Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fråga om ramavtal - väsentlig förändring

Jag undrar vad som gäller om man enligt konstens alla regler gör ett ordentligt arbete för att uppskatta värdet av ett ramavtal vid tidpunkten för upphandlingen av ramavtalet ifråga, men det värde som avropas på ramavtalet trots det blir väsentligt mycket högre? Kan det utgöra brott mot LOU? Jag tänker mig då att man har annonserat enligt reglerna för upphandling över tröskelvärdet, men helt enkelt gjort en större feluppskattning. Man har inte skrivit in något garanterat belopp i ramavtalet utan endast ett uppskattat värde i förfrågningsunderlaget samt angett att det verkliga värdet kan bli både högre och lägre än uppskattat värde.

Blir utfallet annorlunda om man skriver in ett "takbelopp" för ramavtalet, det vill säga ett belopp som inte får överskridas när man avropar på ramavtalet?

Förändras utfallet om man på ett ännu tydligare sätt i förfrågningsunderlaget anger att beloppet kan variera väldigt mycket i det aktuella ramavtalet (exempelvis fyra gånger uppskattat värde eller liknande)?

Franceska Berglund Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Franceska!

  Frågan har såvitt jag vet inte varit föremål för prövning i domstol, men jag har personligen svårt att se att det skulle innebära en väsentlig ändring att överskrida en uppskattning av en framtida volym, i det fall en realistisk beräkning gjordes i samband med den ursprungliga upphandlingen. Något entydigt svar kan dock inte ges. En annan bedömning kan behöva göras om ett ramavtal innehåller en uttrycklig begräsning av avropsvolymen som måste frångås vid ytterligare avrop på ramavtalet.

  Enligt artikel 49 och Bilaga V Del C punkt 19 b i LOU-direktivet (2014/24/EU) ska meddelandet om upphandling "[s]å långt det är möjligt [innehålla] uppgift om värde eller storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas, antal och, i förekommande fall, föreslaget högsta antal ekonomiska aktörer som får delta." Att inte ange korrekta uppgifter i annonsen (dvs. i samband med upphandlingen) kan möjligen strida mot annonseringsreglerna, men de bör inte utgöra sådana villkor som kan bli föremål för väsentliga ändringar.

  En bedömning får dock i slutändan göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  För material som berör frågor om ändring i förhållande till ursprunglig volymuppskattning, se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6695-15 (ändring av förfrågningsunderlag med resultatet att volymuppskattningen ändrades) och Konkurrensverkets beslut i dnr 690/2013 (överstigen volymuppskattning kort efter avslutad upphandling).

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.