. Då kan den nya lagen om koncessioner (LUK) vara tillämplig. För att LUK ska vara tillämplig på en tjänstekoncession måste två kriterier uppfyllas;
  1. Ersättningen för tjänsten utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja tjänsten som är föremål för kontraktet eller av både en sådan rätt och betalning.
  2. Kontraktet ska medföra att verksamhetsrisken överförs till koncessionshavaren. Med verksamhetsrisk avses bland annat att koncessionshavaren inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av koncessionen.
  En bedömning om ett specifikt avtal är ett tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Du kan läsa mer om tillämpning av LUK på vår webbplats.

  Slutligen kan den situation du beskriver även aktualisera frågan om blandade kontrakt, det vill säga kontrakt som avser flera olika slag av upphandling alternativt ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i LOU, dels annan upphandling. Bestämmelser om blandade kontrakt finns i 2 kap. LOU.

  Du kan även läsa mer om blandade kontrakt och teleundantaget på Konkurrensverkets webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.