Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ska direktupphandlingar av samma slag bedömas?

Hej,

Jag har en fråga angående direktupphandling och mer specifikt hur man ska definiera varor av samma slag.

Vi säljer och tillverkar ett nytt typ av kommunikationssystem för utryckningsfordon som vid aktivering varnar närliggande bilister om utryckningsfordonets närhet så att dessa ska kunna ge utryckningsfordonet fri väg. Det är ett komplement till sirener och blåljus. Vi är ensamma om att tillverka detta system och säljer inte heller annan utrustning till utryckningsfordon. Även om produktens funktion ligger nära sirener och blåljus skiljer sig tekniken markant likaså kompetensen som behövs för att ta fram produkten.

Om t.ex. en brandstation skulle köpa in vår produkt vad räknas då som "inköp av samma slag"? Är det t.ex. inköp av varningsutrustning för utryckningsfordon t.ex. blåljus och sirener? Är det mer uppdelat än så t.ex. varningsutrustning där varning sker med ljus, varningsutrustning där varning sker med ljud? Eller är det bara produkter som skulle kunna vara ett substitut till vår?

Jag undrar även om vår produkt faller inom LOU eller LUF/LUFS?

Vänliga hälsningar,

Alex Hedberg

Kommentarer

 • Hej Alex!

  När en upphandlande myndighet beräknar om ett visst kontrakt överstiger direktupphandlingsgränsen måste den även beakta direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret. Men förenklat innebär detta att en upphandlande myndighet inte endast kan utgå ifrån den ersättning den avser att betala till en viss leverantör vid ett givet tillfälle. Om en kommun till exempel direktupphandlar konsulttjänster för bygglovshandläggare för 100 000 kronor i februari och 450 000 kronor i augusti, kan den inte senare under räkenskapsåret direktupphandla ytterligare tjänster for 50 000 kronor, även om det sker av en annan leverantör. Detta skulle innebära att direktupphandlingsgränsen överskrids.

  Det är inte helt enkelt att avgöra vilka varor som är av samma slag. Det finns ingen närmare beskrivning i lagtexten gällande bedömningen om en vara eller tjänst ska betraktas som en vara eller tjänst av samma slag eller inte. Det finns däremot vissa bedömningsgrunder som kan fungera som hjälpregler vid gränsdragningen, men en helhetsbedömning måste alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram vägledningen Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag. Där redogör vi för dessa bedömningsgrunder. Notera att vägledningen inte har hunnit uppdateras sedan införandet av nya LOU och därför är inaktuell sett till lagrumshänvisningar. Vägledningen är dock fortsatt aktuell sett till sitt sakinnehåll.

  Som exempel kan nämnas om en vara är avsedd för identisk eller likartad användning. Hjälpregeln visar att en viss funktion eller ett visst användningsområde kan vara styrande för bedömningen av om varor är av samma slag, eftersom att inköp som är identiska eller utbytbara med varandra bör räknas samman. Vidare kan nämnas att varor som typiskt sett erbjuds av en och samma leverantör på en marknad kan tala för att inköpen ska räknas samman. Denna hjälpregel kräver dock hänsyn till leverantörens utbud och karaktär, till exempel om denne är producent, grossist eller liknande. Slutligen kan varor som har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll utgöra varor av samma slag.

  Avslutningsvis är det inte produkten i sig som avgör vilken lag som ska tillämpas, utan i vilken verksamhet produkten ska användas. Er produkt skulle därför kunna bli föremål för upphandling enligt LOU, LUF och LUFS.

  Läs mer
  Se även inlägget Vad anses vara direktupphandlingar av samma slag? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 17 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.