Till senaste kommentaren

Är det möjligt att begära nytt pris vid en förnyad konkurrensutsättning?

Hej!
Är det möjligt att som UM fråga efter nytt pris i en FKU då upphandlingen av ramavtalet utvärderades på lägsta pris?
Ponera att UM avser att skapa ramavtal för en viss tjänst. UM tilldelar kontrakt till de tre anbud med lägst pris. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning. Är det möjligt att i den FKU utvärdera på pris igen?

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  Vid en förnyad konkurrensutsättning (FKU) ska de leverantörer som är parter i ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.

  Ja, det är möjligt att som upphandlande myndighet fråga efter nytt pris i en förnyad konkurrensutsättning om detta anges i ramavtalet. Detta borde gälla oavsett vilken grund för utvärdering av anbud som den upphandlande myndigheten använde för att bestämma vilket anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga när myndigheten upphandlade ramavtal.

  Det kan dock ifrågasättas vilken betydelse de av leverantörerna lämnade priserna i ramavtalsupphandlingen har ifall dessa ändå kommer att ersättas i en efterföljande förnyad konkurrensutsättning. Det kan vara lämpligt att säkerställa ett det finns en koppling mellan priserna leverantörerna lämnar i anbuden i ramavtalsupphandlingen och de senare tilldelade kontrakten, exempelvis att lämnade prisuppgifter i ramavtalsupphandlingen kommer att utgöra takpriser vid kommande förnyade konkurrensutsättningar.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 9 § lag (2916:1145) om offentlig upphandling (LOU) - villkoren får om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet
  • 7 kap. 3 § andra stycket LOU - villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.
  Uppdaterad: den 10 februari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Har en gnagande känsla att jag läst någonstans att de tilldelningskriterier som används och den viktning de ges vid en FKU 'inte' får vara en exakt avspegling av den ursprungliga utvärderingen av ramavtalet. Något om att det skulle tillåta UM att åsidosätta den utvärdering som redan gjorts och på så sätt diskriminera den leverantör som redan presterat det bästa anbudet i sammanhanget och därmed borde tilldelas uppdraget. Med andra ord, en FKU får inte användas för att kringgå den ursprungliga tilldelningen om denna var tillräcklig för ändamålet.

  Ett sätt att tolka ordalydelsen i 7 kap 9 § 4. är att den ursprungliga utvärderingen redan fastställt vem som lämnat det bästa anbudet om samma tilldelningskriterier och samma viktning används. Jmf även 16 kap 2 § 3 st "Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet."

  Bekräfta gärna att detta är fel.
  Uppsala
 • Hej,

  Dessvärre känner vi inte till något stöd vare sig för eller emot det du anger. Vi har svårt att se att stöd för en sådan tolkning skulle framgå av vare sig 7 kap. 9 § punkten 4 eller 16 kap. 2 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling (LOU).

  En annan sak är att upplägget kan ifrågasättas ur ett affärsmässigt perspektiv.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.