Till senaste kommentaren

Möjlighet till komplettering vid brister i fullmakt

Hej,
Vad gäller i ett exempel med fullmakt: En UM ställer krav på att den anbudsinlämnare som inte är behörig firmatecknare ska inkomma med en fullmakt som styrker dennes rätt att lämna anbud. Anbudsgivaren bifogar en fullmakt som har en beloppsgräns och sedan lämnar de in ett anbud på ett högre belopp än vad fullmakten säger. Kan detta anses vara ett uppenbart fel? Får de inkomma med komplettering/förtydligane eller utökande av fullmakten? Samma anbudsgivare brukar lämna in anbud på betydligt större värden än i exemplet.

Kommentarer

 • Hej Monika,

  Gällande vad en behörig firmatecknare är rekommenderas att läsa inlägget Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal?.

  Genom bestämmelsen i 4 kap. 9 § LOU ges upphandlande myndigheter en möjlighet att tillåta eller begära rättelse av fel, förtydligande och komplettering, exempelvis vid oklarheter i leverantörens anbud. Åtgärden ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet. Möjligheten till rättelse, förtydligande och komplettering ska tolkas restriktivt.

  En viktig skillnad i LOU jämfört med gamla LOU är att en upphandlande myndighet får tillåta eller begära rättelse av fel, förtydligande och komplettering även om felet inte är uppenbart för den upphandlande myndigheten. På detta sätt kan till exempel rättelser av mindre formella fel tillåtas även om de inte är uppenbara (se prop. 2015/16:195 s. 447).

  EU-domstolen har uttalat att likabehandlingsprincipen under vissa förutsättningar inte utgör hinder för att anbud ändras på vissa punkter när det handlar om uppenbara sakfel, uppenbara materiella fel eller att det är uppenbart att anbudet behöver klargöras (se till exempel EU-domstolens domar i målen C-131/16 Archus och Gamapunkt 29, och C-336/12 Manova, punkt 32). Dessa domar avser det gamla LOU-direktivet, det vill säga innan uppenbarhetskravet togs bort. Avsikten med att ta bort uppenbarhetskravet var dock inte att tillåta materiella ändringar av lämnade anbud. En förutsättning för att rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras är alltså även idag att anbuden inte ändras i sak (se prop. 2015/16:195 s. 446–447).

  Rättsläget får betraktas som oklart hur 4 kap. 9 § LOU ska tillämpas i situationen du beskriver. En grundläggande förutsättning för att kunna begära rättelse av fel är att det är frågan om ett fel. Förvaltningsrätten i Jönköping menar i mål nr 3141–17 att en bedömning av om det är möjligt att tillåta en rättelse av fel ska göras utifrån felets karaktär (förvaltningsrättens dom återfinns som bilaga i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3133–17). I det fallet hade leverantören kryssat i ja i en ruta där den egentligen velat kryssa i nej. Förvaltningsrätten konstaterade att det var uppenbart att något blivit fel vid ifyllandet, men konstaterade att det för en som sedan tidigare saknar kännedom om leverantörens verksamhet inte kunde avgöra om det var frågan om ett fel. Notera dock att det är frågan om en underrättsdom vilket innebär att det är oklart vilken vikt som ska tillmätas avgörandet.  Skulle ett motsvarande resonemang tillämpas i det av dig beskrivna exemplet kan det på motsvarande sätt ifrågasättas om det är frågan om ett fel.

  Inom ramen för vår Frågeportal gör vi inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte svara på omständigheten i ert fall utgör ett fel och om det finns förutsättningar för att begära rättelse av fel, förtydligande eller komplettering. Jag känner dock inte till om den här frågan, det vill säga att en fullmakt har rättats med stöd av bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud, har prövats i domstol.

  Det är alltså upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om rättelse av fel, förtydligande och komplettering ska tillåtas eller begäras i det enskilda fallet. Det finns emellertid inte någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att tillåta en rättelse av fel, förtydligande och komplettering.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.