Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man upphandla ramavtal utan att garantera köp av vissa volymer?

 1. Kan man efter införandet av den nya lagstiftningen upphandla ramavtal där Beställaren i ramavtalet inte garanterar några volymer?
 2. Hur förhåller sig ett sådant ramavtal till de nya reglerna om ändring av kontrakt (17 kap. 8-14 §§ Nya LOU).

Exempel: Snöröjning av gator upphandlas som ett ramavtal. Beställaren garanterar inga volymer eftersom den inte kan beräkna mängden snö under vinterhalvåret. Ramavtalets värde uppskattas till 10 mnkr enligt statistik från tidigare år.

 1. Om värdet av avropen avviker mer än 10% (ändring av mindre värde) av det uppskattade värdet. Utgör exemplet med snöröjning då en väsentlig ändring av ramavtalet?
 2. Kan en upphandlande myndighet upphandla ett ramavtal men förklarar sig i avtalet inte skyldig att använda ramavtalet vid framtida behov. Det vill säga att andra upphandlingar eventuellt kan komma att göras inom området.

Kommentarer

 • Hej Petter!

  Uppdaterad den 8 augusti 2018

  Den nya upphandlingslagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 2017, innehåller en rad regler om vilka ändringar av upphandlade avtal som upphandlande myndigheter får göra utan att avtalet behöver konkurrensutsättas på nytt.

  Enligt 17 kap. 8 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras utan att en ny upphandling behöver genomföras, om ändringen görs med stöd av någon av bestämmelserna i 9–14 §§.

  Om ändringar av mindre värde

  Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av  kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än

  1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och

  2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det  är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst,  eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om  det är fråga om upphandling av byggentreprenad (se 17 kap. 9 §)

  Även i det fallet en ändring inte är undantagen enligt de minimis-regeln ovan i 17 kap. 9 §  kan en ändring vara tillåten om den inte är att anse som väsentlig (17 kap. 14 §). Att ett varu- eller tjänstekontrakts värde till exempel ändras med mer än 10 % behöver således inte automatiskt innebära att en ändring är otillåten (jfr prop. 2015/16:195 s. 1127–1132).

  Läs gärna mer om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår vägledning och på vår webbplats.

  Om garanterade volymer

  Enligt förarbetena är frågan om garanterade volymuppskattningar främst en avtalsrättslig fråga, som inte bör regleras upphandlingsrättsligt (se prop. 2015/16:195 s. 482). 

  Jag har personligen svårt att se att avsikten varit att ändra nuvarande förutsättningar att reglera under vilka omständigheter den upphandlande myndigheten garanterar inköpsvolymer eller eller förbehåller sig en möjlighet att genomföra andra upphandlingar. Någon uttömmande utredning av regleringen av ramavtal enligt de nya direktiven och förslaget till ny upphandlingslagstiftning är dock inte möjlig inom ramen för vår Frågeportal.

  För material som berör frågor om ändring i förhållande till ursprunglig volymuppskattning, se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6695-15 (ändring av förfrågningsunderlag med resultatet att volymuppskattningen ändrades under pågående upphandling) och Konkurrensverkets beslut i dnr 690/2013 (överstigen volymuppskattning kort efter avslutad upphandling).

  Om skyldighet att använda sig av ramavtal
  För frågan gällande en upphandlande myndighets skyldighet att använda sig av ett ramavtal hänvisas till svaret på frågan "Är en upphandlade myndighet skyldig att avropa från ett ramavtal?" i vår Frågeportal.

  Uppdaterad den 8 augusti 2018

  Med vänliga hälsningar,

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.