Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När ska en sanningsförsäkran göras?

Hej,

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar UM att inte kräva att leverantörer och deras företrädare ger in utdrag ur belastningsregistret utan att UM bör använda sig av Sanningsförsäkran istället. Jag saknar vägledning från upphandlingsmyndigheten hur UM praktiskt ska gå tillväga med en sådan.
 
Måste inte UM enligt LOU ta in en sanningsförsäkran från leverantören/anbudsgivaren gällande uteslutning enligt 13 kap? (med tanke på vad som står i 4 kap 10 §). Eller ska man gå på vad som står i 15 kap "får begära"?

I sådant fall, när i tidpunkten ska detta ske? (med tanke på 15 kap 4 §)
 • vid anbudsinlämnandet?
 • efter utvärderingen innan tilldelning? (då förstår anbudsgivaren före andra anbudsgivare att den tänker tilldelas).
 • efter tilldelning, vid kontraktsskrivning?
Måste en sanningsförsäkran vara undertecknad av behörigt organ (notarius publicus)? Eller räcker det med att firmatecknaren intygar på heder och samvete? Vad avses med 15 kap 9 § sista meningen, liknande försäkran?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag med många hänvisningar. Av denna anledning kan en paragraf sällan läsas ensam utan måste ses i sitt sammanhang.

  Det är riktigt att det i 15 kap. 7 § LOU står att en upphandlande myndighet ”får begära” in bevis avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU. Enligt 15 kap. 4 § första stycket LOU och 4 kap. 10 § punkten 2 LOU framgår det emellertid att kontroll av uteslutningsgrunderna ”ska” ske innan tilldelning.

  En upphandlande myndighet ”får” dock när som helst under ett pågående upphandlingsförfarande begära in en sanningsförsäkran under förutsättning att myndigheten anser att det är nödvändigt för att upphandlingen ska kunna genomföras korrekt, 15 kap. 3 § LOU. Att frivilligt begära in bevis som till exempel en sanningsförsäkran kan vara lämpligt i det första steget i ett tvåstegsförfaranden. En tidig kontroll av bevisen säkerställer att den upphandlande myndigheten endast lägger tid och resurser på att gå vidare i förhandling eller dialog med leverantörer som faktiskt kan bevisa det som de tidigare enbart intygat i egenförsäkran.

  Det finns inget utpekat ”behörigt organ” som en sanningsförsäkran ska avges inför utan det räcker att sanningsförsäkran undertecknas på heder och samvete och lämnas in till den upphandlande myndigheten. Det krävs inte heller att en sanningsförsäkran har avgetts inför en notarius publicus.

  Anledning till att det i 15 kap. 9 § står ”på heder eller samvete /…/ eller av en liknande försäkran är att skrivningen speglar ordalydelsen i brottsbalken 15 kap. 10 § om ”Osann eller vårdslös försäkran”.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018
  Robin Upphandlingsjurist
 • Frågan om upphandlande myndighet redan i anbudet kan begära in en sanningsförsäkran kvarstår obesvarad (har själv ställt denna fråga och får inte något klart svar på frågan) - Vad gäller kring att begära in sanningsförsäkran i anbudet - kan upphandlande myndighet "kräva" det eller bygger det i så fall på anbudsgivarens fria vilja - "kan lämna in sanningsförsäkran redan i anbudet"?
  Åsa
 • Hej!

  Nej, upphandlande myndigheter kan inte ställa upp ett generellt krav om att en sanningsförsäkran ska ges in direkt med anbudet eller anbudsansökan eftersom det skulle omöjliggöra för en leverantör att använda sin rättighet att lämna in en egenförsäkran som preliminärt intygande avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna, se 15 kap. 1–2 §§ LOU.

  Så fort anbuden är öppnade och den preliminära leverantörskontrollen är gjord kan dock den upphandlande myndigheten använda sig av sin frivilliga rätt att begära in bevis och på detta sätt få in sanningsförsäkringar från samtliga leverantörer, se 15 kap. 3 § LOU.

  För de leverantörer som inte väljer att använda sig av en egenförsäkran måste ni i upphandlingsdokumenten kräva att en sanningsförsäkran ges in direkt med anbudet. De leverantörer som inte väljer att lämna in en egenförsäkran måste som bekant lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Gäller svaret även för ej direktivstyrda upphandlingar? Eller får en upphandlande myndighet ställa krav på att en sanningsförsäkran ska medfölja anbudet vid en upphandling under tröskelvärdena, eftersom vi då inte måste acceptera en egenförsäkran?
  Fredrik
 • Hej!

  Upphandlingar enligt 19 kap. LOU omfattas inte av ESPD-systemet. För dessa upphandlingar kan man kräva att en sanningsförsäkran ska medfölja direkt med anbudet.
  Robin Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Vem eller vilka är det som ska underteckna sanningsförsäkran? Räcker det med firmatecknare, eller ska alla som omfattas underteckna den?

  Det närmaste jag kommer ett svar är art. 60, 2 p, 2 st "...högtidlig försäkran som den behöriga personen avlägger..."?
  Kristoffer
 • Hej!

  Frågan har redan behandlats under följande tråd: Vem ska skriva under en sanningsförsäkran?
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.