Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad innebär ett anbuds giltighetstid?

Hej!

Jag vill bara dubbelkolla om följande stämmer eftersom det rättsfall jag hittat är från 2005.

Gäller följande om anbuds giltighetstid:

 1. Om anbuds giltighetstid går ut innan tilldelningsbeslut meddelats måste alla anbudsgivare frågas om förlängning av anbud OCH samtliga måste gå med på förlängningen annans måste upphandlingen göras om (KR i Gbg, mål nr 6802-04, 2005-01-26)

 2. Om anbuds giltighetstid går ut efter att tilldelning skett följer att samtliga anbudsgivare ska tillfrågas, även de vars anbud blivit förkastade. Något krav på att samtliga anbudsgivare accepterar en förlängning för att det ska vara möjligt att slutföra upphandlingen, finns inte efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut meddelats (se Kammarrätten i Göteborg mål 4278-09, Kammarrätten i Stockholm mål 3480-10 och 2059-11 samt Kammarrätten i Jönköping mål 1798-10). (står på Upphandlingsmyndighetens hemsida, 2016-09-19).

Det jag är mest intresserad av är p.1 då rättsfallet är från 2005 men jag hittar ingen information som pekar på att detta inte längre gäller.
Alltså är utfallet olika om anbuden måste förlängas innan eller efter tilldelning (innan måste alla gå med på förlängning, vilket inte gäller efter tilldelning) ?

Stort tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Sanna!

  Av rättspraxis kan utläsas att anbudstidens giltighetstid kan förlängas under förutsättning att principerna för offentlig upphandling i 1 kap. 9 § LOU (2007:1091) iakttas samt att en förlängning främst är en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna (se bland annat RÅ 2008 not. 26).

  I Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6802-04 fann domstolen att en upphandling inte kunde fortsätta när anbudens giltighetstid gått ut före tilldelningsbeslut och samtliga anbudsgivare inte gått med på förlängningen.

  Jag är inte medveten om senare rättsfall där frågan om förlängning innan tilldelningsbeslut ställts på sin spets, men frågan har berörs i en serie domar och vägledningar. Domen kommenterades bland annat av Nämnden för offentlig upphandling (NOU) i NOU Info mars - 2005 s. 10. Frågan om skillnad mellan situationer där anbudstiden gått ut före eller efter tilldelningsbeslutet berörs även i Konkurrensverkets yttrande dnr 336/2010 (Kammarrätten i Jönköping mål nr 942-10), se särskilt punkt 32. 

  I Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2427-11 bedömdes en situation där anbudens giltighetstid gått ut före tidpunkten för tilldelningsbeslut. Kammarrätten framförde att den upphandlande myndigheten hade en skyldighet att vända sig till samtliga anbudsgivare, vilket inte hade skett i det aktuella fallet. Klagande leverantör ansågs dock inte ha lidit skada. 

  I Kammarrätten i Stockholms dom i mål 2059-11 framförde domstolen att det har betydelse om förlängningen sker före eller efter tilldelningsbeslut när domstolen ska befatta sig med frågan om en förlängning av anbudens giltighetstid förutsatte att samtliga anbudsgivare accepterade en förlängningen. I det aktuella fallet hade förlängningen dock gjorts efter tilldelningsbeslut fattats och ansågs inte kräva att alla anbudsgivare godtog förlängningen. En liknande bedömning tycks ha gjorts ibland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1408-15.

  Förhållandet mellan punkt 1 och 2 ovanstående fråga är inte helt klarlagt, men möjligen kan skillnaden bero på att likabehandlingsprincipen gör sig olika gällande före och efter tilldelningsbeslut. Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats kan det exempelvis föreligga en risk för att anbudsgivare som inte vinner upphandlingen skulle kunna ansöka om överprövning och förhala processen fram till dess att anbudens giltighetstid löpt ut och därefter tacka nej till förlängning. En sådan ordning skulle vara svår att förena med upphandlingslagstiftningens syfte, vilket kan motivera ett avsteg från de hänsyn som gör sig gällande innan tilldelningsbeslut meddelats (jämför till exempel länsrätten och kammarrättens resonemang i Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4278-09). 

  Frågor om anbuds giltighetstid är dock föremål för en del diskussion och har tolkats på olika sätt i litteraturen, inbegripet olika tolkningar om hur förlängningar av anbuds giltighetstid får genomföras innan tilldelningsbeslut meddelats.

