Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är alla miljö- och hållbarhetskrav frivilliga?

Hej!

Finns det några miljökrav eller hållbarhetskrav som är obligatoriska? Eller är alla miljökrav och hållbarhetskrav inom offentlig upphandling frivilliga?  I så fall finns det någon diskussion inom myndigheten eller politiskt att det måste införas krav på liknande?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Tove,

  Eftersom det inte finns någon upphandlingsrättslig definition av varken miljökrav eller hållbarhetskrav kan frågan tolkas olika beroende på vem som läser den, se inlägget Finns någon definition av ordet "miljökrav"? i vår Frågeportal. Jag ska försöka besvara frågan nedan.

  Upphandlande myndigheter har en relativt långtgående frihet att utforma en upphandling på det sätt som de anser tillgodoser deras behov. Det innebär att politiska beslut i hög utsträckning påverkar i vilken omfattning upphandlande myndigheter ställer miljö- eller hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar.

  Gällande miljökrav finns det inga direkta bestämmelser i LOU som anger att upphandlande myndigheten måste ställa vissa miljökrav, men reglerna ger olika möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa den typen av krav i form av bland annat tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. Dessutom kan regeringen förpliktiga statliga myndigheter att ställa vissa typer av miljökrav, se exempelvis förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Se inlägget Finns det lagkrav som säger att en kommun ska ställa vissa miljökrav i upphandlingar? i vår Frågeportal där min kollega Charlotta ger en utförlig beskrivning av vad som gäller i frågan.

  Gällande krav på social hållbarhet finns bestämmelser i 17 kap. 2–5 § LOU om att upphandlade myndigheter måste ställa särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar över tröskelvärdet om det anses behövligt. Läs gärna mer om detta på vår webbplats samt i vår Frågeportal.

  Upphandlingslagstiftningen innehåller även en skyldighet för upphandlande myndigheter att bestämma de tekniska specifikationerna med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgänglighet för personer med funktionsvariationer (se 9 kap. 2 § LOU).

  Regeringen har även tagit fram den Nationella upphandlingsstrategin som bland annat innehåller ett mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling och ett mål om socialt hållbar upphandling. Upphandlingsstrategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna. Avsikten med upphandlingsstrategin är upphandlande myndigheter och enheter ska ta fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Eftersom kommuner och landsting står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige vill dock regeringen även verka för att företrädare för kommuner och landsting, samt andra upphandlande myndigheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund. Det kommunala självstyret påverkar dock givetvis hur enskilda kommuners politik genomförs genom kommunens egen inköpsverksamhet. Exempelvis kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, se exempelvis inlägget Agenda 2030 för upphandlare i vår Frågeportal.

  Jag har inte ge någon enhetlig bild av hur frågan debatteras i dagsläget, men den här typen av förslag lyfts från olika håll med jämna mellanrum, se exempelvis Regeringskansliets pressmeddelande Regeringen vill se bättre kött i offentlig sektor.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.