Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller inte "likvärdigt" vid upphandling av naturmaterial (ex. gatsten)

Hej

Jag har hört att vid upphandlingen av gatsten, granit etc. kan man inte hänvisa till likvärdighet då det är Naturmaterial. Exempelvis har man i upphandlingen valt grå granitsten och den som vinner upphandlingen bryter det i stenbrott A så kan man inte överklaga det då man har likvärdig grå sten fast den är från stenbrott B. Stämmer det?

Tacksam för återkoppling samt information om vad man kan läsa mer om likvärdighet.

Med vänlig hälsning
Klas Hall

Kommentarer

 • Hej Klas,

  När en upphandlande myndighet utformar sina tekniska specifikationer ska utformningen ske i enlighet med 9 kap. 3–5 §§ LOU. De tekniska specifikationerna kan antingen anges som prestanda- eller funktionskrav, vissa standarder och bedömningar, eller en kombination av dessa alternativ.
  Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas får de tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till
  1. Ett fabrikat, ett ursprung, eller ett framställningssätt som karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,
  2. Varumärke, patent eller typ,
  3. Ursprung, eller
  4. Tillverkning.
  Det är dock möjligt att använda sådana hänvisningar om det motiveras av att det som ska anskaffas eller det som inte annars är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt” (9 kap. 6 § LOU).

  Enligt 7 § i samma kapitel får inte en upphandlande myndighet, som har angivit de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav, förkasta ett anbud som motsvarar de standarder eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1–5 eller likvärdiga standarder eller bedömningar. Detta gäller dock endast under förutsättning att den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller funktionskrav som myndigheten har angett och att anbudsgivaren kan visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller de angivna kraven.

  Enligt 8 § i samma kapitel får inte heller en upphandlande myndighet, som har ställt krav genom att hänvisa till en standard eller bedömning enligt 4 §, förkasta ett anbud endast på grund av att varan, tjänsten eller byggentreprenaden inte motsvarar denna standard eller bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

  Det är med andra ord upp till anbudsgivaren att kunna påvisa att det som har offererats är likvärdigt med de krav som har ställts i upphandlingen. I lagtexten framgår inte närmare vad som ska avses vara likvärdigt eller inte, och det är den upphandlande myndigheten, och i slutändan domstolen, som bedömer om föremålet i ett anbud kan anses vara likvärdigt eller inte utifrån de ställda kraven i upphandlingen.

  Vidare är det möjligt för den upphandlande myndigheten att ställa obligatoriska krav i upphandlingen som inte avser sådana tekniska specifikationer och i de fallen blir inte reglerna om likvärdighet tillämpliga, se Kammarrätten i Jönköping, mål nr 229-14. Även kravens utformning kan ha en betydelse för vilka varor, tjänster eller byggentreprenader som den upphandlande myndigheten anser vara godtagbara.

  Vad gäller just naturmaterial har jag inte lyckats hitta någonting särskilt i praxis eller litteraturen, och i lagtexten görs ingen skillnad på olika typer av varor, tjänster eller byggentreprenader vad gäller de tekniska specifikationerna. Falk anger dock att syftet med kravställningen kan ha en betydelse om ett aktuellt krav är att anse som en del av den tekniska specifikationen eller om kravet avser någonting annat (t.ex. den estetiska utformningen), se Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, andra upplagan, s. 245.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.