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej! Intressant diskussion, jag har en följdfråga..

  Om ett tilldelningsbeslut fattas innan anbudens giltighet löper ut och sedan pågår en utdragen överprövningsprocess som mynnar ut i att ansökan om överprövning till slut avslås och avtal kan tecknas. Vad händer i denna situation om den upphandlande myndigheten inte förlängt det vinnande anbudets giltighet under överprövningen? Kan det väckas till liv igen?
  Bosse
 • Hej Bosse!

  Det förekommer att de ingivna anbudens giltighetstid löper ut innan den upphandlande myndigheten har möjlighet att ingå ett kontrakt, särskilt när upphandlingen är föremål för överprövning. Om giltighetstiden ska förlängas är främst en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Vid sådana förlängningar måste, som angivits ovan, myndigheten beakta de grundläggande principerna, dvs. i första hand principen om likabehandling.

  Av likabehandlingsprincipen följer att samtliga anbudsgivare ska tillfrågas, även de vars anbud blivit förkastade. Något krav på att samtliga anbudsgivare accepterar en förlängning för att det ska vara möjligt att slutföra upphandlingen finns inte efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut meddelats (se Kammarrätten i Göteborg mål 4278-09, Kammarrätten i Stockholm mål 3480-10 och 2059-11 samt Kammarrätten i Jönköping mål 1798-10).

  Det finns således en möjlighet för den upphandlande myndigheten att tillfråga anbudsgivarna i en upphandling där kontraktsskrivningen försenas, exempelvis på grund av en överprövning, om de är villiga att gå med på en förlängning av anbudens giltighetstid. Då har enskilda leverantörer möjlighet att ta ställning till om de vill kvarstå med sitt anbud i den aktuella upphandlingen, eller om de hellre använder sig av det utbud de har att erbjuda i en eventuell annan upphandling.

  Notera att en förlängning av giltighetstiden inte kan kombineras med en möjlighet för leverantörerna att ändra i sina anbud.

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Om anbudstiden inte förlängts och Inga parter efterfrågats förlängning, men den upphandlade aktören väljer att efter exempelvis överprövning, skriva avtal med en leverantör, riskerar den upphandlade aktören att då göra sig skyldig  till en otillåten upphandling då det inte funnits några längre giltiga anbud?
  J H C
 • Hej,

  I linje med vad som framgår av svaren ovan är det inte möjligt för en upphandlande myndighet att anta ett anbud vars giltighetstid har löpt ut och som inte har förlängts (se även uttalandet i prop. 2015/16:195, s. 1058).

  En upphandlande myndighet som ingår ett avtal med en anbudsgivare vars anbud inte längre är giltigt ingår med andra ord ett avtal utan föregående annonsering. Det kan innebära ett agerande som strider mot bestämmelsen om annonseringskrav i 10 kap. 1 § LOU. Ett sådant avtal kan då bli föremål för en överprövning av avtalets giltighet (se 20 kap. 13-17 §§ LOU). Dessutom skulle den upphandlande myndigheten kunna bli skyldig att betala skadestånd eller upphandlingsskadeavgift (se 20 kap. 20 § respektive 21 kap. LOU).

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Om en utav anbudsgivarna inte är anträffbar, hur gör man då?  

  MS
 • Hej,

  Om en anbudsgivare inte är anträffbar så har anbudsgivaren inte accepterat förlängningen av anbudets giltighetstid. Precis som mina kollegor beskriver ovan pekar praxis mot att alla anbudsgivare accepterar förlängningen för att upphandlingen ska kunna fortsätta om en förlängning av anbudstiden sker innan tilldelningsbeslutet. Sker förlängningen efter tilldelningsbeslutet kan upphandlingen fortsätta även om inte alla anbudsgivare accepterat förlängningen.

  Det finns tyvärr ingen vägledning kring hur många gånger en upphandlande myndighet måste försöka kontakta en anbudsgivare angående förlängning av anbudsgiltighet för att säkerställa att likabehandlingsprincipen efterlevs. En bedömning får göras utifrån vad som kan anses vara proportionerligt i det enskilda fallet.

  Läs mer
  Se även inlägget Får man förlänga ett anbuds giltighetstid? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 23 april 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.