Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Medför en frivillig avtalsspärr att upphandlingen kan överprövas?

Hej.

Har tilldelat en leverantör kontrakt, men inte fått underskrivet än.

I frågor och svar under upphandlingen, alltså under annonseringstiden, angav vi att vi inte avsåg att ha någon frivillig avtalsspärr utan avsåg att tilldela kontrakt direkt efter tilldelningsbeslut skickats ut.

Nu har det ramlat in en begäran om överprövning.

Min fråga är om det går att begära överprövning på en förnyad konkurrensutsättning om inte avtalen är undertecknade av bägge parter.

Kommentarer

 • Hej Bo!

  Uppdaterad: den 23 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Det är möjligt att ansöka om överprövning av en förnyad konkurrensutsättning fram till dess att avtal är tecknat.

  Vid tilldelning av avtal till följd av förnyad konkurrensutsättning gäller inte avtalsspärr (20 kap. 2 § andra punkten LOU (2016:1145)). Den upphandlande myndigheten kan således teckna avtal omedelbart efter tilldelningsbeslut. Leverantörer är dock inte utestängda från möjligheten att överpröva upphandlingen förrän den tidpunkt då avtal har ingåtts.

  Efter att avtal tecknats kan upphandlingen inte längre överprövas, men det kan därefter finnas en möjlighet att överpröva avtalets giltighet (20 kap. 4 och 13 § LOU; se särskilt 13 § första stycket andra punken LOU). Om den upphandlande myndighet istället väljer att tillämpa en frivillig avtalsspärr vid den förnyade konkurrensutsättningen, och meddelar detta i sin underrättelse om tilldelningsbeslut, kan avtalet inte längre överprövas efter att avtalsspärren löpt ut (20 kap. 15 § första stycket första punkten LOU).

  Uppdaterad: den 23 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänlig hälsning

  Anton
 • Hej Anton!

  Kammarkollegiet skriver i en sina ramavtals vägledningar att "en ansökan om överprövning av ett kontakts giltighet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom den frivilliga avtalsspärren eller sex månader från det att kontraktet tecknades."

  Så även om man tillämpar frivillig avtalsspärr, så har leverantörerna fortfarande möjlighet att ogiltigförklara ett kontrakt om det sker inom 6 mån från det att kontraktet tecknades?

  MVH
  B.

  B.
 • Hej!

  Uppdaterad: den 23 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning) 

  När det gäller frågor om Kammarkollegiets ramavtalsvägledningar bör dessa riktas till Kammarkollegiet. Kontaktuppgifterna för ramavtalsansvarig finns till höger, alternativt längst ner, på ramavtalssidorna på avropa.se (se till exempel "kontakt" på ramavtalet för Möbler för möten och paus)

  Jag kan inte ge några kategoriska svar på vad som avses med en enskild formulering i en text som utarbetats av en upphandlande myndighet, men jag misstänker att det är frågan om ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning.

  Som anges i ovanstående svar kan en kontrakt som sluts vid en förnyad konkurrensutsättning inte längre överprövas om den upphandlande myndigheten iakttar en frivillig avtalsspärr (se 20 kap. 15 § LOU (2016:1145)). Om den upphandlande myndigheten å andra sidan väljer att inte använda denna möjlighet gäller de vanliga reglerna för överprövning av ett avtals giltighet, det vill säga att en ansökan som huvudregel ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader (se 20 kap. 17 § LOU).

  Reglerna bör således istället läsas som att en ansökan om överprövning av ett kontakts giltighet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom den frivilliga avtalsspärren eller den tid som anges i 20 kap. 17 § LOU (där huvudregeln är sex månader från det att kontraktet tecknades).

  Upphandlingsmyndigheten kan dock inte göra auktoritativa tolkningar av andra myndigheters vägledningar, utan frågor om dessa bör riktas till Kammarkollegiet.

  Uppdaterad: den 23 juli 2018 (hänvisning till ny lagstiftning) 

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej,

  Ni anger i ert svar på första frågan ovan att:
  "Leverantörer är dock inte utestängda från möjligheten att överpröva upphandlingen förrän den tidpunkt då avtal har ingåtts."

  Vad gäller då en UM redan befinner sig i en överprövningsprocess med leverantör 1 och därmed ej får teckna avtal, kan en annan leverantör då (leverantör 2) när som helst under överprövningsperioden lämna in en ny ansökan om överprövning mot bakgrund av att UM ej har tecknat avtal trots att tiden för avtalsspärr har löpt ut?
  H
 • Hej,
   
  Det avsnitt du hänvisar till ovan rör situationen när en frivillig avtalsspärr inte har tillämpats. Om en förnyad konkurrensutsättning blir överprövad innan avtal har tecknats och man inte har tillämpat en frivillig avtalsspärr kan domstolen fatta ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtalet innan något annat har bestämts. Rätten ska i vissa fall avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna drabba leverantören, se 20 kap. 9 § LOU.

  I en sådan situation är det således möjligt att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen fram till dess att avtalet har ingåtts mellan den upphandlande myndigheten och leverantören man har för avsikt att ingå avtalet med. Däremot är det som nämnts tidigare, inte säkert att domstolen i alla lägen kommer att meddela ett interimistiskt beslut om att avtalet inte får ingås innan någonting annat har bestämts.
   
  Om den upphandlande myndigheten istället har tillämpat en frivillig avtalsspärr i den förnyade konkurrensutsättningen gäller vissa andra regler.

  Uppdaterad: den 23 juli 2018


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.