Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur man kan begränsa antalet leverantörer vid konkurrenspräglad dialog?

I en Konkurrenspräglad dialog anger man kvalificerande krav på de leverantörer som vill ansöka om att vara med i dialogen. Om man vill begränsa antalet leverantörer som ska delta i dialogen så ska man ange detta i annonsen tillsammans med de "regler och kriterier" som används för att begränsa antalet.

Hur förhåller sig dessa "regler och kriterier" till de krav på leverantören man använder för kvalificering? Måste de vara relaterade till leverantören eller kan de vara kopplade till tjänsten? Kan ni ge exempel på "regler och kriterier"?

Kommentarer

 • Hej Alf!

  Tack för din fråga.

  Begränsning av antalet anbudssökande

  Enligt 11 kap. 3 § LOU får den upphandlande myndigheten, vid bland annat konkurrenspräglad dialog, begränsa antalet anbudssökande de som den kommer att inleda en dialog med. Den upphandlande myndigheten ska i annonsen ange vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbudssökande, och det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

  I förarbetena till nuvarande LOU angavs bland annat följande angående vilka kriterier som är aktuella: ”Den upphandlande myndigheten är skyldig att ange de kriterier som myndigheten tillämpar för att begränsa antalet anbud. De kriterier som avses är bl.a. leverantörens ekonomiska samt yrkesmässiga och tekniska kunskap eller kapacitet. De kriterier som skall tillämpas omfattar således inte utvärderingskriterierna i 12 kap. 1 § denna lag. Kriterierna skall enligt direktivet vara objektiva och ickediskriminerande” (se prop. 2006/07:128 s. 392-394, se även s. 243-244, samt prop. 2009/10:180 s 340). Att kriterierna ska vara objektiva och icke-diskriminerande följer av artikel 44.3 första stycket direktiv 2004/18/EG men vad som avses med formuleringen framgår inte vidare av direktivet eller EU-domstolens rättspraxis.

  Som utgångspunkt ska således kriterierna vara inriktade på leverantörernas förmåga.

  Någon uppräkning av hur kriterier eller regler som kan användas vid begränsning av antalet anbudssökande går inte att göra, utan vad som är en lämplig kriterium får bedömas utifrån omständigheterna i den aktuella upphandlingen. Det kan ofta vara bra att uppställa viktning för olika krav samt ställa upp tydliga regler för hur urval ska genomföras om flera leverantörer erhåller samma summa av värden inför begränsningen. Urval baserade på erfarenhet och presenterade referensuppdrag har godtagits av kammarrätterna, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5650-09 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1279-10 (domarna avsåg selektivt och förhandlat förfarande).

  Dialog i successiva steg

  Utöver möjligheten att begränsa antalet anbudssökande som deltar i dialogen är det även möjligt att genomföras själva dialogen i successiva steg för att begränsa antalet lösningar (4 kap. 14 § LOU). Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet (se bland annat prop. 2009/10:180 s. 233-234 och 324-325). En leverantör tillåts då stanna krav i dialogen så länge inte samtliga av den leverantören lämnade lösningar har uteslutits (prop. 2009/10:180 s. 234). Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan detta vara en lämpligare lösning än att begränsa antalet som får delta i dialogen.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.