Till senaste kommentaren

Är alla miljö- och hållbarhetskrav frivilliga?

Hej!

Finns det några miljökrav eller hållbarhetskrav som är obligatoriska? Eller är alla miljökrav och hållbarhetskrav inom offentlig upphandling frivilliga?  I så fall finns det någon diskussion inom myndigheten eller politiskt att det måste införas krav på liknande?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Tove,

  Det finns inte någon upphandlingsrättslig definition av varken miljökrav eller hållbarhetskrav, se inlägget Finns någon definition av ordet "miljökrav"? i vår Frågeportal. Frågan kan därför tolkas olika beroende på vem som läser den. Vi ska försöka besvara frågan nedan.

  Det finns goda möjligheter att ta hänsyn till miljön i upphandlingar
  Upphandlande myndigheter har en relativt långtgående frihet att utforma en upphandling på det sätt som de anser tillgodoser deras behov. Utrymmet att beakta miljöhänsyn vid upphandling är därför stort.

  Förutsättningarna för att ta miljöhänsyn är att kraven, som alla andra krav som ställs i en upphandling, uppfyller de grundläggande upphandlingsprinciperna. Detta innebär bland annat att:
  • kraven måste vara kopplade till kontraktsföremålet. De kan avse egenskaper hos en vara eller tjänst under dess livscykel, men får inte syfta till att direkt eller indirekt styra leverantörers övriga verksamhet.
  • kraven måste vara möjliga att kontrollera och följa upp.
  • kraven får inte vara godtyckliga eller uppenbart osakliga, men varken lagstiftning eller praxis anger att miljökraven måste ge en mätbar effekt i förhållande till sitt syfte för att vara tillåtna.
  • kraven får inte heller gynna eller missgynna vissa leverantörer, till exempel lokala leverantörer.
  Konkurrensverket har publicerat riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling.

  Bestämmelser om miljökrav och hållbarhetskrav
  Politiska beslut i hög utsträckning påverkar i vilken omfattning upphandlande myndigheter ställer miljö- eller hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar.

  Gällande miljökrav finns det inga direkta bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att upphandlande myndigheten måste ställa vissa miljökrav, men reglerna ger olika möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa den typen av krav i form av bland annat tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt.

  Regeringen kan förpliktiga statliga myndigheter att ställa vissa typer av miljökrav, se exempelvis förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Se inlägget Finns det lagkrav som säger att en kommun ska ställa vissa miljökrav i upphandlingar? i vår Frågeportal där vi ger en utförlig beskrivning av vad som gäller i frågan.

  Gällande krav på social hållbarhet finns bestämmelser i 17 kap. 2–5 §§ LOU om att upphandlade myndigheter måste ställa särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar över tröskelvärdet om det anses behövligt. Läs gärna mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats samt i vår Frågeportal.

  Upphandlingslagstiftningen innehåller även en skyldighet för upphandlande myndigheter att bestämma de tekniska specifikationerna med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, se 9 kap. 2 § LOU.

  Regeringen har även tagit fram den Nationella upphandlingsstrategin som bland annat innehåller ett mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling och ett mål om socialt hållbar upphandling. Upphandlingsstrategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna. Avsikten med upphandlingsstrategin är upphandlande myndigheter och enheter ska ta fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Eftersom kommuner och landsting står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige vill dock regeringen även verka för att företrädare för kommuner och landsting, samt andra upphandlande myndigheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund. Det kommunala självstyret påverkar dock givetvis hur enskilda kommuners politik genomförs genom kommunens egen inköpsverksamhet. Exempelvis kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, se exempelvis inlägget Agenda 2030 för upphandlare i vår Frågeportal.

  Angående frågan om det finns diskussion om att det måste införas krav
  Jag har inte ge någon enhetlig bild av hur frågan debatteras i dagsläget, men den här typen av förslag lyfts från olika håll med jämna mellanrum, se exempelvis Regeringskansliets pressmeddelande Regeringen vill se bättre kött i offentlig sektor.

  Uppdaterad: den 29 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.